Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. februar 2013

EU-cybersikkerhedsplan skal beskytte det åbne internet og friheden og mulighederne der

Europa-Kommissionen har i samarbejde med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik offentliggjort en strategi for cybersikkerhed i forbindelse med Kommissionens forslag til lovgivning om net- og informationssikkerhed (NIS).

Cybersikkerhedsstrategien – "Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace" - tegner EU's vidtfavnende vision for, hvordan man bedst forebygger og reagerer på cyberforstyrrelser og -angreb. Den skal yderligere fremme europæiske værdier som frihed og demokrati og skabe grobund for en sikker vækst i den digitale økonomi. Den igangsætter specifikke tiltag, som har til formål at forbedre informationssystemers cyberrobusthed, mindske cyberkriminalitet og styrke EU's internationale cybersikkerhedspolitik og cyberforsvar.

Strategien formulerer EU's vision for cybersikkerhed inden for fem hovedprioriteter:

 1. Opnåelse af cyberrobusthed

 2. Drastisk mindskelse af cyberkriminalitet

 3. EU's cyberforsvarspolitik og -kapacitet skal udbygges i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

 4. Udvikling af de industrielle og teknologiske ressourcer til at fremme cybersikkerhed

 5. Fastlæggelse af en kohærent international cyperspacepolitik i EU og fremme af centrale EU-værdier.

EU-politikken for cyberspace fremmer respekten for centrale EU-værdier, definerer normer for ansvarlig adfærd og fremmer anvendelsen af eksisterende international ret for cyberspace, samtidig med at den hjælper lande uden for EU med at opbygge cybersikkerhedskapacitet og fremmer internationalt samarbejde om cyberanliggender.

EU har gjort vigtige fremskridt for at beskytte borgerne bedre mod internetkriminalitet bl.a. ved at oprette et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet (IP/13/13), ved at fremsætte forslag til lovgivning om angreb på informationssystemer (IP/10/1239) og ved at grundlægge en global alliance mod seksuelt misbrug af børn online (IP/12/1308). Strategien sigter også mod at udvikle og finansiere et net af nationale ekspertisecentre for cyberkriminalitet, som skal forestå uddannelse og kapacitetsopbygning.

Det foreslåede NIS-direktivet er en nøglekomponent i den samlede strategi, og det kræver, at alle medlemsstater, de vigtigste katalysatorer på internetområdet og operatører af kritisk infrastruktur som f.eks. e-handelsplatforme, sociale netværk og leverandører af energi, transportløsninger, bank- og sundhedstjenester samarbejder for at garantere et beskyttet og pålideligt digitalt miljø i hele EU. Det foreslåede direktiv omfatter bl.a. disse tiltag:

a) Medlemsstaterne skal vedtage en NIS-strategi og udpege en national NIS-kompetent myndighed med tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at forebygge, håndtere og reagere på NIS-risici og -hændelser.

b) Skabelse af en samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at dele tidlige varslinger om risici og hændelser gennem en beskyttet infrastruktur, og samarbejde om og arrangere jævnlige peer review.

c) Operatører af kritisk infrastruktur på visse områder (finansielle tjenesteydelser, transport, energi, sundhed), katalysatorer af centrale tjenester i informationssamfundet (især applikationsbutikker, e-handelsplatforme, internetbetalingsportaler, cloud computing, søgemaskiner, sociale netværk) og offentlige forvaltninger skal indføre risikostyringsmetoder og indberette større sikkerhedshændelser vedrørende deres vigtigste tjenesteydelser.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtaler:

"Jo flere folk, der afhænger af internettet, des mere afhænger de af, at det er sikkert. Et sikkert internet beskytter vores rettigheder og muligheder for at gøre forretning på internettet. Tiden er inde til en koordineret indsats, for prisen for intet at gøre er meget højere, end prisen for at handle."

Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand, udtaler:

"For at cyberspace fortsat kan være åbent og frit, må de samme normer, principper og værdier, som EU opretholder offline, også gælde på internettet. De grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstaten skal beskyttes i cyberspace. EU arbejder sammen med sine internationale partnere såvel som civilsamfundet og den private sektor for at fremme disse rettigheder globalt."

Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender, udtaler:

"Strategien understreger vores konkrete tiltag for at reducere cyberkriminalitet drastisk. Mange EU-lande står og mangler de nødvendige værktøjer til at opspore og bekæmpe organiseret internetkriminalitet. Alle medlemsstater bør oprette effektive nationale enheder til at bekæmpe cyberkriminalitet, og disse kan nyde godt af den ekspertise og støtte, som det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet, EC3, kan tilbyde."

Baggrund

Antallet og omfanget af cybersikkerhedshændelser vokser, de bliver mere komplicerede og kender ikke til landegrænser. Disse hændelser kan forårsage store sikkerhedsmæssige og økonomiske skader. Derfor skal indsatsen for at forebygge, samarbejde om og opnå større gennemsigtighed i forhold til cyberhændelser forbedres.

Europa-Kommissionens og de enkelte medlemsstaters hidtidige indsats har været for fragmenteret til at kunne håndtere denne voksende udfordring.

Fakta om cybersikkerhed i dag

 1. Der er hver dag omkring 150 000 computervirusser i omløb, og 148 000 computere bliver dagligt inficeret.

 2. Det Verdensøkonomiske Forum vurderer, at der er ca. 10 % sandsynlighed for et større sammenbrud i den kritiske informationsinfrastruktur i det kommende årti, og det kan potentielt forårsage skader for 250 mia. USD.

 3. Cyberkriminalitet er årsagen til en væsentlig del af angrebene på cybersikkerheden, og Symantec vurderer, at ofre for cyberkriminalitet verden over mister omkring 290 mia. USD hvert år, mens en undersøgelse af McAfee anslår udbyttet af cyberkriminalitet til 750 mia. USD om året.

 4. Eurobarometers undersøgelse om cybersikkerhed for 2012 fandt frem til, at 38 % af internetbrugerne i EU har ændret adfærd på grund af bekymringer for deres cybersikkerhed: 18 % er mindre tilbøjelige til at købe varer på internettet, og 15 % er mindre tilbøjelige til at anvende netbank. Den viser også, at 74 % af de adspurgte var enige i, at risikoen for at blive offer for cyberkriminalitet er steget, 12 % har allerede været udsat for bedrageri online og 89 % undgår at afsløre personlige oplysninger.

 5. Ifølge den offentlige høring om NIS har 56,8 % af de adspurgte i løbet af det seneste år oplevet NIS-hændelser, som havde alvorlige konsekvenser for deres aktiviteter.

 6. Imidlertid viser tal fra Eurostat, at kun 26 % af EU's virksomheder havde en formelt defineret ikt-sikkerhedspolitik i januar 2012.

Nyttige links

MEMO/13/71 Ofte stillede spørgsmål

EU's strategi for cybersikkerhed: Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace

Forslag til direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles net- og informationssikkerhedsniveau i hele EU

Deltag i debatten

Hashtag: #cybersecurity

Neelie Kroes

Følg Neelie Kroes på Twitter

Websted for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil på Twitter

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Europols EC3-websted

Global alliance mod seksuelt misbrug af børn online.

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar