Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brusel 17. října 2013

Doprava: Nová politika EU v oblasti infrastruktury

V rámci nejzásadnější reorganizace politiky EU v oblasti infrastruktury od jejího vzniku v 80. letech 20. století dnes Komise zveřejnila nové mapy zachycující devět hlavních koridorů, které budou fungovat coby dopravní páteř jednotného evropského trhu a budou znamenat zásadní přeměnu dopravních spojení mezi východní a západní částí Evropy. Aby EU takto vysokým ambicím dostála, ztrojnásobí své financování dopravní infrastruktury v období 2014–2020 na 26 miliard EUR.

Nová politika EU v oblasti infrastruktury ve svém celku přetvoří stávající nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť a kanálů v ucelenou transevropskou dopravní síť (TEN-T).

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Doprava má pro evropské hospodářství zásadní význam. Bez dobrého spojení nebude Evropa růst ani prosperovat. Díky této nové politice EU v oblasti infrastruktury vznikne v Evropě solidní dopravní síť spojující 28 členských států, jež bude podporou pro jejich růst a konkurenceschopnost. Tato síť spojí východní a západní část Evropy a nahradí současný nesourodý dopravní systém sítí skutečně evropskou.“

Nová politika EU v oblasti infrastruktury

Tato nová politika povede poprvé v historii k vybudování hlavní dopravní sítě opírající se o devět hlavních koridorů: dva severojižní, tři západovýchodní a čtyři diagonální koridory. Vznik této hlavní sítě promění spojení mezi východní a západní částí Evropy, odstraní problematická místa a bude znamenat modernizaci infrastruktury a zjednodušení přeshraniční dopravy pro cestující i podniky po celé EU. Vytvořením této sítě, jež má být hotová do roku 2030, se zlepší propojení jednotlivých druhů dopravy a napomůže se naplňování cílů EU v oblasti změny klimatu. Dostupnost finančních prostředků bude záviset na úspěšném završení jednání o celkovém víceletém finančním rámci 2014–2020.

Financování dopravní infrastruktury se v období 2014–2020 ztrojnásobí na 26 miliard EUR. Převážná část těchto finančních prostředků EU bude vyhrazena pro hlavní dopravní síť, kde existuje prostor pro největší přidanou hodnotu EU. Aby se upřednostnila spojení mezi východní a západní částí Evropy, bude téměř polovina z celkového financování dopravní infrastruktury ze strany EU (11,3 miliardy EUR z nástroje pro propojení Evropy) určena výhradně zemím podporovaným v rámci politiky soudržnosti.

Novou hlavní dopravní síť bude podporovat komplexní síť tras, které na ni budou navazovat na úrovni regionů a členských států. Zmíněná komplexní síť zajistí plné pokrytí EU a přístupnost všech regionů. Cílem je postupně zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty od této komplexní dopravní sítě.

Jako celek nová síť umožní:

  1. bezpečnější a méně přetížená spojení,

  2. méně problémové a rychlejší cestování.

Částka ve výši 26 miliard EUR (v běžných cenách) přidělená na dopravu v rámci nástroje pro propojení Evropy ve víceletém finančním rámci bude ve skutečnosti působit jako počáteční kapitál, který má stimulovat další investice členských států na dokončení složitých přeshraničních spojení a na vytvoření spojů, které by možná jinak nikdy nevznikly. Odhaduje se, že náklady na realizaci první fáze financování hlavní sítě (viz připojený seznam projektů) v období 2014–2020 budou činit 250 miliard EUR. Hlavní síť má být dokončena do roku 2030.

Nová hlavní síť – číselné údaje

Hlavní síť propojí:

  1. 94 hlavních evropských přístavů se železnicemi a silnicemi,

  2. 38 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice,

  3. 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na vysokorychlostní tratě,

  4. 35 přeshraničních projektů, jejichž cílem je zlepšit průchodnost.

Tyto kroky jsou pro ekonomické fungování jednotného trhu nezbytné. Umožní skutečný volný pohyb zboží a osob po Evropské unii.

Mapa hlavní sítě TEN-T (transevropské dopravní sítě) a devíti hlavních koridorů je připojena níže. Pro více informací viz MEMO/13/897 nebo http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Další informace

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns: +32 22987638

Dale Kidd: +32 22957461


Side Bar