Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17.10.2013

Liikenne: EU:n uusi infrastruktuuripolitiikka

Komissio on tänään julkaissut EU:n infrastruktuuripolitiikan radikaaleimman suunnanmuutoksen sitten 1980-luvun alkuaikojen. Uusissa kartoissa esitellään yhdeksän tärkeintä liikennekäytävää, jotka muodostavat liikenteen selkärangan sisämarkkinoilla ja mullistavat itä–länsi-yhteydet. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääsemiseksi EU:n rahoitusosuus liikenteen infrastruktuurien alalla kolminkertaistetaan vuosina 2014–2020 26 miljardiin euroon.

EU:n uuden infrastruktuuripolitiikan kokonaistavoite on muokata nykyisestä teiden, rautateiden, lentoasemien ja kanavien hajanaisesta kokonaisuudesta yksi yhtenäinen Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas toteaa liikenteen olevan erittäin tärkeää EU:n taloudelle. ˮHyvät yhteydet ovat edellytys Euroopan kasvulle ja menestykselle. EU:n uudella infrastruktuuripolitiikalla luodaan tehokas eurooppalainen liikenneverkko 28 jäsenvaltioon kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Verkko yhdistää idän ja lännen ja korvaa nykyisen liikenteen hajanaisen kokonaisuuden todellisella eurooppalaisella verkolla.ˮ

EU:n uusi infrastruktuuripolitiikka

Uudessa politiikassa vahvistetaan ensimmäistä kertaa runkoverkko, jonka perustana on yhdeksän tärkeintä liikennekäytävää: 2 pohjois–etelä-suuntaista, 3 itä–länsi-suuntaista ja 4 diagonaalista liikennekäytävää. Runkoverkko muokkaa itä–länsi-yhteydet uudestaan, poistaa pullonkauloja, parantaa liikenneinfrastruktuuria ja tehostaa rajatylittäviä kuljetuksia matkustajien ja yritysten kannalta kaikkialla EU:ssa. Se parantaa yhteyksiä eri liikennemuotojen välillä ja edistää EU:n ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamista. Runkoverkon on määrä olla valmis vuoteen 2030 mennessä. Rahoituksen saatavuuden edellytyksenä on, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut johtavat myönteiseen lopputulokseen.

Liikenteen infrastruktuurin rahoitus kolminkertaistetaan vuosina 2014–2020 26 miljardiin euroon. EU:n määrärahat kohdennetaan tiukasti liikenteen runkoverkkoon, jossa saadaan eniten EU:n lisäarvoa. Itä–länsi-yhteyksien priorisoimiseksi lähes puolet komission liikenneinfrastruktuurirahoituksesta (11,3 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä) suunnataan vain koheesiomaihin.

Uuden runkoverkon tukena on kattava tieverkosto, jonka reitit liitetään runkoverkkoon alueellisella ja kansallisella tasolla. Kattavalla verkolla varmistetaan koko EU:n tarvitsemat liikenneyhteydet ja kaikkien alueiden saavutettavuus. Tavoitteena on, että vähitellen ja viimeistään vuonna 2050 Euroopan kansalaisten ja yritysten suuri enemmistö on enintään 30 minuutin matkustusajan päässä tästä kattavasta verkosta.

Kaiken kaikkiaan uusi liikenneverkko takaa

  1. turvallisemman ja vähemmän ruuhkautuneen liikenteen sekä

  2. sujuvamman ja nopeamman matkustamisen.

Verkkojen Eurooppa -välineestä liikenteelle monivuotisessa rahoituskehyksessä varattujen 26 miljardin euron (käypinä hintoina) on itse asiassa tarkoitus toimia ˮalkupääomanaˮ ja kannustaa jäsenvaltioita lisäämään investointejaan, jotta vaikeat rajatylittävät yhteydet ja liittymät, joita ei muuten ehkä rakennettaisi, saataisiin valmiiksi. On arvioitu, että runkoverkon ensimmäisen vaiheen toteutus maksaisi 250 miljardia euroa vuosina 2014–2020 (ks. liitteenä oleva hankeluettelo). Runkoverkko on määrä saada valmiiksi vuoteen 2030 mennessä.

Uusi runkoverkko — Yhteenveto numeroina

Runkoverkko kattaa seuraavaa:

  1. Euroopan tärkeimpien 94 sataman liittäminen rautatie- ja maantieverkkoon

  2. keskeisten 38 lentoaseman raideliikenneyhteydet suurimpiin kaupunkeihin

  3. 15 000 rautatiekilometrin muuttaminen suurnopeusradoiksi

  4. 35 valtioiden rajat ylittävää suurta hanketta pullonkaulojen vähentämiseksi

Tämä muodostaa sisämarkkinoiden taloudellisen toiminnan selkärangan, joka mahdollistaa henkilöiden ja tavaroiden todellisen vapaan liikkuvuuden unionissa.

Ohessa on kartta TNT-T-runkoverkosta ja yhdeksästä tärkeimmästä liikennekäytävästä. Lisätietoja löytyy asiakirjasta MEMO/13/897 tai seuraavalta sivustolta: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Lisätietoja

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar