Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 oktober 2013

Kvinnor i bolagsstyrelser – andelen kvinnor har ökat till 16,6 % –Europaparlamentet ställer sig bakom EU-kommissionens förslag

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) och kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) har i dag röstat ja till EU-kommissionens förslag för att åtgärda obalansen mellan kvinnor i män i bolagsstyrelser i EU. Med denna omröstning banar Europaparlamentet (som fattar beslut tillsammans med ministerrådet om detta förslag) väg för fler framsteg när det gäller detta lagförslag i EU:s lagstiftningsarbete.

Omröstningen sammanfaller med en ny rapport om kvinnor i beslutande positioner som EU-kommissionen lägger fram i dag och som även innehåller uppgifter om andelen kvinnor i styrelserna för de största börsnoterade företagen i EU. Uppgifterna kommer från april 2013 och visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har ökat till 16,6 % (från 15,8 % i oktober 2012). Siffrorna visar också hur stor andelen är bland icke verkställande styrelseledamöter (17,6 % kvinnor, en ökning från 16,7 % i oktober 2012) och högre chefer (11 %, en ökning från 10,2 %).

– Lagstiftning fungerar, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Nu ser vi att glastaket har börjat krackelera. Fler och fler företag konkurrerar för att försöka locka till sig de mest kompetenta kvinnorna och de vet att om de vill behålla sin konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi så har de inte råd att ignorera kvinnors kompetens. Länder som Frankrike och Italien har gått i bräschen och antagit lagstiftning och här ser vi nu betydande framsteg.

Jag vill också tacka föredragandena Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Evelyn Regner för deras outtröttliga ansträngningar och stöd för kommissionens förslag, forsätter Viviane Reding. Nu har vi satt bollen i rullning. Jag kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med parlamentet och rådet för att snabbt gå vidare med vårt lagförslag, som sätter kvalifikationer och meriter i centrum.

De viktigaste punkterna i det betänkande som antogs i dag av JURI- och FEMM-utskotten är följande:

  1. Betänkandet bekräftar EU-kommissionens strategi att fokusera på ett öppet och rättvist urvalsförfarande i stället för att införa en fast kvot.

  2. Direktivet gäller inte små och medelstora företag, men EU-länderna uppmanas att stödja dessa företags arbete med att skapa en jämnare könsfördelning på alla ledningsnivåer och i företagens styrelse.

  3. EU-länderna får inte undanta företag från direktivet om det underrepresenterade könet utgör mindre än 10 % av de anställda.

  4. Betänkandet skärper bestämmelsen om påföljder genom att ett antal påföljder läggs till som obligatoriska i stället för att vara frivilliga, som kommissionen föreslog. De båda utskotten vill också att påföljder för underlåtenhet att följa förfarandet för val av styrelsemedlemmar även ska omfatta uteslutning från offentlig upphandling och delvis uteslutning från tilldelning av medel från EU:s strukturfonder.

Nästa steg: För att bli lag måste EU-kommissionens förslag antas både av Europaparlamentet och av EU-länderna i ministerrådet (som röstar med kvalificerad majoritet). Den utslagsgivande omröstningen i dag har skett efter positiva yttranden om initiativet från tre andra parlamentsutskott, nämligen utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL), utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) (MEMO/13/672). JURI- och FEMM-utskotten är gemensamt ansvariga för att lotsa förslaget genom parlamentet och har nu antagit sitt betänkande. Enligt planerna ska förslaget läggas fram för omröstning vid Europaparlamentets plenarmöte i november.

Rådet fattar beslut om förslaget på lika villkor med Europaparlamentet och vid sitt möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 20 juni 2013 har man granskat de framsteg som gjorts under det irländska ordförandeskapet (MEMO/13/584). Det litauiska ordförandeskapet fortsätter nu diskussionerna.

Ny rapport om kvinnor i beslutande positioner

Den rapport om kvinnor och män i ledande befattningar som lagts fram i dag omfattar sex månader (oktober 2012—april 2013). I rapporten konstateras att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har ökat i 20 EU-länder. Den största ökningen har skett i Slovakien, Ungern och Bulgarien. Andelen kvinnliga styrelseledamöter har däremot minskat i Rumänien, Litauen, Polen, Malta, Grekland, Portugal och Storbritannien (se bilaga 2).

Den senaste siffran för hela EU på 16,6 % är en ökning med 0,9 procentenheter under de sex månaderna från oktober 2012, vilket motsvarar en årlig ökning på 1,7 procentenheter, vilket i sin tur är en minskning från 2,2 procentenheter mellan 2011 och 2012.

Sedan 2010 – när EU-kommissionen offentliggjorde sin strategi för jämställdhet (2010–2015) och för första gången tog upp frågan om riktade initiativ för att åtgärda kvinnors underrepresentation i beslutande positioner – har andelen kvinnor i företagens styrelser ökat med 4,8 procentenheter och i genomsnitt med 1,9 procentenheter/år, vilket är nästan fyra gånger så mycket som ökningen under perioden 2003–2010 (0,5 procentenheter/år). Denna ökning (se bilaga 3) har drivits på ytterligare av EU-kommissionens förslag om kvinnor i bolagsstyrelser, som antogs den 14 november 2012 (IP/12/1205 och MEMO/12/860) och där man ställer upp målet att öka andelen kvinnor till 40 % i företagens styrelser. Den senaste tidens utveckling speglar också effekterna av de diskussioner som förs i EU om behovet av riktade insatser för att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelserna.

De största förändringarna sedan 2010 har huvudsakligen skett i länder där bindande lagstiftning redan antagits, t.ex. Frankrike (en ökning med 14,4 procentenheter till 26,8 %), Nederländerna (en ökning med 8,7 procentenheter till 23,6 %) och Italien (en ökning med 8,4 procentenheter till 12,9 %). Detta understryker betydelsen av målinriktat tryck från lagstiftarens sida för att nå resultat.

Dagens rapport ger också en överblick över den nuvarande situationen och tendenser för framtiden när det gäller kvinnors och mäns representation inom politiken, offentlig förvaltning och rättsväsende (se MEMO/13/882). Även om kvinnors och mäns representation i beslutsfattande positioner är mer balanserad inom dessa områden än i affärs- och finansvärlden har man fortfarande stora möjligheter att göra framsteg i ett antal EU-länder.

Dagens statistik över kvinnor i bolagsstyrelser bygger på siffror från april 2013 och jämförs med uppgifter från oktober 2012. Alla siffror finns att tillgå på nätet.

Jämställdhet – halvtidsöversyn

Kommissionen presenterar också en halvtidsöversyn av sin mer övergripande strategi för jämställdhet (2010-2015) som innehåller 24 åtgärder under följande fem rubriker: att skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, lika lön för lika arbete, jämställdhet i beslutsfattandet, värdighet, integritet och ett slut på könsrelaterat våld, samt främjad jämställdhet utanför EU (se MEMO/13/882).

I rapporten konstateras att kommissionen efter halva den period som omfattas av strategin nu är i färd med att genomföra de åtgärder man har föresatt sig. Den har vidtagit åtgärder på de flesta av de områden som är aktuella, särskilt i fråga om att skapa en jämnare könsfördelning inom det ekonomiska beslutsfattandet, bekämpa kvinnlig könsstympning, främja lika lön och främja jämställdhet inom EU:s allmänna ekonomiska strategi.

Bakgrund

Den 14 november 2012 antog kommissionen ett förslag till direktiv om att det underrepresenterade könet bör ha minst 40 % av de icke verkställande styrelseposterna i börsnoterade företag i EU senast 2020, eller senast 2018 för börsnoterade offentliga företag (se IP/12/1205 och MEMO/12/860).

Här är förslagets viktigaste punkter:

  1. Börsnoterade företag i EU som inte har minst 40 % kvinnliga icke verkställande styrelseledamöter ska införa ett nytt utnämningsförfarande som ger kvinnliga kandidater företräde, förutsatt att de är kvalificerade.

  2. Det är fortfarande kvalifikationer som ska avgöra vem som får posten. Ingen ska rekryteras till ett styrelseuppdrag bara för att hon är kvinna. Omvänt gäller att kvinnor inte får nekas en post på grund av sitt kön.

  3. Förslaget gäller bara styrelser respektive icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, eftersom de har stor ekonomisk betydelse och är mycket synliga. Små och medelstora företag är undantagna.

  4. EU-länderna måste införa lämpliga och avskräckande påföljder för företag som inte följer direktivet.

  5. Förslaget är en tillfällig åtgärd och upphör automatiskt 2028.

  6. Förslaget innehåller även kompletterade bestämmelser om flexibel kvotering som innebär att de börsnoterade företagen ska fastställa egna mål för könsfördelningen bland verkställande styrelseledamöter till 2020 (eller 2018 i offentliga företag). Företagen ska varje år rapportera om sina resultat.

Mer information

Women and men in leadership positions in the European Union, 2013, a review of the situation and recent progress:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

EU-kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressinformation om kvinnor i bolagsstyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding på Twitter:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga 1 - Kvinnors och mäns representation i stora börsnoterade företags styrelser, april 2013

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.

Bilaga 2 — Förändringar i andelen kvinnliga styrelseledamöter per land, oktober 2012—april 2013

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.

Bilaga 3 - Andelen kvinnor i stora börsnoterade företags styrelser, EU-27, 2010-2013: fortsatta framsteg


Side Bar