Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 7 d., Briuselis

Komisija atkreipia dėmesį į per didelius futbolininkų perėjimo į kitą klubą mokesčius ir nevienodas sąlygas

Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos studijoje teigiama, kad futbolo klubai už žaidėjų perėjimą į kitą klubą per metus sumoka apie 3 mlrd. EUR, bet tik maža dalis šios sumos atitenka mažesniems klubams ar mėgėjų sportui. 1995–2011 m. laikotarpiu Europos futbolo klubų žaidėjų perėjimo atvejų į kitą klubą skaičius patrigubėjo, o klubų išlaidos perėjimo mokesčiams išaugo septynis kartus. Beveik visas šias išlaidas dalijasi keli klubai, gaunantys didžiausias pajamas arba labai turtingų investuotojų paramą. Tokia padėtis tik didina turtingesnių ir ne tokių turtingų klubų nelygybę, nes mažesniems klubams ir mėgėjų sporto organizacijoms, be kurių neįmanoma atrasti naujų gabių žaidėjų, tenka mažiau negu 2 proc. žaidėjų perėjimo mokesčių. Futbolui skiriamos lėšos, kurios turėtų būti naudojamos ir jaunų žaidėjų rengimo bei mokymo išlaidoms padengti, paskirstomos nepakankamai efektyviai, todėl mažesni klubai nepajėgia patekti į sporto varžybų sritį, kurioje ir toliau viešpatauja stambiausi klubai.

„Europos Komisija be išlygų pripažįsta sporto valdymo institucijų teisę nustatyti žaidėjų perėjimo mokesčių taisykles, bet mūsų tyrimas rodo, kad šiuo metu galiojančios taisyklės neužtikrina tinkamos pusiausvyros futbole ir tikrai nesuteikia visiems lygių dalyvavimo futbolo lygos varžybose ar čempionatuose teisių. Mums reikia tokios žaidėjų perėjimo į kitą klubą sistemos, kuri padėtų vystytis visiems klubams ir jauniems žaidėjams,“ – sakė už sportą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Žaidėjų perėjimo į kitą klubą taisykles nustato sporto organizacijų valdymo organai: futbolo – FIFA, krepšinio – FIBA. FIFA taikoma žaidėjų perėjimo registravimo sistema (TMS), kuria naudojasi
4 600 viso pasaulio klubų, leido užtikrinti didesnį tarptautinių perėjimo operacijų skaidrumą, bet dar reikia nemažai nuveikti nacionaliniu lygmeniu. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu galiojanti sistema daugiausiai naudos duoda turtingiausiems klubams, garsiausiems futbolo žaidėjams ir jų agentams.

Ataskaitoje rekomenduojama FIFA ir nacionalinių futbolo asociacijų taisyklėmis užtikrinti griežtesnę finansinių sandorių kontrolę ir prie žaidėjų perėjimo mokesčio – sporto organizacijų valdymo organų ir klubų sutartos sumos – pridėti „sąžiningumo rinkliavą“, siekiant geriau perskirstyti lėšas, kad jų tektų ne tik turtingiems, bet ir ne tokiems turtingiems klubams.

Studijoje dar siūloma riboti žaidėjų skaičių klubuose, peržiūrėti žaidėjų „priklausymo trečiajai šaliai“ atvejį, kai agentas žaidėją iš esmės paskolina klubui, ir panaikinti tokius žaidėjų perėjimo mokesčius išpūsti leidžiančius sutarčių punktus kaip saugaus laikotarpio, kuriuo žaidėjas be klubo sutikimo negali būti pereiti į kitą klubą, pailginimas. Studijoje raginama visiškai įgyvendinti UEFA sąžiningos finansinės veiklos principą ir stiprinti „solidarumo mechanizmus“, skatinančius jaunų žaidėjų tobulėjimą ir nepilnamečių apsaugą. Tyrimo autoriai ragina sporto organizacijas glaudžiau bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir drauge kovoti su pinigų plovimu ir kyšininkavimu.

Tolesni veiksmai

Tyrimo duomenis artimiausiame posėdyje (balandžio mėn.) nagrinės ES ekspertų grupė dėl geros valdysenos sporto srityje. Grupę, kuri taip pat svarstys kovos su susitarimais dėl varžybų baigties priemones, sudaro nacionaliniai ekspertai ir FIFA, UEFA, Europos profesionalų futbolo lygų ir Europos klubų asociacijų ir tarptautinės profesionalų futbolo žaidėjų federacijos stebėtojai. Grupė metų pabaigoje turėtų pateikti ataskaitą ES sporto ministrams.

Pagrindiniai faktai

Futbolo darbo rinka ypač suskaidyta; ją sudaro pirminė rinka, arba nedidelis skaičius labai garsių žaidėjų, ir antrinė rinka – profesionalūs ar pusiau profesionalūs žaidėjai, kurie negauna didelių atlyginimų ir dažnai patiria sunkumų, kai reikia tęsti karjerą, ypač tada, kai baigia žaisti futbolą.

Siekiant gerinti sąžiningą ir pusiausvyra pagrįstą konkurenciją ir geriau perskirstyti klubams didesnę lėšų dalį studijoje siūlomos šios priemonės:

i) žaidėjų perėjimo mokesčiams nuo tam tikros ribos įvesti „sąžiningumo rinkliavą“ ir taip skatinti geriau perskirstyti lėšas – paimti iš turtingų klubų ir duoti ne tokiems turtingiems. Rinkliavos paskirtis – atkurti konkurencijos pusiausvyrą. Rinkliavos slenkstį, dydį ir taikymo sritį turėtų nustatyti futbolo valdymo organai, pasitarę su klubais;

ii) aktyviau skelbti informaciją apie žaidėjų judėjimą, kad klubai gautų atitinkamą solidarumo kompensaciją ir geriau žinotų, kas jiems teisėtai priklauso;

iii) nustatyti ribinį klubo žaidėjų skaičių;

iv) sureguliuoti paskolų perkėlimo mechanizmą;

v) spręsti žaidėjų „priklausymo trečiajai šaliai“ teisių klausimą priimant taisykles, kurios gintų žaidėjų laisvę ir neliečiamybę bei sporto varžybų sąžiningumą. Taisyklėmis neturėtų būti sudaroma neproporcingų kliūčių investuoti į sportą, jos turėtų atitikti ES nustatytas laisvo kapitalo judėjimo taisykles;

vi) remti sąžiningos finansinės veiklos principą skatinant klubus išleisti ne daugiau pajamų, negu jų gauna;

vii) spręsti krepšinio komandų nestabilumo klausimą.

Siekiant sumažinti dirbtinai išpūstus mokesčius studijoje rekomenduojama:

i) neleisti klubams ilginti „saugaus laikotarpio“, kuriuo žaidėjas gali pereiti į kitą klubą gavęs dabartinio klubo sutikimą, nes taip iš esmės didinami perėjimo mokesčiai (įprastas saugus laikotarpis iki žaidėjui sueis 28 metai yra treji metai, paskui – dveji);

ii) žaidėjų sutartyse turėtų būti numatytos proporcingos „priešlaikinio išpirkimo sąlygos“.

2011 m. komunikate „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ Komisija pareiškė, kad žaidėjų perėjimas į kitą klubą dažnai patraukia visuomenės dėmesį, nes jų teisėtumas ir nepakankamas su jais susijusių finansinių srautų skaidrumas kelia abejonių. 2012 m. sausio mėn. Komisija pradėjo žaidėjų perėjimo tyrimą, kurio tikslas buvo pateikti išsamią ekonominių ir teisinių Europos komandinio sporto žaidėjų perėjimo į kitą klubą aspektų apžvalgą, ypač daug dėmesio skiriant futbolui ir krepšiniui. Tyrimą atliko „KEA European Affairs“ (Belgija) ir Limožo universiteto Sporto teisės ir ekonomikos centro (Prancūzija) konsorciumas.

Tyrimas paskelbtas praėjus 17 metų nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Bosmano byloje, kuriuo pašalintos laisvo žaidėjų judėjimo kliūtys ir paskatinti esminiai Europos ir pasaulio profesionalų futbolo organizacijos pokyčiai; ir 12 metų nuo neoficialaus Komisijos, FIFA ir UEFA susitarimo, paskatinusio atnaujinti profesionalų futbolo taisykles.

Europos Komisija pasiūlė į naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems” įtraukti sporto skyrių. 2014−2020 m. sportui siūloma skirti vidutiniškai 34 mln. EUR per metus. Parama bus teikiama tarpvalstybiniams dalijimosi praktine ir gerąja patirtimi projektams skatinti. Taip pat bus remiami svarbiausi nekomerciniai Europos sporto renginiai ir plečiama faktinių duomenų bazė, skirta sporto srities politikai kurti. Pagrindiniai naudos gavėjai bus mėgėjiško sporto srityje veikiančios viešosios įstaigos ir visuomeninės organizacijos. Šiuo metu Komisija remia kelias parengiamąsias sporto srities iniciatyvas. Joms priklauso penki Europos masto projektai, skirti skatinti bendradarbiavimui sprendžiant susitarimų dėl varžybų baigties klausimą.

Daugiau informacijos

Galutinė studijos ataskaita

Santrauka (EN)

Santrauka (FR)

Europos Komisijos sporto interneto svetainė.

Androullos Vassiliou interneto svetainė.

Androullos Vassiliou paskyra Twitter @VassiliouEU.

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott tel. (32-2)295 92 58; Twitter paskyra @DennisAbbott

Dina Avraam tel. (32-2) 295 96 67.


Side Bar