Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 februari 2013

Kommissionen reagerar mot överdrivna övergångssummor inom fotboll och efterlyser rättvisa konkurrensvillkor

Fotbollsklubbarna spenderar ungefär 3 miljarder euro per år på spelarövergångar, men en mycket liten del av dessa pengar kommer de mindre klubbarna eller amatörfotbollen till godo, enligt en undersökning från EU-kommissionen som publiceras i dag. Antalet övergångar inom europeisk fotboll har mer än tredubblats under perioden 1995–2011, medan de belopp som klubbarna har lagt på övergångssummor har sjudubblats. Dock är det bara ett fåtal klubbar med de största intäkterna eller mycket rika investerare som står för merparten av dessa stora utgifter. Detta leder till att den obalans som finns mellan dem har och dem som inte har bara ökar, eftersom mindre än 2 % av övergångssummorna når ner till de mindre klubbarna och amatöridrotten, som är av avgörande betydelse för utvecklingen av nya talanger. Omfördelningen av pengarna inom fotbollen, som borde kompensera klubbarna för kostnaderna för att träna och fostra unga spelare, är otillräcklig för att de mindre klubbarna ska kunna utvecklas och bryta det järngrepp som de större klubbarna fortsätter att ha om turneringarna.

– EU-kommissionen accepterar fullt ut idrottsmyndigheternas rätt att fastställa reglerna för övergångar men vår undersökning visar att reglerna, som de ser ut nu, inte säkrar en rättvis balans inom fotbollen eller ens kommer i närheten av rättvisa konkurrensvillkor i liga- eller cuptävlingar, säger Androulla Vassiliou, EU:s idrottskommissionär. Vi behöver ett övergångssystem som bidrar till utvecklingen av alla klubbar och unga spelare.

Övergångsregler fastställs av de styrande idrottsförbunden, t.ex. Fifa när det gäller fotboll och Fiba när det gäller basket. Fifas onlinesystem för övergångar TMS (Transfer Matching System) används av 4 600 klubbar över hela världen. Systemet har ökat insynen när det gäller internationella övergångar men mer måste göras på nationell nivå. Det framgår av undersökningen att det nuvarande systemet fortsätter att i första hand gynna de rikaste klubbarna, stjärnspelarna och deras agenter.

I undersökningen rekommenderas att Fifas och de nationella fotbollsförbundens regler bör säkra stärkt kontroll över finansiella transaktioner. Dessutom bör en särskild avgift införas på övergångssummor som överstiger ett visst belopp för att främja en bättre fördelning av medel från rika till mindre bemedlade klubbar. Fotbollsförbunden och klubbarna ska själva fastställa hur stort detta belopp ska vara.

I undersökningen föreslås också en gräns för antalet spelare per klubb, en översyn av frågan om ”tredjeparts ägande” när en spelare lånas ut till en klubb av en agent, och avskaffande av kontraktsförfaranden som blåser upp övergångssummorna, t.ex. när en klubb förlänger den skyddsperiod under vilken spelare inte kan säljas utan dennes samtycke. I undersökningen förordas också att Uefa:s regler om ekonomiskt fair play genomförs fullt ut och att man inför en starkare solidaritetsmekanism för att främja ungdomsverksamheten och skyddet av minderåriga. Idrottsorganisationerna uppmanas förbättra sitt samarbete med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa penningtvätt och korruption.

Nästa steg

Resultaten av undersökningen kommer att analyseras av EU:s expertgrupp för goda styrelseformer inom idrott vid deras nästa möte i april. Gruppen, som också diskuterar åtgärder för att motverka uppgjorda matcher, består av nationella experter och observatörer från Fifa, Uefa, European Professional Football Leagues (EPFL), European Club Association och Fédération Internationale de Footballeurs Professionnels. Gruppen väntas överlämna en rapport till EU:s idrottsministrar före årets slut.

Bakgrund

Arbetsmarknaden när det gäller fotboll är mycket splittrad, med en ”primärmarknad” bestående av ett litet antal stjärnspelare och en sekundär marknad som utgörs av professionella eller halvprofessionella spelare som inte tjänar stora pengar och som ofta har svårt att utveckla sina karriärer, särskilt när de slutat som aktiva.

För att skapa en rättvis och balanserad konkurrensen genom bättre och ökad omfördelning mellan klubbarna, föreslås följande i undersökningen:

i) Att införa en särskild avgift på övergångssummor som överstiger ett visst belopp för att främja en bättre omfördelning av medel från rika till mindre bemedlade klubbar. Syftet med avgiften skulle vara att återupprätta en viss jämvikt när det gäller konkurrens. Tröskelvärdet, avgiftssatsen och dess tillämpningsområde bör fastställas av de internationella fotbollsförbunden i samråd med klubbarna.

ii) Att ge bättre information om spelarövergångar för att se till att lämplig solidaritetsersättning betalas ut till klubbarna och att de är medvetna om sina rättigheter.

iii) Att fastställa en gräns för antalet spelare per klubb.

iv) Att reglera låneövergångarna.

v) Att behandla frågan om ”tredjeparts äganderätt” till spelarrättigheter genom att anta regler som skyddar spelarnas integritet och frihet samt rättvis konkurrens inom idrotten. Reglerna bör inte i oproportionerligt hög grad hindra ekonomiska investeringar i idrott, och de bör vara förenliga med EU:s regler om fri rörlighet för kapital.

vi) Att stödja införandet av reglerna om ekonomiskt fair play för att uppmuntra klubbar att inte spendera mer än sina intäkter.

vii) Att ta itu med instabiliteten inom basket.

För att begränsa alltför överdriva övergångssummor rekommenderas följande i undersökningen:

i) Att klubbarna hindras från att förlänga den skyddsperiod under vilken en spelare måste ge sitt samtycke till en övergång, eftersom detta i praktiken tvingar upp övergångssummorna (om spelaren var under 28 år när kontraktet ingicks är skyddsperioden normalt sett tre år, för spelare över 28 år är skyddsperioden två år).

ii) Så kallade buy-out klausuler i spelarnas kontrakt bör vara rimliga.

I sitt meddelande från 2011 "Utveckling av idrottens europeiska dimension" konstaterade kommissionen att spelarövergångar ofta blir uppmärksammade på grund av tveksamheter beträffande deras laglighet och bristen på insyn i de belopp det rör sig om. I januari 2012 inledde kommissionen en undersökning om spelarövergångar för att få en utförlig översikt av de ekonomiska och juridiska aspekterna av transfersystemen inom lagidrotter i Europa, med särskilt fokus på fotboll och basket. Undersökningen genomfördes av ett konsortium som består av KEA European Affairs (Belgien) och centrum för juridik och ekonomi inom idrott vid universitetet i Limoges (Frankrike).

Undersökningen offentliggörs 17 år efter EU-domstolens dom i Bosman-målet, som ledde till genomgripande förändringar i hur professionell fotboll är organiserad i Europa och i hela världen genom att den undanröjde hinder för den fria rörligheten för spelare och tolv år efter en informell överenskommelse mellan kommissionen, Fifa och Uefa som ledde till nya övergångsregler inom professionell fotboll.

EU-kommissionen har föreslagit att idrott ska ingå som en egen del i EU:s nya utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus för alla. Den preliminära budgeten för idrottsåtgärder kommer att vara i genomsnitt 34 miljoner euro per år 2014–2020. Medlen kommer att användas till att stödja transnationella projekt som ska öka utbytet av kunskap och god praxis, viktiga icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang samt underökningar och statistik för att stärka den kunskapsbas som behövs för att utveckla politiska riktlinjer för idrott. Stödet kommer att gå till offentliga organ och organisationer i det civila samhället som arbetar med idrott på lokal nivå. Kommissionen stöder för närvarande en rad förberedande initiativ inom idrott. De omfattar bl.a. fem Europa-omfattande projekt som har som mål att öka samarbetet för att motverka uppgjorda matcher.

Mer information

Undersökningen

Sammanfattning (EN):

Sammanfattning (FR):

EU-kommissionen webbsida om idrott

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar