Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. helmikuuta 2013

Komissio puuttuu peliin: valtavat siirtomaksut ja toimintaedellytysten epäsuhta jalkapallossa

Jalkapalloseurat käyttävät vuosittain noin kolme miljardia euroa pelaajasiirtoihin, mutta tästä rahamäärästä päätyy pienille seuroille ja harrastepelaamiseen hyvin vähän, käy ilmi komission tänään julkaisemasta selvityksestä. Siirtojen lukumäärä yli kolminkertaistui ja seurojen siirtomaksuihin käyttämä rahamäärä seitsenkertaistui eurooppalaisessa jalkapallossa vuosina 1995–2011. Valtaosa rahasiirroista keskittyi kuitenkin pieneen määrään seuroja. Näiden seurojen tulot ovat suurimmat tai niillä on vauraimmat sijoittajat. Tilanne vain lisää seurojen välistä epätasapainoa, koska siirtomaksuista alle kaksi prosenttia ohjautuu pienemmille seuroille ja harrasteurheiluun, joissa uusia kykyjä kehitetään. Nuorien pelaajien valmentamisen ja kouluttamisen kustannukset pitäisi kattaa jakamalla lajissa liikkuvaa rahaa uudelleen, mutta näin ei riittävällä tavalla tapahdu eivätkä pienemmät seurat pysty murtamaan suurimpien seurojen jatkuvaa valta-asemaa lajin kilpailuissa.

”Euroopan komissio tunnustaa täysin urheilualan organisaatioiden oikeudet laatia siirtosäännöt. Selvityksemme kuitenkin osoittaa, etteivät nykyiset säännöt varmista oikeudenmukaista tasapainoa jalkapallossa. Toimintaedellytykset ovat kaikkea muuta kuin tasavertaiset sarja- ja cup-kilpailuissa. On tarpeen luoda siirtojärjestelmä, joka osaltaan edistää kaikkien seurojen ja nuorten pelaajien kehitystä”, toteaa Androulla Vassiliou, urheiluasioista vastaava Euroopan komission jäsen.

Siirtosäännöt luodaan urheilualan hallintoelimissä (esimerkiksi jalkapallon osalta FIFAssa ja koripallon osalta FIBAssa). Verkossa toimiva pelaajasiirtojen rekisteröintijärjestelmä, FIFAn Transfer Matching System (TMS), jota käyttää 4 600 seuraa koko maailmassa, on lisännyt kansainvälisten siirtojen avoimuutta, mutta kansallisella tasolla on vielä tehtävää. Selvityksestä käy ilmi, että nykyisestä järjestelmästä hyötyvät eniten varakkaimmat seurat sekä tähtipelaajat ja heidän agenttinsa.

Selvityksessä suositellaan, että FIFAn ja kansallisten jalkapalloliittojen säännöissä varmistettaisiin nykyistä tiukempi rahasiirtojen valvonta ja otettaisiin käyttöön siirtomaksuihin sisältyvä niin sanottu fair play -maksu, joka suoritettaisiin urheilun hallintoelinten ja seurojen sopimien maksujen lisäksi. Tällainen fair play -maksu edistäisi varojen uudelleen jakoa rikkailta vähemmän vauraille seuroille.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että rajoitettaisiin seurojen pelaajamääriä, tarkasteltaisiin uudelleen kolmannen osapuolen omistusoikeuksia ('third party ownership') eli tilanteita, joissa agentti vuokraa pelaajan seuralle, ja lopetettaisiin nykyiset, siirtomaksuja paisuttavat sopimuskäytännöt, kuten sen, että seura pidentää karenssiaikaa, jona pelaajia ei voi siirtää ilman seuran hyväksyntää. Selvityksessä peräänkuulutetaan myös taloudellista oikeudenmukaisuutta koskevan säännön, UEFAn Financial Fair Play -säännön, täysimittaista täytäntöönpanoa ja niin sanottu yhteisvastuumekanismien (’solidarity mechanisms’) vahvistamista, jotta parannettaisiin nuorten kehittämistyötä ja alaikäisten suojelua. Selvityksen laatijat kannustavat urheilualan elimiä parantamaan yhteistyötään lainvalvontaviranomaisten kanssa rahanpesun ja korruption torjumiseksi.

Seuraavat vaiheet

Selvityksen tuloksia analysoidaan hyvää hallintotapaa urheilun alalla käsittelevän EU:n asiantuntijaryhmän seuraavassa kokouksessa huhtikuussa. Tämä myös sopupelien torjuntatoimenpiteitä käsittelevä ryhmä koostuu kansallisista asiantuntijoista, ja siinä on tarkkailijoina edustajat FIFAsta, UEFAsta, jalkapallon eurooppalaisten ammattilaisliigojen järjestöstä (European Professional Football Leagues), eurooppalaisten seurojen liitosta (European Club Association) ja ammattilaisjalkapalloilijoiden kansainvälisestä liitosta (International Federation of Professional Football Players). Ryhmän odotetaan antavan raporttinsa EU:n urheiluministereille ennen vuoden loppua.

Tausta

Jalkapalloalan työmarkkinat ovat erittäin segmentoituneet: eräänlaiset ensimarkkinat muodostuvat pienestä määrästä supertähtipelaajia ja seuraavalla markkinatasolla ovat ammattilais- ja puoliammattilaispelaajat, joiden palkkataso ei ole korkea ja joiden on vaikeaa kehittää työuraansa etenkin sitten, kun ura pelaajana on ohi.

Jotta kilpailun oikeudenmukaisuutta ja tasapainoa voitaisiin parantaa parantamalla ja lisäämällä varojen uudelleenjakoa seurojen välillä, selvityksessä ehdotetaan, että

i) otetaan käyttöön tietyn rajan ylittäviin siirtomaksuihin sovellettava niin sanottu fair play -maksu, joka kannustaa varojen uudelleenjakoon rikkailta vähemmän varakkaille seuroille. Maksun tavoitteena olisi palauttaa alan kilpailuun jonkinlainen tasapaino. Raja-arvon, maksun suuruuden ja soveltamisalan määrittäisivät jalkapallon kansainväliset hallintoelimet seuroja kuullen;

ii) tehdään pelaajasiirroista nykyistä julkisempia, jotta varmistettaisiin, että seuroille maksetaan asiaankuuluvat yhteisvastuukorvaukset ja että seurat tuntevat oikeutensa;

iii) asetetaan seuroille pelaajien määrää koskevat ylärajat;

iv) säännellään lainasiirtomekanismia;

v) käsitellään pelaajien oikeuksien third party ownership -kysymystä laatimalla säännöt, joilla suojellaan pelaajien itsemääräämisoikeutta ja vapautta sekä urheilukilpailujen oikeudenmukaisuutta. Säännöillä ei tulisi suhteettomasti haitata urheiluun tehtäviä sijoituksia, ja niiden tulisi olla pääoman vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen mukaiset;

vi) tuetaan taloudellista oikeudenmukaisuutta koskevien sääntöjen noudattamista, jotta seurat eivät eläisi yli varojensa;

vii) käsitellään joukkueiden epävakautta koripallossa.

Valtavien siirtomaksujen rajoittamiseksi selvityksessä ehdotetaan, että:

i) seuroja estetään pidentämästä niin sanottua karenssiaikaa, jona pelaaja tarvitsee siirtymiseen seuran suostumuksen, koska tämä tosiasiallisesti nostaa siirtomaksuja (yleensä sopimuksiin sisältyvä karenssiaika on kolme vuotta 28 ikävuoteen saakka ja kaksi vuotta sen jälkeen);

ii) kesken sopimuskauden sovellettavien pelaajan ostoehtojen (buy out -lauseke) olisi oltava oikeasuhteisia.

Vuonna 2011 antamassaan tiedonannossa urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä komissio totesi siirtojen nousevan säännöllisesti julkisen huomion kohteeksi, koska niiden lainmukaisuutta ja niihin liittyvien rahavirtojen avoimuutta epäillään. Komissio käynnisti tammikuussa 2012 selvityksen pelaajasiirroista tavoitteenaan kattava katsaus siirtojärjestelmien taloudellisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin eurooppalaisessa joukkueurheilussa ja erityisesti jalkapallossa ja koripallossa. Selvityksen teki yhteenliittymä, jossa olivat mukana KEA European Affairs (Belgia) ja taloutta ja oikeutta urheilualalla tutkiva keskus Limogesin yliopistosta (Centre for the Law and Economics of Sport, University of Limoges, Ranska).

Selvitys julkaistiin 17 vuotta sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin antoi Bosman-asiassa tuomion, joka johti syvällisiin muutoksiin tavassa organisoida ammattilaisjalkapallo Euroopassa ja kaikkialla maailmassa: sen myötä poistettiin pelaajien vapaan liikkuvuuden esteet. Kaksitoista vuotta on puolestaan kulunut komission, FIFAn ja UEFAn tekemästä epävirallisesta sopimuksesta, joka johti siirtosääntöjen uusimiseen ammattilaisjalkapallossa.

EU on ehdottanut uutta koulutukseen, nuorisoasioihin ja urheiluun liittyvää Yhteinen Erasmus -ohjelmaa, joka Euroopan komission ehdotuksen mukaan sisältää myös urheiluosion. Urheiluosio saisi ehdotuksen mukaan vuosina 2014–2020 rahoitusta keskimäärin 34 miljoonaa euroa vuodessa. Tukea annettaisiin kansainvälisille projekteille, joilla tuetaan osaamisen ja hyvien toimintamallien vaihtoa, merkittäviä ei-kaupallisia eurooppalaisia urheilutapahtumia ja vahvemman selvityksiin ja tilastoihin nojautuvan näytön kokoamista urheilupolitiikan muotoilua varten. Tästä olisivat hyötymässä etenkin sellaiset julkiset ja kansalaisyhteiskunnan tahot, jotka toimivat ruohonjuuritason urheilutoiminnan parissa. Komissio tukee parhaillaan useita valmistelevia aloitteita urheilun alalla. Näihin sisältyy viisi yleiseurooppalaista hanketta, joilla pyritään lisäämään yhteistyötä sopupelien torjumiseksi.

Lisätietoja

Selvityksen loppuraportti

Tiivistelmä (EN):

Tiivistelmä (FR):

Euroopan komission urheilusivusto

Androulla Vassilioun sivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar