Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 17 d.

Transportas. Nauja ES infrastruktūros politika

Iš esmės peržiūrėjusi ES infrastruktūros politiką, kuri pradėta taikyti dar XX a. 9-ajame dešimtmetyje, Komisija šiandien paskelbė naujus žemėlapius su devyniais pagrindiniais transporto koridoriais, kuriais bus vykdoma vežimo veikla Europos bendrojoje rinkoje ir kurie padės iš esmės pertvarkyti Rytų ir Vakarų jungtis. Kad tokio plataus užmojo tikslai būtų pasiekti, transporto infrastruktūrai skiriamas ES finansavimas 2014–2020 m. laikotarpiu bus patrigubintas ir pasieks 26 mlrd. eurų.

Naujoji ES infrastruktūros politika dabartinį Europos kelių, geležinkelių, oro uostų ir kanalų margumyną pavers darniu transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T).

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Transportas yra be galo svarbus Europos ekonomikai, nes be kokybiško susisiekimo Europa negalėtų augti ir klestėti. Naujoji ES infrastruktūros politika padės sukurti 28 valstybes nares apimantį platų Europos transporto tinklą ir taip paskatins ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji padės sukurti Rytų ir Vakarų jungtis, o dabartinį transporto infrastruktūrų margumyną pakeisti vienu europiniu tinklu.“

Nauja ES infrastruktūros politika

Naujojoje politikoje pirmą kartą numatoma sukurti pagrindinį transporto tinklą, sudarytą iš devynių didelių transporto koridorių: 2 koridorių šiaurės–pietų kryptimi, 3 koridorių rytų–vakarų kryptimi ir 4 įstrižinių koridorių. Šis pagrindinis tinklas padės pertvarkyti Rytų ir Vakarų jungtis, pašalinti kliūtis, atnaujinti infrastruktūrą ir supaprastinti tarpvalstybines transporto operacijas keleiviams ir įmonėms visoje ES. Be to, jis tinkamiau susies įvairias transporto rūšis ir padės siekti ES kovos su klimato kaita tikslų. Pagrindinis tinklas turi būti baigtas kurti 2030 m. Lėšos šiam tinklui bus skirtos tuo atveju, jei sėkmingai pasibaigs derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos.

Transporto infrastruktūros finansavimas 2014–2020 m. laikotarpiu bus patrigubintas iki 26 mlrd. eurų. Šis ES finansavimas bus daugiausia skiriamas pagrindiniam transporto tinklui, kuriam skirtų ES lėšų pridėtinė vertė būtų didžiausia. Teikiant pirmenybę jungtims rytų–vakarų kryptimi, beveik pusę visų ES lėšų transporto infrastruktūrai finansuoti (11,3 mlrd. eurų lėšų, kurios bus skirtos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę) bus numatyta skirti tik sanglaudos šalims.

Prie naujo pagrindinio transporto tinklo bus prijungtos tolesnės atšakos, kurių maršrutai bus sujungti su pagrindiniu tinklu regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Visuotinis tinklas aprėps visą Europos Sąjungą ir susies visus regionus. Norima palaipsniui užtikrinti, kad iki 2050 m. didžioji dauguma Europos piliečių ir įmonių nuo minėtų tolesnių tinklo atšakų nebūtų nutolę toliau nei 30 min. atstumu.

Naujuoju transporto tinklu bus užtikrinta, kad:

  1. keliauti būtų saugiau ir būtų mažiau spūsčių,

  2. kelionės būtų sklandesnės ir greitesnės.

Pagal daugiametės finansinės programos (DFP) Europos infrastruktūros tinklų priemonę skirti 26 mlrd. eurų (dabartinėmis kainomis) taps parengiamojo etapo kapitalu, padėsiančiu skatinti tolesnes valstybių narių investicijas, kad būtų baigtos kurti sudėtingos tarpvalstybinės jungtys, kurios kitu atveju galbūt nebūtų sukurtos. Numatoma, kad pagrindinio tinklo kūrimas pirmuoju finansavimo etapu 2014–2020 m. (žr. pridedamą projektų sąrašą) kainuos 250 mlrd. eurų. Pagrindinis tinklas turi būti baigtas kurti 2030 m.

Naujas pagrindinis tinklas skaičiais

Sukūrus pagrindinį tinklą:

  1. 94 pagrindiniai Europos uostai bus sujungti geležinkeliais ir keliais;

  2. 38 svarbūs oro uostai bus geležinkeliais sujungti su dideliais miestais;

  3. 15 000 km geležinkelio bus atnaujinti, kad taptų greitojo geležinkelių transporto linijomis;

  4. bus įgyvendinti 35 tarpvalstybiniai kliūčių mažinimo projektai.

Tai suteiks naują ekonominį postūmį bendrajai rinkai, nes naujuoju tinklu bus užtikrinamas iš tiesų laisvas prekių ir asmenų judėjimas Europos Sąjungoje.

Toliau pateikiamas pagrindinio TEN-T (transeuropinio transporto tinklo) tinklo ir devynių pagrindinių transporto koridorių žemėlapis. Daugiau informacijos: MEMO/13/897 arba http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Daugiau informacijos

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar