Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 lutego 2013 r.

Komisja nagłaśnia problem zawyżonych opłat za transfery piłkarzy oraz braku równych szans

Kluby piłkarskie wydają około 3 mld euro rocznie na transfery piłkarzy, lecz bardzo niewielka część tej kwoty trafia do mniejszych klubów lub sportu amatorskiego, wynika z opublikowanej dziś analizy Komisji Europejskiej. Liczba transferów w europejskiej piłce nożnej wzrosła ponad trzykrotnie w latach 1995-2011, podczas gdy kwoty wydawane przez kluby na opłaty za transfery wzrosły siedmiokrotnie. Jednak większość tych dużych wydatków dotyczy głównie niewielkiej liczby klubów, które mają największe dochody lub są wspierane przez bardzo bogatych inwestorów. Sytuacja ta tylko zwiększa istniejącą nierównowagę między klubami zamożnymi i niezamożnymi, gdyż niespełna 2 proc. pieniędzy z opłat za transfery dociera do mniejszych klubów i sportu amatorskiego, czyli miejsc niezbędnych do rozwoju nowych talentów. Poziom redystrybucji pieniędzy w tej dyscyplinie, który powinien rekompensować koszty szkolenia i kształcenie młodych zawodników, nie jest wystarczający, by mniejsze kluby mogły rozwijać się i przełamać utrzymujący się dyktat narzucony przez największe kluby w rozgrywkach piłkarskich.

„Komisja Europejska w pełni uznaje prawo władz sportowych do ustanawiania zasad transferów, jednak nasza analiza wskazuje, że obecnie obowiązujące zasady nie zapewniają sprawiedliwej równowagi w piłce nożnej ani warunków umożliwiających chociażby częściowe wyrównanie szans w rozgrywkach ligowych lub pucharowych. Potrzebujemy systemu transferowego, który będzie sprzyjał rozwojowi wszystkich klubów i młodych zawodników”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. sportu.

Zasady transferów są ustalane przez sportowe organy zarządzające – na przykład przez FIFA w piłce nożnej i FIBA w koszykówce. Wprowadzony przez FIFA internetowy system rejestracji transferów międzynarodowych (TMS), używany przez 4 600 klubów na świecie, zwiększył przejrzystość międzynarodowych operacji transferowych, lecz wiele należy jeszcze zrobić na szczeblu krajowym. W sprawozdaniu stwierdzono, że obecny system nadal przynosi korzyści głównie najbogatszym klubom, gwiazdom piłkarskim i ich agentom.

W sprawozdaniu zaleca się, by przepisy FIFA i krajowych związków piłkarskich zapewniły ściślejszą kontrolę nad transakcjami finansowymi oraz wprowadzenie „podatku fair play” od opłat transferowych przekraczających pewną kwotę uzgodnioną przez sportowe organy zarządzające i kluby, aby sprzyjać lepszej dystrybucji funduszy z bogatych do mniej zamożnych klubów.

Analiza sugeruje również ograniczenie liczby graczy przypadających na klub, przegląd kwestii „własności strony trzeciej”, polegającej na faktycznym wypożyczeniu zawodnika do klubu przez agenta, a także zaprzestanie praktyk umownych, które zawyżają opłaty transferowe, na przykład w sytuacji gdy klub przedłuża okres chroniony, w którym zawodnicy nie mogą zostać przetransferowani bez jego zgody. Sprawozdanie wzywa również do pełnego wdrożenia zasady UEFA finansowego fair play oraz silniejszych „mechanizmów solidarności” wspierających rozwój młodzieży i ochronę nieletnich. Autorzy analizy wzywają organy sportowe do poprawy ich współpracy z organami ścigania w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy i korupcji.

Dalsze działania

Wyniki tego opracowania zostaną przeanalizowane przez grupę ekspertów UE ds. dobrego zarządzania w sporcie na jej kolejnym posiedzeniu w kwietniu. Grupa ta, która omawia również środki mające na celu rozwiązanie problemu ustawiania wyników meczów, składa się z ekspertów krajowych i obserwatorów z FIFA, UEFA, Europejskiego Stowarzyszenia Lig Zawodowych, Europejskiego Stowarzyszenia Klubów oraz Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych. Grupa planuje przedłożyć do końca roku sprawozdanie ministrom sportu UE.

Kontekst

Rynek pracy w piłce nożnej podlega ogromnej segmentacji i składa się z „rynku pierwotnego” obejmującego niewielką liczbę gwiazd oraz rynku wtórnego obejmującego graczy zawodowych lub półzawodowych, którzy nie zarabiają wiele i często mają trudności w rozwoju swojej kariery zawodowej, zwłaszcza po zakończeniu współzawodnictwa sportowego.

W celu poprawy uczciwej i zrównoważonej konkurencji poprzez lepszą i zwiększoną redystrybucję między klubami, w analizie proponuje się:

i) ustanowienie „podatku fair play” od opłat transferowych przekraczających pewną kwotę w celu wspierania lepszej redystrybucji funduszy z bogatych do mniej zamożnych klubów. Celem tego podatku byłoby częściowe przywrócenie równowagi konkurencyjnej. Próg, stawka tego podatku i jego zakres powinny zostać określone przez międzynarodowe piłkarskie organy zarządzające w porozumieniu z klubami;

ii) lepsze informowanie o transferach zawodników w celu zapewnienia, by odpowiednia rekompensata w imię solidarności była wypłacana klubom oraz by kluby te były świadome swoich praw;

iii) ustalenie ograniczenia co do liczby zawodników przypadających na klub;

iv) uregulowanie mechanizmu transferu polegającego na wypożyczeniu zawodnika;

v) rozwiązanie kwestii praw zawodników w zakresie „własności strony trzeciej” poprzez przyjęcie przepisów chroniących integralność i wolność zawodników oraz uczciwość konkurencji sportowej. Przepisy nie powinny w sposób nieproporcjonalny utrudniać inwestycji finansowych w sporcie oraz powinny być zgodne z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału;

vi) wspieranie wdrażania zasad finansowego fair play, aby zachęcać kluby do unikania wydatków przekraczających ich dochody;

vii) rozwiązanie kwestii niestabilności zespołów w koszykówce.

Aby ograniczyć zawyżone opłaty, w analizie zaleca się, by:

i) uniemożliwić klubom przedłużanie „okresu chronionego”, w trakcie którego zawodnik potrzebuje zgody na transfer, ponieważ w rezultacie powoduje to zawyżanie opłat transferowych (kontrakty są zazwyczaj chronione przez okres trzech lat do wieku 28 lat oraz dwóch lat w przypadku starszego wieku zawodnika);

ii) klauzule „wykupu” zawarte w kontraktach zawodników powinny być proporcjonalne do przyczyny ich wprowadzenia.

W swoim komunikacie z 2011 r. zatytułowanym „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”, Komisja stwierdziła, że transfery regularnie zwracają uwagę opinii publicznej z powodu obaw dotyczących ich zgodności z prawem i braku przejrzystości co do związanych z nimi przepływów środków finansowych. W styczniu 2012 r. Komisja rozpoczęła analizę dotyczącą transferów zawodników, mającą na przeprowadzenie szczegółowego przeglądu ekonomicznych i prawnych aspektów systemów transferowych w sportów drużynowych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i koszykówki. Analiza ta została przeprowadzona przez konsorcjum założone przez KEA European Affairs (Belgia) oraz Ośrodek prawa i ekonomii sportu na Uniwersytecie w Limoges (Francja).

Publikacja analizy przypada w 17 lat po wydaniu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie Bosmana, który doprowadził do głębokich zmian w sposobie organizacji zawodowego futbolu w Europie i na całym świecie poprzez wyeliminowanie przeszkód ograniczających swobodę zmiany klubów oraz w 12 lat po nieformalnym porozumieniu między Komisją, FIFA i UEFA, które doprowadziło do reorganizacji zasad transferów piłkarzy zawodowych.

Komisja Europejska zaproponowała rozdział sportowy w ramach programu „Erasmus dla wszystkich” będącego nowym programem UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Proponowany budżet na sport wynosi średnio 34 mln euro rocznie w latach 2014-2020. Wsparcie będzie dotyczyć projektów transnarodowych mających na celu nasilenie wymiany wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk, najważniejszych niekomercyjnych europejskich imprez sportowych oraz analiz i opracowań statystycznych rozszerzających zakres dostępnych danych umożliwiających podejmowanie decyzji w sporcie. Głównymi beneficjentami będą organy publiczne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w sporcie na szczeblu lokalnym. Komisja wspiera obecnie szereg inicjatyw przygotowawczych w dziedzinie sportu. Dotyczą one między innymi pięciu projektów paneuropejskich, których celem jest wzmocnienie współpracy zmierzającej do wyeliminowania ustawiania wyników meczów.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie końcowe z analizy

Streszczenie (EN)

Streszczenie (FR):

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca sportu

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Śledź wypowiedzi Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar