Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. októbra 2013

Štátna pomoc: Komisia potvrdzuje, že odpísanie dlhov slovenskému výrobcovi alkoholických nápojov Frucona Košice je nezlučiteľné s pravidlami EÚ

Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ (SD) (vec C-73/11 P) vo veci jej predchádzajúceho rozhodnutia (vec C25/2005) Európska komisia prijala nové rozhodnutie, ktorým potvrdzuje, že odpísanie daňových dlhov v prospech spoločnosti Frucona Košice a. s. vo výške 416,5 mil. SKK (11 mil. EUR) bolo nezlučiteľné s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci. Nezaplatenie daní, ktoré jej konkurenti museli znášať, poskytlo spoločnosti Frucona Košice nenáležitú hospodársku výhodu. S cieľom odstrániť narušenie hospodárskej súťaže spôsobené odpísaním dlhov musí spoločnosť zaplatiť dlžnú sumu aj s úrokmi.

Frucona Košice bola výrobcom liehu a liehovín na Slovensku a v súčasnosti pôsobí ako distribútor. V roku 2004 bola Frucona vo finančných ťažkostiach, mala nahromadené daňové dlhy vo výške 641 mil. SKK (16,9 mil. EUR) a spoločnosť požiadala veriteľov o vyrovnanie podľa platných predpisov týkajúcich sa platobnej neschopnosti. V júli 2004 daňový úrad súhlasil s odpísaním 65 % dlhu spoločnosti. Frucona Košice tvrdí, že štát s cieľom vymôcť aspoň časť dlhu konal tak, ako by konal akýkoľvek súkromný veriteľ, a že konkurzné konanie by bolo menej výhodné.

V júni 2006 Komisia dospela k záveru, že daňový úrad by bol získal vyššiu splátku svojich pohľadávok v konkurznom konaní alebo daňovou exekúciou. Výsledkom je, že odpísanie dlhu zvýhodnilo Fruconu Košice v porovnaní s jej konkurentmi, a preto predstavuje štátnu pomoc.

Pomoc spoločnosti v ťažkostiach možno považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak spoločnosť má reálne vyhliadky, aby sa stala opäť ziskovou, a prijíma opatrenia na kompenzáciu narušenia hospodárskej súťaže vyvolaného štátnou pomocou. Frucona Košice však nepredložila žiadny skutočný reštrukturalizačný plán. Komisia preto nariadila Slovensku vymôcť vrátenie nenáležitej výhody, ktorú Frucona Košice dostala odpísaním dlhu spoločnosti.

Frucona Košice podala návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie na Všeobecnom súde EÚ (VS), ktorý návrh zamietol (vec T-11/07). Spoločnosť sa odvolala na Súdny dvor, ktorý zrušil rozsudok VS. Súdny dvor konkrétne konštatoval, že Komisia sa dopustila zjavného nesprávneho posúdenia tým, že nebrala do úvahy dĺžku trvania konkurzného konania, a tak neuviedla dostatočné dôvody pre svoje rozhodnutie. Súdny dvor vrátil vec Všeobecnému súdu, kde konanie v súčasnosti stále prebieha.

Vzhľadom na zistenia Súdneho dvora Komisia teraz prijala nové rozhodnutie, ktoré nahrádza rozhodnutie z roku 2006 a rieši nedostatky zistené Súdnym dvorom. Nové rozhodnutie prichádza k rovnakému záveru: odpísanie dlhov v prospech Frucony vytvorilo nezákonnú a nezlučiteľnú pomoc, ktorá sa musí od Frucony vymôcť.

Súvislosti

Štátne zásahy v spoločnostiach, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, sa môžu považovať za opatrenia nezahŕňajúce štátnu pomoc v zmysle pravidiel EÚ v prípadoch, keď sa uskutočňujú za podmienok, ktoré by súkromný subjekt akceptoval za trhových podmienok [zásada investora v trhovom hospodárstve (ZITH)]. Ak sa zásada investora v trhovom hospodárstve nedodržiava, potom štátne zásahy predstavujú štátnu pomoc v zmysle pravidiel EÚ (článok 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ), pretože poskytujú príjemcovi hospodársku výhodu, ktorú jeho konkurenti nemajú. Komisia potom pristúpi k posúdeniu, či takáto pomoc môže byť zlučiteľná so spoločnými pravidlami EÚ, ktoré umožňujú určité kategórie pomoci.

Ak sa pomoc týka podniku vo finančných ťažkostiach, uplatňujú sa usmernenia EÚ o záchrane a reštrukturalizácii firiem v ťažkostiach (pozri IP/04/856 a MEMO/04/172). Práve to bol prípad Frucony.

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu značne narúša hospodársku súťaž, pretože umelo udržiava na trhu spoločnosti, ktoré by bez štátnej pomoci neboli schopné sa na ňom udržať. V usmerneniach EÚ o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu sa preto stanovuje niekoľko kritérií, aby sa zabezpečilo, že takáto pomoc sa poskytne iba spoločnostiam, ktoré majú reálny predpoklad životaschopnosti a ktoré prijímajú opatrenia na zmiernenie narušenia hospodárskej súťaže spôsobeného štátnou podporou.

V usmerneniach sa konkrétne vyžaduje kvalitný plán reštrukturalizácie, ktorý umožňuje príjemcovi, aby sa stal dlhodobo životaschopným na základe realistických predpokladov, aby nebolo potrebné naďalej žiadať o verejnú podporu namiesto súperenia na základe vlastných predpokladov. Keďže verejné financovanie (buď aktívne vložením peňazí alebo pasívne odpustením splatných daní alebo ciel) dáva spoločnosti hospodársku výhodu, ktorú jej konkurenti nemajú, plán musí zahŕňať opatrenia na obmedzenie narúšania hospodárskej súťaže spôsobeného štátnou pomocou, napríklad zníženie kapacity alebo podielu na trhu. Okrem toho príjemca musí významne prispieť na náklady reštrukturalizácie z vlastných zdrojov. A napokon, pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť iba raz za obdobie desiatich rokov (zásada „jedenkrát a naposledy“).

Znenie dnešného rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, bude sprístupnené pod číslom veci SA.18211 v Registri štátnej pomoci na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž po tom, čo sa vyriešia všetky otázky týkajúce sa dôvernosti. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci (State Aid Weekly e-News).

Kontaktné osoby:

Antoine Colombani (+32 2 297 4513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 4530)


Side Bar