Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 февруари 2013 г.

План на ЕС за киберсигурност за защита на отворения интернет и свободите и възможностите, които той предлага

Европейската комисия, заедно с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, публикува стратегия за киберсигурност наред с предложение на Комисията за директива в областта на мрежовата и информационната сигурност(МИС).

Стратегията за киберсигурност „Отворено, безопасно и сигурно киберпространство“ представлява цялостната визия на ЕС за това как най-добре да се предотвратяват кибернетични смущения и атаки и да се отговаря на тях. Целта е насърчаване на европейските ценности свобода и демокрация и осигуряване на безопасния растеж на цифровата икономика. Конкретните дейности са насочени към засилване на устойчивостта на информационните системи в киберпространство, намаляване на киберпрестъпността и укрепване на международната политика за киберсигурността и киберотбраната на ЕС.

В стратегията се представя визията на ЕС за кибернетична сигурност по отношение на пет приоритета:

 1. Постигане на устойчивост в киберпространство

 2. Чувствително намаляване на киберпрестъпността

 3. Разработване на политика за киберотбрана и способности, свързани с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)

 4. Разработване на промишлени и технологични ресурси за киберсигурност

 5. Създаване на съгласувана международна политика на Европейския съюз за киберпространството и насърчаване на основните ценности на ЕС

Международната политика на ЕС за киберпространството насърчава зачитането на основните ценности на ЕС, определя стандарти за отговорно поведение, защитава прилагането на съществуващите международни закони в киберпространството, като подпомага държави извън ЕС при изграждането на капацитет за киберсигурността и насърчава международното сътрудничество по проблеми в киберпространство.

ЕС направи важни стъпки напред по отношение на защитата на гражданите от онлайн престъпления, включително като основа Европейския център за борба с киберпрестъпността (IP/13/13), предложи законодателство в областта на атаките върху информационни системи (IP/10/1239) и създаде Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет (IP/12/1308). Още една цел на стратегията е да разработи и финансира мрежа от национални центрове за високи постижения за борба с киберпрестъпността, за да се улесни обучението и изграждането на капацитет.

Предложената директива в областта на МИС е важен елемент от цялостната стратегия и изисква от всички държави членки, основни доставчици на интернет и оператори на критични инфраструктури, като платформи за електронна търговия и социални мрежи, и оператори в областта на енергетиката, транспорта, банковото дело и здравните услуги да гарантират сигурна и надеждна цифрова среда в целия ЕС. Предложената директива установява мерки, които включват:

а) Държавите членки трябва да приемат стратегия за киберсигурност и да определят национален компетентен орган по киберсигурност с достатъчни човешки и финансови ресурси, за да предотвратява, управлява и реагира в случай на рискове и инциденти в областта на МИС.

б) Създава се механизъм за сътрудничество между държавите членки и Комисията за споделяне на ранни предупреждения за рискове и инциденти чрез сигурна инфраструктура, за сътрудничество и за организиране на редовни партньорски оценки.

в) Операторите на критични инфраструктури в някои сектори (финансови услуги, транспорт, енергетика и здравеопазване), доставчиците на услуги за информационното общество (по-специално: платформи за електронна търговия с приложения, плащания по интернет, изчисления в облак, търсачки, социални мрежи) и публичните администрации трябва да въведат практики за управление на риска и да докладват значителни инциденти, свързани със сигурността на основните им услуги.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на цифровите технологии Нели Крус заяви:

„Колкото повече хора разчитат на интернет, толкова повече очакват той да им предложи сигурност. Сигурният интернет защитава нашите права и свободи и способността ни да правим бизнес. Време е да се предприемат координирани действия — цената на бездействието е много по-висока от цената на действието.“

Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, заяви:

"За да остане отворено и безплатно киберпространството, същите норми, принципи и ценности, към които ЕС се придържа офлайн, следва да се прилагат и в онлайн среда. Основните права, демокрацията и върховенството на закона се нуждаят от защита в киберпространството. ЕС работи с международните си партньори, както и с представители на гражданското общество и частния сектор с цел насърчаване на тези права в глобален мащаб.“

Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС в областта на вътрешните работи, заяви:

„Стратегията подчертава конкретните ни действия за чувствително намаляване на киберпрестъпността. Много държави от ЕС не разполагат с необходимия инструментариум за проследяване и борба с организираната онлайн престъпност. Всички държави членки следва да сформират ефективни национални звена за борба с киберпрестъпността, които могат да се възползват от експертния опит и подкрепата на Европейския център за борба с киберпрестъпността EC3.“

Контекст

Инцидентите в областта на киберсигурността стават все по-чести, по-значителни и по-комплексни и за тях няма граници. Тези инциденти могат да причинят значителни щети на безопасността и на икономиката. Усилията за предотвратяване, сътрудничество и по-голяма прозрачност по отношение на инцидентите в киберпространство трябва да се засилят.

Досегашните усилия на Европейската комисия и отделни държави членки бяха твърде разпокъсани, за да се справят с нарастващото предизвикателство.

Факти за киберсигурността днес

 1. Всеки ден циркулират около 150 000 компютърни вируса и 148 000 компютъра биват компрометирани.

 2. Според Световния икономически форум има 10-процентна вероятност от значителен срив на критична информационна инфраструктура през следващото десетилетие, което би могло да нанесе щети от 250 млрд. щатски долара.

 3. Киберпрестъпността причинява немалък дял от инцидентите в киберпространство; Symantec счита, че жертвите на киберпрестъпленията в световен мащаб губят около 290 млрд. EUR всяка година, докато според проучване на McAfee приходите за киберпрестъпността са 750 млрд. евро годишно.

 4. Анкетата на Евробарометър за киберсигурността за 2012 г. установи, че 38 % от потребителите на интернет в ЕС са променили поведението си от съображения за киберсигурност: за 18 % има по-малка вероятност да закупуват стоки онлайн и за 15 % е по-малко вероятно да използват онлайн банкиране. Тя също така показва, че 74 % от анкетираните са съгласни, че рискът да станат жертва се е повишил, 12 % вече са били жертва на онлайн измама и 89 % избягват разкриването на лична информация.

 5. Според обществената консултация относно МИС, през последните години 56,8 % от анкетираните са преживели инциденти, свързани с МИС, с тежко въздействие върху дейността им.

 6. Междувременно, данните на Евростат показват, че от януари 2012 г. само 26 % от предприятията в ЕС са имали официално определена политика за защита на ИКТ.

Полезни интернет адреси

MEMO/13/71 Често задавани въпроси

Стратегия за киберсигурност на Европейския съюз: отворено, безопасно и сигурно киберпространството

Предложение за директива относно мерки за осигуряване на високо общо равнище на мрежова и информационна сигурност в Съюза

Вашето мнение

Ключова дума (hash tag): #cybersecurity

Нели Крус

Следете съобщенията на Нели в Twitter

Уебсайт на ЕСВД

ЕСВД на Twitter

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете съобщенията на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ЕС3 на Европол

Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет

За контакти :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar