Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. februára 2013

Žltá karta Komisie za neprimerané prestupové poplatky futbalistov a nerovnaké podmienky

Podľa štúdie, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, futbalové kluby ročne míňajú zhruba tri miliardy EUR na prestupy hráčov, ale len veľmi málo z týchto prostriedkov pripadne menším klubom alebo amatérskym súťažiam. Od roku 1995 do roku 2011 sa počet prestupov v európskom futbale viac než strojnásobil, zatiaľ čo sumy, ktoré kluby vynakladajú na prestupové poplatky, sa zvýšili sedemnásobne. Väčšina výdavkov sa však sústreďuje iba v niekoľkých kluboch s najväčšími príjmami alebo podporou bohatých investorov. Situácia len prehlbuje nerovnováhu medzi majetnými a nemajetnými, keďže menším klubom a amatérskemu športu – dôležitým liahňam nových talentov – sa nedostanú ani dve percentá prestupových poplatkov. Úroveň rozdelenia peňazí v športe, ktoré by mali pokryť náklady na tréning a vzdelávanie mladých hráčov, je nedostatočná, a tak neumožňuje menším klubom, aby sa rozvíjali a prelomili pretrvávajúcu nadvládu najväčších klubov v súťažnom športe.

Európska komisárka zodpovedná za šport Androulla Vassiliouová vyhlásila: „Európska komisia plne uznáva právo športových orgánov stanovovať pravidlá prestupov, ale z našej štúdie vyplýva, že pravidlá v dnešnej podobe nezabezpečujú vo futbale spravodlivú rovnováhu a ani zďaleka nevytvárajú rovnaké podmienky na účasť v ligových alebo pohárových zápasoch. Potrebujeme prestupový systém, ktorý prispeje k rozvoju všetkých klubov a mladých hráčov."

Prestupové pravidlá stanovujú športové riadiace orgány – napríklad vo futbale FIFA a v basketbale FIBA. Internetový prestupový registračný systém federácie FIFA používa
4 600 klubov na celom svete. Vďaka nemu sa zvýšila transparentnosť pri medzinárodných prestupoch, ale musí sa podniknúť viac krokov na vnútroštátnej úrovni. Podľa spomínanej správy súčasný systém aj naďalej prináša prospech najbohatším klubom, hviezdnym hráčom a ich agentom.

Preto odporúča, aby FIFA a národné futbalové zväzy prijali pravidlá s cieľom dosiahnuť lepšiu kontrolu nad finančnými transakciami, a aby zaviedli „fair-play odvody“ z prestupových poplatkov presahujúcich čiastku, na ktorej sa dohodnú športové riadiace orgány a kluby, čím sa podporí lepšie rozdelenie zdrojov medzi bohatými a menej bohatými klubmi.

V štúdii sa tiež navrhuje stanoviť maximálny počet hráčov v klube, prehodnotiť otázku „vlastníctva treťou stranou“, keď agent v skutočnosti hráča prenajíma klubu, a zastaviť postupy, ktoré neprimerane zvyšujú prestupové poplatky, napríklad keď klub predĺži ochrannú lehotu, počas ktorej hráči nemôžu prestúpiť bez jeho súhlasu. Autori správy tiež vyzývajú, aby sa v plnom rozsahu uplatňovalo pravidlo „finančnej fair-play" únie UEFA a posilnili „mechanizmy solidarity“ na rozvoj mládeže a ochranu maloletých. Autori štúdie vyzývajú športové orgány, aby posilnili spoluprácu s orgánmi presadzovania práva a tým bojovali proti praniu špinavých peňazí a korupcii.

Ďalšie kroky

Výsledky štúdie preskúma skupina odborníkov EÚ pre dobrú správu športu na svojom najbližšom aprílovom stretnutí. Skupina sa zaoberá aj opatreniami proti manipulácii so športovými výsledkami a jej členmi sú národní odborníci a pozorovatelia z FIFA, UEFA, Európskej asociácie profesionálnych futbalových líg, Európskeho zväzu klubov a Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalových hráčov. Skupina by mala ešte pred koncom tohto roka predložiť správu ministrom športu členských štátov EÚ.

Súvislosti

Trh práce vo futbale je veľmi roztrieštený. „Primárny trh“ pozostáva z niekoľkých hviezdnych hráčov a ten sekundárny zasa z profesionálnych alebo poloprofesionálnych hráčov, ktorí nezarábajú závratné sumy a často majú ťažkosti pokročiť v kariére, najmä vtedy, keď prestanú aktívne hrať.

Aby sa medzi klubmi dosiahla spravodlivejšia a vyváženejšia konkurencia a rovnomernejšie sa rozdelili prostriedky, v štúdii sa navrhuje:

i) zaviesť „fair-play odvody“ z prestupových poplatkov presahujúcich určitú sumu, aby sa podporilo lepšie rozdelenie zdrojov medzi bohatými a menej bohatými klubmi. Cieľom odvodu by bolo opäť nastoliť konkurenčnú rovnováhu. Prah, sadzba a oblasť uplatňovania tohto odvodu by určovali medzinárodné futbalové riadiace orgány po porade s klubmi,

ii) dôslednejšie zverejňovať podrobnosti o pohybe hráčov, aby sa zaistilo, že sa klubom vypláca príslušné solidárne odškodnenie a že kluby poznajú svoje práva,

iii) stanoviť maximálny počet hráčov v klube,

iv) regulovať mechanizmus prevodu úverov,

v) vyriešiť problém „vlastníctva práv hráčov treťou stranou“ tak, že sa prijmú pravidlá, ktoré budú chrániť integritu a slobodu hráčov, ale aj spravodlivosť športových súťaží. Pravidlá by nemali neprimerane brániť finančným investíciám do športu a mali by byť v súlade s predpismi EÚ o voľnom pohybe kapitálu,

vi) podporiť uplatňovanie pravidiel finančnej „fair-play“, aby výdavky klubov neprevyšovali ich príjmy,

vii) pokúsiť sa vyriešiť nestabilnosť basketbalových tímov.

Aby sa obmedzili neprimerané poplatky, v štúdii sa odporúča:

i) zabrániť klubom, aby predlžovali ochrannú lehotu, počas ktorej hráč na prestup potrebuje súhlas, lebo tento postup dokázateľne zvyšuje prestupové poplatky (zmluva zvyčajne stanovuje dĺžku ochrannej lehoty na tri roky do veku 28 rokov a dva roky potom),

ii) ustanovenia o „odkupovaní“ v zmluvách hráčov by mali byť primerané.

Komisia v oznámení z roku 2011 s názvom „Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe“ vyhlásila, že prestupy pravidelne priťahujú pozornosť verejnosti, lebo sa často objavujú pochybnosti o ich legálnosti a poukazuje sa na nedostatočnú transparentnosť finančných tokov. V januári 2012 Komisia iniciovala štúdiu o prestupoch hráčov s cieľom poskytnúť podrobný prehľad hospodárskych a právnych hľadísk systémov prestupu v európskych kolektívnych športoch, pričom sa zamerala najmä na futbal a basketbal. Štúdiu uskutočnila výskumná skupina, v ktorej pôsobili zástupcovia belgickej agentúry KEA European Affairs a francúzskeho Strediska pre právne a ekonomické aspekty športu Limogeskej univerzity.

Štúdia vychádza sedemnásť rokov potom, ako Európsky súdny dvor vyniesol rozsudok vo veci Bosman, ktorý odstránil prekážky vo voľnom pohybe hráčov, a tak viedol k rozsiahlym zmenám v organizácii európskeho i svetového profesionálneho futbalu, a dvanásť rokov potom, ako Komisia uzatvorila neformálnu dohodu s federáciou FIFA a úniou UEFA, vďaka ktorej sa prepracovali pravidlá prestupu hráčov v profesionálnom futbale.

Európska komisia navrhla vyčleniť na šport kapitolu v rámci programu Erasmus pre všetkých, čo je nový program EÚ zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Na obdobie rokov 2014 až 2020 je navrhovaný ročný rozpočet na šport približne 34 miliónov EUR. Podporovať sa budú nadnárodné projekty zamerané na povzbudenie výmeny know-how a osvedčených postupov, nekomerčné európske športové podujatia väčšieho významu a štúdie či štatistické práce s cieľom rozširovať konkrétne podklady pre tvorbu politík v oblasti športu. Hlavnými príjemcami budú verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti amatérskeho športu. Komisia v súčasnosti podporuje množstvo športových prípravných iniciatív, vrátane piatich celoeurópskych projektov zameraných na posilnenie spolupráce pri boji proti manipulácii so športovými výsledkami.

Ďalšie informácie

Záverečná správa o štúdii

Zhrnutie (EN)

Zhrnutie (FR)

Webová stránka Európskej komisie o športe

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 9667)


Side Bar