Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. oktoober 2013

Lairibaühenduse baasteenus nüüd ELis kõigile kättesaadav.
Liigume kiirema andmeedastuse poole

Kõikidele ELi leibkondadele on nüüd tänu satelliitsidele kättesaadav lairibaühendus. Satelliitühendus on kättesaadav kõikides liikmesriikides ja kõikidele eurooplastele – ka neile kolmele miljonile inimesele, kellel seni lairibaühendus puudub, – on võimalik sõlmida satelliidi kaudu edastatavate internetiteenuste leping.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes väljendas täna heameelt digitaalarengu tegevuskava ühe peaeesmärgi saavutamise üle:

„Minu moto on „Kõik eurooplased digiajastusse” ja nüüd ongi kõikidel võimalus sinna jõuda. See ei tähenda siiski, et meie töö on tehtud, sest peame parandama võrke ja pakkuma võrdsemaid võimalusi.”

Kuna satelliitside suurendab lairibaühenduse leviala, oleme saavutanud oma 2013. aasta eesmärgi tagada kõikidele lairibaühendus. See on Euroopa kodanike seisukohast suurepärane saavutus.”

Kuidas selleni jõuti?

PÜSIVÕRK (ADSL, VDSL, kaabel, kiudoptika, vaskkaabel)

96,1%

MOBIILIVÕRK (2G, 3G, 4G)

99,4%

SATELLIIT

100%

2012. aasta lõpuks oli kas püsi või mobiilivõrgu kaudu pakutav internetiühenduse baasteenus kättesaadav 99,4%-le ELi leibkondadest, sealhulgas 96,1%-le maapiirkondade leibkondadest. See 0,6% (ehk ligikaudu 3 miljonit inimest), kellel ühendus puudus, hõlmas paljusid perekondi ja ettevõtteid isoleeritud piirkondades või maapiirkondades, kus mobiilse internetiühenduse või püsiühenduse kasutuselevõtt on keerukam ja kulukam.

Kroes lisas: „EL on tehnoloogiliselt neutraalne, kuid kõige isoleeritumates piirkondades on satelliitside internetiühenduse tagamiseks hea võimalus. Tõenäoliselt jääb see nii ka tulevikus.”

Paljud eurooplased ei tea, et nad saaksid kasutada satelliidi kaudu pakutavat lairibaühendust. Seepärast avas Neelie Kroes täna Euroopa Satelliidioperaatorite Ühenduse (ESOA) pakutava veebipõhise teenuse broadbandforall.eu. See võimaldab inimestel kiiresti ja lihtsalt leida, millised satelliitandmeside võimalused neil on.

Euroopas saab teenuseid kasutada 148 satelliidi vahendusel. Põhipakettide hinnad algavad 10 eurost kuus ja paketid allalaadimiskiirusega 20 Mbit/s 25 eurost kuus. Satelliidiantenni keskmine hind on 350 eurot (võib olla odavam, kui klient valib mahukama paketi).

Kroes toonitas, et lairiba baasteenused ei ole siiski piisavad ning tõeliselt ühendatud Euroopani jõudmiseks peab andmeside olema kiirem:

Euroopa vajab välkkiiret ühendust. Me ei saa seda endale lubada, et osa ettevõtteid ja inimesi jääb rongist maha. Nüüd, mil lairibaühendus baasteenus on kõikidele kättesaadav, peame viivitamata keskenduma uutesse kiiretesse võrkudesse investeerimisse.”

„Juurdepääs usaldusväärsele ja taskukohasele lairibaühendusele, mille andmeedastuskiirus on 30 Mbit/s või 50 Mbit/s, on Euroopa majanduse arengu jaoks ülioluline. Samuti on see oluline selliste järgmise põlvkonna digitaalsete toodete ja teenuste pakkumiseks nagu hübriidtelevisioon, e-tervis, pilvandmetöötlus ja võrku ühendatud autod.”

Taust

Komisjoni ühendatud Euroopa paketiga tahetakse tugevdada telekommunikatsiooni ühtset turgu ja luua Euroopa tippettevõtted ka muudes digitaalse ökosüsteemi valdkondades. Näiteks tagab ühtse tegevusloa süsteem selle, et õigus tegutseda ühes liikmesriigis annab õiguse tegutseda kõikides liikmesriikides. See peaks eelkõige kiirendama selliste piiriüleste tehnoloogiate nagu satelliitside arengut. Kui on olemas ühtne raamistik ja koostööl põhinev valitsemistava, peaks kaduma vajadus ajada asju mitme bürokraatliku instantsiga.

Moodsad kahesuunalise lairibaühenduse satelliidid suudavad pakkuda allalaadimiskiirust kuni 20 Mbit/s.

Maailma juhtivad ettevõtjad satelliitside teel pakutava lairibaühenduse alal on Eutelsat ja Astra. Praegu edastavad üle 250 geostatsionaarsel orbiidil olevat satelliiti rohkem kui 20 000 teleprogrammi. 148 neist haldavad Euroopa satelliidioperaatorid.

Komisjon on rahastanud kahte algatust, et toetada satelliitsidel põhineva lairibaühenduse kasutuselevõtmist Euroopa eri piirkondades. Algatustesse on kaasatud 43 partnerit 16 liikmesriigist. Projektid SABER ja BRESAT ühendavad riiklikke ja piirkondlikke ametiasutusi. Nende raames tehakse koostööd satelliiditööstuse juhtivate esindajatega, et suurendada teadlikkust, jagada rahaliste vahendite kasutamise head tava, analüüsida arengut takistavaid asjaolusid ja leida lahendusi.

Ühenduvus on oluline kogu ELi digitaalse ökosüsteemi jaoks, kuhu kuuluvad seadmete tootjad, internetiettevõtjad, arukate toodete loojad, hulgimüügi-, jaemüügi- ja logistikaettevõtted ning Euroopa loomesisu, haridus- ja avalike digiteenuste pakkujad. Septembris tutvustas komisjon paketti, mille eesmärk on tugevdada telekommunikatsiooni ühtset turgu ja suurendada investeeringuid kiiretesse lairibavõrkudesse (vt IP/13/828 ja MEMO/13/779).

Mis on satelliitside teel pakutav lairibaühendus?

Internetiühendus satelliidi kaudu on kiire kahesuunaline internetiühendus, mis luuakse sidesatelliidi kaudu, mitte telefoniliini või muude maapealsete sidevahenditega. Nii kulude kui ka kvaliteedi poolest on see laias laastus võrreldav DSL lairibaühendusega ning põhipakettide hinnad algavad 10 eurost kuus. Valgus- ja vaskkaabliühendused pakuvad küll kiiremat internetti, kuid need ei ole praegu kõikidele kättesaadavad. Seetõttu ongi satelliitside teel pakutav lairibaühendus suurepärane võimalus eelkõige isoleeritud piirkondades, sest seal võib telefoni- või mobiilside kvaliteet olla halb või võib side hoopiski puududa.

Millist riiklikku toetust on võimalik saada lairibaühenduse kasutuselevõtuks maapiirkonnas?

Riiklik rahastamine on ka edaspidi oluline, et tagada lairibaühendus eelkõige ELi maapiirkondade inimestele ja ettevõtetele. Komisjonil on soodsad riigiabi suunised aitamaks liikmesriikidel arendada lairibaühendust konkurentsi edendaval viisil.

Lairibaühendust toetatakse Euroopa ühendamise rahastust, ELi struktuurifondidest, mille prioriteet on nüüd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ning lairibaühendusele antava riigiabi suuniste alusel (vt IP/12/1424).

Millised on komisjoni järgmised eesmärgid lairibaühenduse arendamisel?

Digiteenused — hübriidtelevisioonist pilvandmetöötluse ja e-terviseni — sõltuvad üha rohkem kiirest ja usaldusväärsest lairibaühendusest. Kiire internetiühendus on muutumas väga oluliseks meie majanduse jaoks. Hinnanguliselt kasvab SKP 1–1,5%, kui lairibaühenduse leviala suureneb 10%. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on tagada digiteenuste kättesaadavus kõikidele eurooplastele ja kindlustada Euroopa konkurentsivõime 21. sajandil. Selleks omakorda tuleb tagada kiire internetiühendus ja saavutada digitaalarengu tegevuskava lairibaühenduse alased eesmärgid:

  • lairibaühenduse baasteenus kõikidele 2013. aastaks;

  • järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgud (vähemalt 30 Mbit/s) kõikidele 2020. aastaks;

  • 50%-le leibkondadest internetiühendus andmeedastuskiirusega vähemalt 100 Mbit/s.

Kasulikud lingid

Broadbandforall.eu

Juhtumiuuringud satelliitside teel pakutava lairibaühenduse kohta maapiirkondades

Lairibaühendus suurendab majanduskasvu ja tööhõivet

Teemaviited: #ConnectedContinent

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: (32 2) 29 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar