Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. februarja 2013

Evropska komisija: rumeni karton previsokim odškodninam za prestope nogometašev in neenakim konkurenčnim pogojem

Danes objavljena študija Evropske komisije kaže, da nogometni klubi za prestope igralcev vsako leto zapravijo približno 3 milijarde evrov. Od tega manjši klubi in amaterska moštva dobijo le drobtinice. Število prestopov v evropskem nogometu se je v obdobju 1995–2011 več kot potrojilo, zneski odškodnin pa so se povečali za sedemkrat. Največ zapravi peščica klubov z največjimi dohodki ali zelo bogatimi vlagatelji. Ta položaj še povečuje neravnovesje med bogatimi in manj bogatimi klubi, saj manjši in amaterski klubi, ki so ključni za razvijanje novih talentov, dobijo manj kot 2 % odškodnin. Denar v nogometu bi moral biti prerazporejen tako, da bi manjšim klubom omogočil pokrivanje stroškov treninga in izobraževanja mladih igralcev, vendar ti klubi zdaj nimajo možnosti, da se razvijajo in vmešajo v prevlado največjih na tekmovanjih.

„Evropska komisija športnim organom ne odreka pravice, da določijo pravila prestopov, vendar naša študija kaže, da veljavna pravila v nogometu ne vzpostavljajo pravičnega ravnotežja in niti približno ne zagotavljajo enakih konkurenčnih pogojev v ligaških in pokalnih tekmovanjih. Potrebujemo sistem prestopov, ki bo prispeval k razvoju vseh klubov in mladih igralcev,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za šport.

Pravila prestopov določajo mednarodne zveze, na primer FIFA za nogomet in FIBA za košarko. Spletni sistem prestopov FIFA, ki ga uporablja 4 600 klubov po vsem svetu, je povečal preglednost mednarodnih prestopov, vendar so potrebni dodatni ukrepi na nacionalni ravni. Iz študije je razvidno, da imajo v veljavnem sistemu še vedno največ koristi najbogatejši klubi ter zvezdniki in njihovi agenti.

Komisija v študiji navaja, da bi morala pravila FIFA in nacionalnih nogometnih zvez zagotoviti boljši nadzor nad finančnimi transakcijami in uvesti „davek za fair play“ pri odškodninah, večjih od zneska, ki bi ga določili mednarodne zveze in klubi, s čimer bi se spodbudila boljša prerazporeditev sredstev od najbogatejših k manj bogatim klubom.

Komisija prav tako predlaga omejitev števila igralcev v vsakem klubu, preučitev vprašanja „lastništva nad igralci s strani tretjih oseb“, ki agentom omogoča, da dajo igralca klubu v najem, in odpravo pogodbenih praks, ki zvišujejo odškodnino, na primer podaljševanje zaklenjenega obdobja, v katerem igralec brez dovoljenja svojega kluba ne sme prestopiti v drug klub. Študija poziva tudi k izvajanju pravila UEFA o finančnem fair playu ter k okrepljenim „solidarnostnim mehanizmom“ za boljši razvoj mladih in zaščito mladoletnih. Avtorji študije športne organe pozivajo, naj izboljšajo sodelovanje z organi kazenskega pregona za boj proti pranju denarja in korupciji.

Naslednji koraki

Ugotovitve študije bo na svojem naslednjem sestanku aprila analizirala strokovna skupina EU za dobro upravljanje v športu. Skupino, ki razpravlja tudi o ukrepih za boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju izidov tekem, sestavljajo nacionalni strokovnjaki in opazovalci FIFA, UEFA, Združenja evropskih profesionalnih nogometnih lig, Združenja evropskih klubov in Združenja profesionalnih nogometašev. Skupina naj bi ministrom EU za šport poročilo poslala do konca leta.

Ozadje

Trg dela v nogometu je izredno segmentiran, saj so na „primarnem trgu“ maloštevilni zvezdniki, na sekundarnem pa profesionalni in polprofesionalni igralci, ki ne zaslužijo veliko in pogosto težko razvijejo svojo kariero, zlasti ko prenehajo aktivno igrati.

Da bi konkurenca z boljšim in okrepljenim prerazporejanjem med klubi postala pravičnejša in bolj uravnotežena, Komisija v študiji predlaga, da:

i) se uvede „davek za fair play“ pri odškodninah, večjih od določenih zneskov, s čimer bi se spodbudila boljša prerazporeditev sredstev od najbogatejših k manj bogatim klubom. Z davkom bi skušali vzpostaviti konkurenčno ravnotežje. Prag, višino in obseg davka bi morale določiti mednarodne nogometne zveze v posvetovanju s klubi;

ii) se zagotovi več informacij o nogometnih prestopih, da bi klubi prejeli ustrezno solidarnostno nadomestilo in se zavedali svojih pravic;

iii) se omeji število igralcev v posameznem klubu;

iv) se regulira mehanizem za posojanje igralcev;

v) se obravnava vprašanje „lastništva nad igralci s strani tretjih oseb“ in sprejmejo pravila, ki ščitijo integriteto in svobodo igralcev ter pravičnost športnih tekmovanj. Pravila ne bi smela nesorazmerno ovirati finančnih naložb v šport in bi morala biti združljiva s pravili EU o prostem pretoku kapitala;

vi) se podpre izvajanje pravil o finančnem fair playu, da se klube spodbudi, da ne zapravijo več, kot zaslužijo;

vii) se obravnava nestabilnost košarkarskih klubov.

Da bi se omejile visoke odškodnine, Komisija v študij predlaga, da:

i) se klubom prepreči podaljševanje „zaklenjenega obdobja“, v katerem igralec za prestop potrebuje dovoljenje kluba, saj to zvišuje odškodnine (pogodbe so običajno zaklenjene tri leta do dopolnjenega 28. leta starosti in dve leti potem);

ii) se zagotovi sorazmernost odkupnih klavzul v pogodbah igralcev.

V sporočilu Razvijanje evropske razsežnosti v športu“ iz leta 2011 Komisija navaja, da prestopi redno vzbujajo pozornost javnosti zaradi pomislekov o njihovi zakonitosti in nepreglednosti njihovih finančnih tokov. Januarja 2012 je Komisija začela študijo o prestopih igralcev, da bi pripravila podroben pregled gospodarskih in zakonskih vidikov sistema prestopov v ekipnih športih v Evropi, zlasti nogometu in košarki. Študijo je opravil konzorcij, sestavljen iz svetovalnega podjetja KEA European Affairs (Belgija) in Centra za pravo in ekonomijo športa Univerze v Limogesu (Francija).

Študija je objavljena 17 let po sodbi Sodišča Evropske unije v zadevi Bosman, ki je povzročila bistvene spremembe v organizaciji profesionalnega nogometa v Evropi in po svetu, saj je odpravila ovire za prost pretok igralcev, in 12 let po neformalnem dogovoru med Komisijo, FIFA in UEFA, ki mu je sledila posodobitev pravil o prestopih v profesionalnem nogometu.

Evropska komisija je v okviru novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus za vse predlagala tudi poglavje o športu. Predlagan proračun za šport med letoma 2014 in 2020 je povprečno 34 milijonov evrov na leto. Podpora bo na voljo za čeznacionalne projekte, ki si prizadevajo spodbuditi izmenjavo strokovnega znanja in dobre prakse, za pomembne nekomercialne športne dogodke ter za študije in statistične dejavnosti za krepitev podlage za oblikovanje politike na področju športa. Glavni upravičenci za podporo bodo javni organi in organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju amaterskih športov. Komisija že zdaj podpira več pripravljalnih ukrepov na področju športa. Ti vključujejo pet vseevropskih projektov za povečanje sodelovanja in obravnavanje vnaprejšnjega dogovarjanja izidov tekem.

Več informacij

Končno poročilo študije

Povzetek študije v angleščini

Povzetek študije v francoščini

Spletišče Evropske komisije o športu

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Evropska komisarka Androulla Vassiliou na twitterju: @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar