Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. februar 2013

Kommissionen giver det gule kort til de oppustede transfersummer i fodboldverdenen og efterlyser økonomisk fairplay

Fodboldklubberne bruger ca. 3 mia. EUR om året på spillertransferer, men meget lidt af denne pengeregn drypper på de mindre klubber eller amatøridrætten. Det viser en undersøgelse fra Europa-Kommissionen, som offentliggøres i dag. Antallet af transferer i europæisk fodbold blev mere end tredoblet i perioden 1995-2011, mens de beløb, klubberne har brugt på transfersummer er syvdoblet. Men størsteparten af disse store beløb er koncentreret om et lille antal klubber, der har de største indtægter eller understøttes af meget rige investorer. Situationen er blot med til at øge de skævheder, der findes mellem dem, der har, og dem, der ikke har, idet mindre end 2 % af transfersummerne når ned til de mindre klubber og amatøridrætten, som er afgørende for udviklingen af ny talenter. Niveauet for omfordeling af midlerne inden for sporten, som skulle kompensere for udgifterne til træning og oplæring af unge spillere, er utilstrækkeligt til, at mindre klubber kan udvikle sig og bryde det jerngreb, de største klubber fortsat har om sportens turneringer.

"Europa-Kommissionen anerkender fuldt ud sportsmyndighedernes ret til at fastsætte transferregler, men vores undersøgelse viser, at reglerne, som de ser ud nu, ikke sikrer en fair balance i fodboldsporten eller noget, der nærmer sig lige konkurrencevilkår i liga- eller pokalturneringer. Vi har brug for et transfersystem som bidrager til udviklingen af alle klubber og unge spillere," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for idræt.

Transferreglerne fastsættes af sportens styrende organer - f.eks. FIFA inden for fodbold og FIBA inden for basketball. FIFA's online Transfer Matching System (TMS), som anvendes af 4 600 klubber på verdensplan, har øget åbenheden i internationale transferer, men der er behov for en større indsats på nationalt plan. I rapporten peges der på, at det nuværende system fortsat mest gavner de rigeste klubber, stjernespillerne og deres agenter.

Det anbefales i rapporten, at FIFA's og de nationale fodboldforbunds regler bør sikre øget kontrol med finansielle transaktioner, og at der indføres en "fairplayafgift" på transferbeløb - ud over et beløb, der skal aftales mellem sportens styrende organer og klubberne - for at opnå en bedre omfordeling af midler fra rige til mindre velstående klubber.

I undersøgelsen foreslås endvidere en grænse for antallet af spillere pr. klub, en fornyet undersøgelse af spørgsmålet om "tredjemands ejerskab", hvor en spiller reelt er leaset ud til en klub af en agent, og en afskaffelse af kontraktpraksis, som puster transferbeløbene op, f.eks. når en klub udvider den beskyttelsesperiode, hvor spillere ikke kan sælges uden dennes samtykke. I rapporten efterlyses desuden en fuld gennemførelse af UEFA's regel om finansielt fairplay og stærkere "solidaritetsmekanismer", der skal forbedre udviklingen af de unge og beskyttelsen af mindreårige. Undersøgelsens forfattere opfordrer idrætsorganerne til at forbedre deres samarbejde med retshåndhævende myndigheder for at bekæmpe hvidvaskning af penge og korruption.

De næste skridt

Resultaterne af undersøgelsen vil blive analyseret af EU's ekspertgruppe om "god forvaltningspraksis inden for sport" på det næste møde i april. Gruppen, der også drøfter foranstaltninger til bekæmpelse af aftalt spil, består af nationale eksperter og observatører fra FIFA, UEFA, European Professional Football Leagues (turneringer), European Club Association (klubber) og Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (spillere). Gruppen forventes at afgive en rapport til EU's sportsministre inden årets udgang.

Baggrund

Fodboldens arbejdsmarked er meget fragmenteret med et "primært marked" bestående af et lille antal stjernespillere og et sekundært marked bestående af professionelle eller halvprofessionelle spillere, der ikke tjener store penge og ofte har vanskeligheder med at udvikle deres karriere, især når deres tid som aktive er slut.

For at styrke en fair og afbalanceret konkurrence via en bedre og øget omfordeling mellem klubberne foreslås det i undersøgelsen:

i) at oprette en "fairplayafgift" på transferbeløb - ud over et bestemt beløb - for at tilskynde til en bedre omfordeling af midler fra rige til mindre velstående klubber. Formålet med afgiften skulle være at genskabe en vis konkurrencemæssig balance. Tærsklen, afgiftssatsen og afgiftens anvendelsesområde skulle fastlægges af fodboldens internationale styrende organer i samråd med klubberne

ii) at oplyse bedre om spillernes klubskifter for at sikre, at den relevante solidaritetskompensation udbetales til klubberne, og at klubberne kender deres rettigheder

iii) at fastsætte en grænse for antallet af spillere pr. klub

iv) at regulere lånetransfer-mekanismen

v) at tage fat på spørgsmålet om "tredjemands ejerskab" vedrørende spillernes rettigheder ved at indføre regler, der beskytter spillernes integritet og frihed samt retfærdig sportskonkurrence. Reglerne bør ikke i uforholdsmæssigt omfang hindre finansielle investeringer i sport, og de bør være forenelige med EU's regler om fri bevægelighed for kapital

vi) at støtte gennemførelsen af regler om finansielt fairplay for at tilskynde klubberne til ikke at bruge mere end deres indtægter

vii) at gøre noget ved holdustabilitet inden for basketball.

For at begrænse oppustede transferbeløb anbefales det i undersøgelsen, at:

i) klubberne hindres i at udvide den "beskyttelsesperiode", i løbet af hvilken en spiller skal indhente samtykke for at kunne skifte klub, da dette reelt presser transferbeløbene op (kontrakter er normalt beskyttet i tre år, indtil spilleren er 28, og i to år derefter)

ii) såkaldte "buy-out"-klausuler i spillernes kontrakter bør være rimelige.

I sin meddelelse fra 2011 Udvikling af sportens europæiske dimension anførte Kommissionen, at transferproblematikken regelmæssigt kom i offentlighedens søgelys på grund af betænkeligheder ved deres lovlighed og mangel på gennemsigtighed i pengestrømmene. I januar 2012 iværksatte Kommissionen en undersøgelse af spillertransferer med det formål at give et detaljeret overblik over de økonomiske og juridiske aspekter af transfersystemerne i holdsporten i Europa med særligt fokus på fodbold og basketball. Undersøgelsen blev gennemført af et konsortium bestående af KEA European Affairs (Belgien) og centret for jura og sportsøkonomi på universitetet i Limoges (Frankrig).

Undersøgelsen offentliggøres nu 17 år efter EU-Domstolens Bosman-dom, som førte til gennemgribende ændringer i den måde, hvorpå professionel fodbold er organiseret i Europa og overalt i verden, ved at fjerne hindringer for spillernes frie bevægelighed og 12 år efter en uformel aftale mellem Kommissionen, FIFA og UEFA, der har ført til ændrede transferregler inden for professionel fodbold.

Europa-Kommissionen har foreslået et idrætsafsnit, som et led i Erasmus for Alle, det nye EU-program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt. Det foreslåede budget til idræt er på 34 mio. EUR om året i gennemsnit i perioden 2014-2020. Der vil blive ydet støtte til tværnationale projekter, der tager sigte på at fremme udvekslingen af knowhow og god praksis, ikke-kommercielle europæiske sportsarrangementer af væsentlig interesse og indsatser, der skal styrke evidensgrundlaget for udformning af sportspolitik. Hovedmodtagerne er offentlige organer og civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for breddeidræt. Kommissionen støtter for øjeblikket et antal forberedende initiativer inden for idræt. De omfatter bl.a. fem paneuropæiske projekter, som har til formål at øge samarbejdet for at imødegå aftalt spil.

Yderligere oplysninger

Hele undersøgelsesrapporten

Resumé EN

Resumé FR

Europa-Kommissionens websted for idræt

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar