Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 октомври 2013 г.

Транспорт: нова инфраструктурна политика на ЕС

В рамките на най-радикалната промяна на инфраструктурната политика на ЕС от нейното създаване през 80-те години на ХХ век, днес Комисията публикува нови карти на деветте главни коридора, които ще бъдат гръбнака на превозите в единния европейски пазар и ще променят коренно връзките между Изтока и Запада. С оглед на тези големи амбиции, финансирането от ЕС за транспортна инфраструктура ще бъде увеличено трикратно в периода 2014-2020 г. на 26 млрд. евро.

Като цяло, новата политика на ЕС в областта на инфраструктурата ще доведе до преобразуване на настоящите разнородни европейски автомобилни и железни пътища, летища и канали в единна трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T).

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: Транспортът е жизненоважен за европейската икономика. Без добри транспортни връзки Европа няма да се развива и да просперира. С тази нова инфраструктурна политика на ЕС ще бъде създадена мощна европейска транспортна мрежа в 28-те страни от Съюза, за да се стимулират растежът и конкурентоспособността. Тя ще свърже Изтока и Запада и ще замени днешните разнородни транспортни мрежи с една действително европейска мрежа“.

Новата инфраструктурна политика на ЕС

За пръв път с новата политика се създава основна транспортна мрежа, базирана на девет главни коридора: 2 коридора Север-Юг, 3 коридора Изток-Запад; и 4 диагонални коридора. Благодарение на тази мрежа ще се преобразуват връзките Изток-Запад, ще бъдат избегнати задръстванията, ще се модернизира инфраструктурата и ще се рационализират трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и предприятията в целия ЕС. Мрежата ще подобри връзките между различните видове транспорт и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на изменението на климата. Основната мрежа трябва да бъде завършена до 2030 г. Наличието на финансиране ще зависи от успешното приключване на преговорите по общата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г.

Финансирането за транспортна инфраструктура ще се увеличи три пъти в периода 2014-2020 г. на 26 млрд. евро. То ще бъде насочено главно към основната транспортна мрежа, където е най-голяма добавената стойност за Съюза. За да се даде приоритет на връзките Изток-Запад, почти половината от общото финансиране от ЕС за транспортна инфраструктура (11,3  млрд. евро от Механизма за свързване на Европа) ще бъде предназначено само за страните, подпомагани по линия на политиката на сближаване.

Новата основна транспортна мрежа ще бъде подкрепена от широкообхватна мрежа от транспортни артерии, включващи се в основната мрежа на регионално и национално равнище. Широкообхватната мрежа ще осигури пълно покритие на ЕС и достъп до всички райони. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските граждани и служителите в предприятия до тази широкообхватна мрежа постепенно ще бъде намалено на не повече от 30 минути.

Като цяло благодарение на новата транспортна мрежа ще се пътува:

  1. по-безопасно и при по-малко задръствания,

  2. по-безпроблемно и по-бързо.

Финансирането от 26 милиарда  евро (по текущи цени) в областта на транспорта, предвидено по Механизма за свързване на Европа в рамките на Многогодишната финансова рамка, практически ще действа като „начален капитал“, който трябва да привлече допълнителни инвестиции от държавите членки за завършване на трудните трансгранични връзки, както и на връзките, които иначе не биха били изградени. Изчислено е, че разходите по изпълнението на първата фаза на финансиране на основната мрежа за 2014—2020 г. (вижте приложения списък на проектите) ще бъдат на стойност 250 милиарда евро. Основната мрежа трябва да бъде завършена до 2030 г.

Новата основна мрежа в цифри

Основната мрежа ще свърже:

  1. 94 главни европейски пристанища с железопътни и пътни връзки

  2. 38 ключови летища с железопътни връзки към големите градове

  3. 15 000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост

  4. 35 трансгранични проекта, насочени към намаляване на пречките.

Това ще бъде икономическата кръвоносна система на единния пазар, позволяваща свободното движение на стоки и хора в рамките на ЕС.

По-долу е приложена карта на основната TEN-T (Трансевропейска транспортна мрежа) и на деветте главни коридора. За повече информация вижте MEMO/13/897 или http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Още информация

Следвайте заместник-председателя Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar