Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 października 2013 r.

Zamówienia publiczne: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko Polsce w związku ze sprzecznymi z prawem powodami wykluczenia kandydatów z postępowań o udzielenie zamówienia

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z niewłaściwą implementacją przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Komisja jest zdania, że przepisy polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych mogą znacznie utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nienależycie wykonując uprzednie zamówienie, lub z którymi dana instytucja zamawiająca rozwiązała umowę w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za które ten podmiot ponosi odpowiedzialność. To automatyczne wykluczenie stosuje się również w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w celowy ani nawet niestaranny sposób. Takie podstawy wykluczenia związane z kwalifikacjami zawodowymi podmiotu gospodarczego nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw zawartym w dyrektywie 2004/18/WE i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania. Z powyższych względów Komisja uważa, że Polska nie zastosowała się do wymogów unijnego prawa zamówień publicznych.

We wrześniu 2012 r. Komisja skierowała do władz Polski uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) (zob. MEMO/12/708). W grudniu 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w podobnej sprawie (C-465/11), w którym potwierdził wyżej wymienione stanowisko Komisji. Do tej pory jednak władze Polski nie przedsięwzięły niezbędnych środków ustawodawczych.

Dodatkowe informacje:

Na temat październikowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/13/907.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/12/12.

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym państwom członkowskim można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar