Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. oktoober 2013

ELi uus taristupoliitika transpordisektoris

Komisjon avaldas täna ELi taristupoliitika kõige ulatuslikuma reformi alates selle poliitika loomisest 1980ndatel. Uutel kaartidel on näidatud üheksa põhikoridori, mis hakkavad toimima ühtse turu sisese transpordi alustalana ja parandavad oluliselt ida-lääne ühendusi. Selle suure ambitsiooni täitmiseks kolmekordistab EL aastateks 2014–2020 transporditaristu jaoks ettenähtud rahalisi vahendeid 26 miljardi euroni.

Tervikuna ühendab ELi uus taristupoliitika Euroopa praeguse ebaühtlase maanteede, raudteede, lennujaamade ja siseveeteede võrgustiku ühtseks üleeuroopaliseks transpordivõrguks (TEN-T).

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Transport on Euroopa majanduse jaoks ülimalt tähtis, sest ilma heade ühendusteedeta ei kasva Euroopa majandus ega suurene heaolu. ELi uue taristupoliitikaga luuakse majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks võimas üleeuroopaline transpordivõrk 28 liikmesriigis. See ühendab ida- ja läänepoolsed piirkonnad ning asendab praeguse killustatud transpordisüsteemi tõeliselt euroopaliku võrguga.”

ELi uus taristupoliitika

Uue poliitika kohaselt luuakse esimest korda üheksal põhikoridoril rajanev transpordi põhivõrk: kaks põhja-lõuna koridori, kolm ida-lääne koridori ning neli diagonaalset koridori. Põhivõrguga ühendatakse ida- ja läänepoolsed piirkonnad, kaotatakse pudelikaelad liikluses, ajakohastatakse taristu ja ühtlustatakse piiriüleseid vedusid nii reisijate kui ka ettevõtjate jaoks kõikjal Euroopa Liidus. Tänu uuele võrgule paraneb eri transpordiliikide vaheline ühendus ja aidatakse kaasa ELi kliimamuutustealaste eesmärkide saavutamisele. Põhivõrk peaks valmis saama 2030. aastaks. Rahaliste vahendite kättesaadavus sõltub kogu mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) üle peetavate läbirääkimiste edukast lõpuleviimisest.

Selle suure ambitsiooni täitmiseks kolmekordistab EL aastateks 2014–2020 transporditaristu jaoks ettenähtud rahalisi vahendeid 26 miljardi euroni. Need rahalised vahendid on eraldatud just transpordi põhivõrgule, sest see annab kõige suuremat ELi lisaväärtust. Peaaegu pool transporditaristule ettenähtud rahalistest vahenditest (11,3 miljardit eurot Euroopa Ühendamise Rahastust) on eraldatud vaid ühtekuuluvuspoliitikaga hõlmatud riikidele, et seada prioriteediks ida-lääne ühendused.

Uut transpordi põhivõrku hakkab toetama üldvõrk, mis on liidetud põhivõrguga piirkondade ja riikide tasandil. Üldvõrk katab kogu ELi ja tagab juurdepääsu kõikidele piirkondadele. Eesmärk on järk-järgult saavutada 2050. aastaks olukord, kus enamikul Euroopa inimestel ja ettevõtjatel kulub üldvõrgust põhivõrgu juurde jõudmiseks 30 minutit.

Uue transpordivõrguga tagatakse:

turvalisem liiklus, kus on vähem ummikuid,

sujuvam ja kiirem sõit.

Mitmeaastase finantsraamistiku raames Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu transpordile eraldatavad 26 miljardit eurot (jooksevhindades) toimivad seemnekapitalina, et anda alghoog liikmesriikide edasistele investeeringutele, millega teha valmis keerukad piiriülesed ühendused, mida muidu ehitama ei hakatakski. Põhivõrgu esimese rahastamisetapi (aastad 2014–2020) maksumus on hinnanguliselt 250 miljardit eurot (vt lisas toodud projektide loetelu). Põhivõrk peaks valmima 2030. aastaks.

Uus põhivõrk – arvnäitajad

Põhivõrk ühendab:

94 peamist Euroopa sadamat raudtee- ja maanteeühendustega,

38 peamist lennujaama raudteeühendusega suurematesse linnadesse,

15 000 km raudteeliini, mis on ümber ehitatud kiirraudteeliinideks,

35 piiriülest projekti, et vähendada pudelikaelu liikluses.

Põhivõrgust saab majanduse tuiksoon Euroopa ühtsel turul, et tagada kaupade ja inimeste tõeline vaba liikumine kogu Euroopa Liidus.

Lisatud on TEN-T põhivõrgu (üleeuroopaline transpordivõrk) ja üheksa põhikoridori kaart. Lisateabe saamiseks vt MEMO/13/897 või veebisait: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Lisateave

Jälgi asepresident Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar