Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. února 2013

Plán počítačové bezpečnosti v EU má chránit otevřený internet a svobodu a příležitosti v on-line prostředí

Evropská komise společně s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zveřejnila strategii počítačové bezpečnosti a zároveň i směrnici o bezpečnosti sítí a informací, kterou Komise navrhuje.

Ve strategii počítačové bezpečnosti – „Otevřený, bezpečný a spolehlivý kybernetický prostor“ – představuje EU ucelenou vizi o tom, jak co nejlépe předcházet počítačovým narušením a útokům a jak na ně reagovat. Cílem je posílit evropské hodnoty svobody a demokracie a zajistit bezpečný růst digitální ekonomiky. Konkrétní opatření jsou zaměřena na zvyšování kybernetické odolnosti informačních systémů, snížení počítačové kriminality a posílení mezinárodní politiky EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

Strategie představuje vizi EU o kybernetické bezpečnosti na základě pěti priorit:

 • dosažení kybernetické odolnosti

 • výrazné snížení počítačové kriminality

 • rozvoj politiky počítačové obrany a schopností souvisejících se společnou bezpečnostní a obrannou politikou (SBOP)

 • rozvoj průmyslových a technologických zdrojů pro počítačovou bezpečnost

 • vypracování ucelené mezinárodní počítačové politiky pro Evropskou unii a propagace základních hodnot EU

Mezinárodní politika EU zaměřená na kybernetický prostor podporuje dodržování základních hodnot EU, definuje normy odpovědného chování, zasazuje se o uplatňování stávajících mezinárodních právních předpisů v kyberprostoru a zároveň pomáhá zemím mimo EU s budováním kapacit pro počítačovou bezpečnost a podněcuje mezinárodní spolupráci v počítačové oblasti.

EU učinila zásadní pokrok pro lepší ochranu občanů před on-line kriminalitou, včetně vytvoření evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (IP/13/13), návrhu právních předpisů o útocích proti informačním systémům (IP/10/1239) a zahájení projektu globální aliance pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (IP/12/1308). Cílem strategie je také rozvoj a financování sítě národních center excelence pro boj proti kybernetické kriminalitě, což usnadní odbornou přípravu a vytváření kapacit.

Navrhovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací (směrnice NIS) představuje hlavní prvek celkové strategie. Vyžadovala by od všech členských států, hlavních poskytovatelů služeb na internetu i provozovatelů kritické infrastruktury (jako jsou např. provozovatelé platforem elektronického obchodu a sociálních sítí a provozovatelé v oblasti energetiky, dopravy, bankovnictví a zdravotnických služeb), aby zajistili bezpečné a důvěryhodné digitální prostředí v celé EU. Navrhovaná směrnice obsahuje mimo jiné tato opatření:

a) členský stát musí přijmout strategii pro bezpečnost sítí a informací a určí pro tuto oblast příslušný orgán, který bude disponovat odpovídajícími finančními a lidskými zdroji k tomu, aby v oblasti bezpečnosti sítí a informací předcházel rizikům a událostem, řešil je a reagoval na ně;

b) bude ustanoven mechanismus spolupráce, v jehož rámci si budou členské státy a Komise prostřednictvím zabezpečené infrastruktury předávat včasná varování před riziky a událostmi, spolupracovat a provádět vzájemná hodnocení;

c) provozovatelé kritických infrastruktur v některých odvětvích (finanční služby, doprava, energetika a zdravotnictví), poskytovatelé služeb informační společnosti (zejména: platformy pro elektronický obchod s aplikacemi, internetové platby, „cloud computing“, internetové vyhledávače a sociální sítě) a orgány veřejné správy musí přijmout postupy pro řízení rizik a hlášení závažných bezpečnostních událostí z oblasti jejich základních služeb.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla:

„Čím více se lidé spoléhají na internet, tím více se spoléhají na jeho bezpečnost. Bezpečný internet chrání naše práva a svobody i naši schopnost podnikat. Je čas jednat koordinovaně – náklady vyplývající z nečinnosti jsou mnohem vyšší než náklady na příjetí opatření.“

Catherine Ashtonová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise uvedla:

„Aby zůstal kybernetický prostor otevřený a svobodný, měly by „online“ fungovat tytéž normy, zásady a hodnoty, které EU podporuje „offline“. Základní práva, demokracie a zásady právního státu je třeba chránit i v kybernetickém prostoru. Na celosvětové podpoře těchto práv spolupracuje EU se svými mezinárodními partnery, jakož i s občanskou společností a soukromým sektorem.“

Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro vnitřní věci, uvedla:

„Strategie zdůrazňuje naše konkrétní opatření k výraznému snížení počítačové trestné činnosti. V mnoha zemích EU chybí nezbytné nástroje pro boj proti on-line organizované trestné činnosti. Všechny členské státy by měly vytvořit jednotky pro účinný boj s vnitrostátní kybernetickou kriminalitou, které budou moci využít odborné znalosti a podporu evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě ES3.“

Souvislosti

Zvýšil se počet i rozsah událostí v oblasti kybernetiké bezpečnosti, jsou stále složitější a neznají hranice. Tyto události mohou způsobit významné škody na bezpečnosti a ekonomice. Snaha o předcházení událostí v oblasti kybernetiké bezpečnosti, spolupráce a transparentnost se musí posílit.

Dosavadní snahy Evropské komise a jednotlivých členských států byly příliš roztříštěné na to, aby mohly tomuto narůstajícímu problému čelit.

Údaje o současné kybernetické bezpečnosti

 • Odhaduje se, že se denně vyskytne 150 000 počítačových virů a je napadeno 148 000 počítačů.

 • Podle Světového ekonomického fóra existuje 10% pravděpodobnost, že v nadcházejícím desetiletí dojde ke kolapsu významné kritické informační infrastruktury, což by mohlo způsobit škody ve výši přibližně 250 miliard USD.

 • Příčinou velké části událostí ohrožujících bezpečnost sítí je počítačová trestná činnost. Společnost Symantec odhaduje, že oběti počítačové trestné činnosti přicházejí každoročně o přibližně 290 miliard EUR, a studie společnosti McAfee odhaduje roční zisky pachatelů počítačové trestné činnosti na 750 miliard EUR.

 • Průzkumem Eurobarometru o kybernetické bezpečnosti se v roce 2012 zjistilo, že 38 % uživatelů internetu změnilo své chování v důsledku obav o bezpečnost: 18 % bude pravděpodobně nakupovat zboží on-line méně často a 15 % méně využívat elektronického bankovnictví. Ukázalo se také, že 74 % respondentů souhlasí s názorem, že se zvyšuje riziko stát se obětí kybernetiké trestné činnosti, 12 % již on-line podvod zažilo a 89 % se vyhýbá poskytování osobních informací.

 • Z veřejné konzultace o bezpečnosti sítí a informací vyplynulo, že 56,8 % respondentů zaznamenalo během uplynulého roku bezpečnostní události, které měly závažný dopad na jejich činnost.

 • Mezitím potvrdily i údaje Eurostatu, že do ledna 2012 mělo v EU formálně vymezenou bezpečnostní politiku IKT pouze 26 % podniků.

Užitečné odkazy

MEMO/13/71 Často kladené dotazy

Bezpečnostní strategie Evropské unie v oblasti počítačových sítí: Otevřený, bezpečný a spolehlivý kybernetický prostor

Návrh směrnice týkající se opatření k zajištění společné vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

Vyjádřete svůj názor

Hash Tag: #cybersecurity

Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitteru

Internetová stránka EEAS

EEAS na Twitteru

Internetová stránka Cecilie Malmströmové

Cecilie Malmströmová na Twitteru

Internetová stránka Europol EC3

Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Michele Cercone (+32 22980963)

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)


Side Bar