Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 oktober 2013

Transport: Eu:s nya infrastrukturpolitik

EU har nu slutfört sin hittills mest genomgripande översyn av infrastrukturpolitiken sedan början av 1980-talet och kommissionen offentliggör idag nya kartor som visar de nio stora korridorer som utgör basen för transporter på Europas inre marknad. Detta kommer att innebära en omfattande modernisering av de öst-västliga förbindelserna. För att man ska kunna uppnå de ambitiösa målen tredubblar EU anslagen till transportinfrastrukturer under perioden 2014–2020, till 26 miljarder euro.

EU:s nya politik för transportinfrastruktur kommer att innebära att det nuvarande lapptäcket av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler i Europa omvandlas till ett enhetligt transportnät (TEN-T).

– Transporter är av avgörande betydelse för den europeiska ekonomin, säger transportkommissionär Siim Kallas. Utan effektiva förbindelser kan Europa inte växa och blomstra. Den nya infrastrukturpolitiken kommer att ge ett starkt europeiskt transportnät som täcker 28 medlemsstater, vilket kommer att främja tillväxt och konkurrenskraft. Öst och väst kommer att bindas samman och dagens lapptäcke kommer att ersättas med ett heltäckande europeiskt nät.

EU:s nya infrastrukturpolitik

Genom den nya infrastrukturpolitiken skapas för första gången ett stomtransportnät med nio stora korridorer, dvs. två nord-sydliga korridorer, tre öst-västliga korridorer och fyra diagonala korridorer. Genom det nya stomtransportnätet kommer de öst-västliga förbindelserna att moderniseras, flaskhalsar att avlägsnas, infrastruktur att uppgraderas och gränsöverskridande transporter att förenklas, vilket kommer att gagna passagerare och företag i hela EU. De olika transportmedlen kommer att sammanlänkas på ett bättre sätt. Sammantaget kommer det nya stomtransportnätet att bidra till att man bättre kan uppnå EU:s klimatmål. Stomnätet ska stå klart 2030. Finansieringens storlek är beroende av utfallet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Anslagen till transportinfrastrukturer under perioden 2014–2020 tredubblas till 26 miljarder euro. EU-finansieringen kommer att inriktas på stomnätet där det finns mest mervärde på EU-nivå. För att prioritera de öst-västliga förbindelserna kommer nästan hälften av EU:s totala anslag till transportprojekt (11,3 miljarder euro från fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE) att reserveras för sammanhållningsländerna.

Det nya stomnätet kompletteras med ett omfattande vägnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Detta omfattande nät kommer att täcka hela EU och göra alla regioner tillgängliga. Målsättningen är att successivt se till att majoriteten av invånarna och företagen i EU år 2050 har högst 30 minuters restid till detta stora nät.

Det nya transportnätet kommer att bidra till

säkrare transporter och färre trafikstörningar, och

smidigare och snabbare resor.

De 26 miljarder euro (i löpande priser) som avsätts för fonden för ett sammanlänkat Europa (inom ramen för den fleråriga budgetramen) kommer i praktiken att fungera som såddkapital för att stimulera till ytterligare investeringar i medlemsstaterna, bland annat när det gäller komplicerade gränsöverskridande förbindelser och anslutningar som annars inte skulle ha kommit till stånd. Kostnaderna för den första finansieringsfasen för stomnätet 2014–2020 beräknas till 250 miljarder euro (se bifogad projektförteckning). Stomnätet ska stå klart 2030.

Fakta om det nya stomnätet

Stomnätet kommer att

länka samman 94 av de största europeiska hamnarna med järnvägs- och vägförbindelser,

länka samman 38 av de viktigaste flygplatserna med järnvägslinjer till större städer,

omfatta 15 000 km järnväg anpassad till höghastighetstrafik, och

omfatta 35 stora gränsöverskridande projekt som minskar flaskhalsarna.

Detta blir den inre marknadens ekonomiska pulsåder, som möjliggör ett fritt flöde av varor och människor i hela unionen.

En karta över TEN-T-stomnätet (transeuropeiska transportnätet) och de nio stora korridorerna bifogas. För mer information se MEMO/13/897 eller http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Mer information:

Följ Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar