Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. oktobra 2013

Ženske v upravnih odborih: 16,6-odstotna zastopanost žensk ob potrditvi predloga Komisije v odborih Evropskega parlamenta

V odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) ter odboru za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) so danes glasovali v podporo predloga Evropske komisije, ki obravnava neuravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih gospodarskih družb v Evropi. Evropski parlament (ki o tem predlogu odloča enakopravno s Svetom ministrov) s svojim glasovanjem odpira pot temu osnutku zakona v zakonodajnem postopku EU.

Glasovanje je sovpadalo z novim poročilom o zastopanosti žensk pri odločanju, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Poročilo navaja podatke o ženskah v upravnih odborih pomembnejših evropskih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi. Po zadnjih podatkih (iz aprila 2013) se je delež žensk v upravnih odborih povečal na 16,6 % (s 15,8 % oktobra 2012). Iz podatkov je razvidna tudi razlika v zastopanosti žensk med neizvršnimi direktorji družb (17,6 % žensk v primerjavi s 16,7 % oktobra 2012) in generalnimi direktorji (11 % v primerjavi z 10,2 %).

Podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, je dejala: „Regulativni pritisk deluje. V steklenem stropu so se začele pojavljati razpoke. Vse več podjetij se poteguje za najbolj nadarjeni ženski kader. Jasno jim je, da si ne morejo privoščiti spregledati spretnosti in potenciala žensk, če želijo ostati konkurenčna v globaliziranem gospodarstvu.“ „Države, kot sta Francija in Italija, so za zgled, saj so sprejele novo zakonodajo na tem področju in že beležijo precejšen napredek. Želim se zahvaliti tudi poročevalkama Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Evelyn Regner za njuna neutrudna prizadevanja in podporo predlogu Komisije. Stvari se premikajo. Še naprej si bom skupaj s Parlamentom in Svetom prizadevala za hiter napredek pri obravnavi osnutka zakona, s katerim bodo na osrednje mesto postavljene kvalifikacije in sposobnosti,“ je še dodala.

Glavne ugotovitve poročila, o katerem sta danes glasovala odbora JURI in FEMM so naslednje:

  1. poročilo potrjuje pristop Komisije, po katerem je treba preglednemu in poštenemu izbirnemu postopku (t. i. „postopkovna kvota“) dati prednost pred uvedbo fiksne kvantitativne kvote;

  2. mala in srednja podjetja so še naprej izključena iz obsega uporabe direktive, vendar pa so države članice pozvane, da ta podjetja podpirajo in spodbujajo pri izboljševanju uravnoteženosti zastopanosti obeh spolov na vseh upravnih položajih in v odborih;

  3. države članice ne bodo imele možnosti, da bi iz določb nove direktive izvzele gospodarske družbe, v katerih nezadostno zastopani spol predstavlja manj kot 10 % zaposlenih;

  4. okrepljena je določba o sankcijah, in sicer dodaja več sankcij, ki bi morale biti obvezne in ne zgolj okvirne, kot je predlagala Komisija. Po mnenju obeh odborov bi morale sankcije zaradi kršenja določb v zvezi z izbirnimi postopki za člane odborov vključevati izključitev iz postopka javnih naročil in delno izključitev iz dodelitve sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

Naslednji koraki: Da bi predlog Komisije postal zakonodajni akt, ga morajo skupaj sprejeti Evropski parlament in države članice EU v Svetu (ki glasujejo s kvalificirano večino). Podlaga za današnje odločilno glasovanje so bila pozitivna mnenja, ki so jih glede pobude izrazili v treh drugih odborih Parlamenta, in sicer Odbor za zaposlovanje (EMPL), Odbor za notranji trg (IMCO) in Odbor za ekonomske zadeve (ECON) (MEMO/13/672). Odbora JURI in FEMM, ki nosita skupno odgovornost, da Parlament sprejme predlog, sta zdaj sprejela svoje poročilo. O predlogu bo Evropski parlament predvidoma glasoval na novembrskem plenarnem zasedanju.

Svet, ki o tem predlogu odloča enakopravno z Evropskim parlamentom, je na zasedanju ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve (Svet EPSCO) 20. junija 2013 (MEMO/13/584) ocenil napredek, dosežen med irskim predsedovanjem. Litovsko predsedstvo nadaljuje razpravo.

Novo poročilo o zastopanosti žensk pri odločanju, objavljeno danes

Po podatkih zadnjih šestih mesecev, ki jih zajema današnje poročilo o ženskah in moških na vodstvenih položajih (oktober 2012–april 2013), je bilo v 20 državah članicah zabeleženo povečanje deleža žensk v odborih gospodarskih družb. Ta delež je najbolj narasel na Slovaškem, Madžarskem in v Bolgariji, upadel pa je v Romuniji, Litvi, na Poljskem, Malti, v Grčiji, na Portugalskem in v Združenem kraljestvu (glej prilogo 2).

Najnovejši podatek za celotno EU, tj. 16,6 %, pomeni povečanje za 0,9 odstotne točke v šestih mesecih od oktobra 2012 ali letno stopnjo 1,7 odstotne točke, kar pomeni upad za 2,2 odstotne točke med letoma 2011 in 2012.

Od leta 2010, ko je Evropska komisija objavila Strategijo za enakost žensk in moških (2010–2015) in prvič spregovorila o možnosti uvedbe ciljno naravnanih pobud, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati premajhno zastopanost žensk na položajih sprejemanja odločitev, se je delež žensk v odborih gospodarskih družb povečal za 4,8 odstotne točke po povprečni stopnji 1,9 odstotne točke na leto, kar je skoraj štirikrat hitreje kot med letoma 2003 in 2010 (0,5 odstotne točke na leto). To pospešitev (glej prilogo 3) je še podžgal predlog o ženskah v odborih, ki ga je Evropska komisija sprejela 14. novembra 2012 (IP/12/1205 in MEMO/12/860), v katerem je zapisala cilj 40 % žensk v odborih na podlagi kvalifikacij. Te spremembe v zadnjem času odražajo tudi učinek vseevropskih razprav o potrebi po namenskem posredovanju za dvig števila žensk v odborih gospodarskih družb.

Pomembno je poudariti, da je od leta 2010 do največjih sprememb prišlo predvsem v državah, v katerih je že bila sprejeta zavezujoča zakonodaja, na primer v Franciji (+14,4 odstotne točke, na 26,8 %), na Nizozemskem (+8,7 odstotne točke, na 23,6 %) in v Italiji (+8,4 odstotne točke, na 12,9 %). To še dodatno poudarja pomen regulativnega pritiska za rezultate.

V današnjem poročilu je tudi pregled trenutnega položaja in trendov v zastopanosti žensk in moških v politiki, javnih upravah in sodstvu (glej MEMO/13/882). Čeprav je zastopanost obeh spolov na položajih sprejemanja odločitev na teh področjih bolj uravnotežena kot v poslovnem in finančnem sektorju, imajo številne države članice še mnogo priložnosti za izboljšanje stanja.

Današnji vmesni podatki o ženskah v odborih gospodarskih družb so bili zbrani aprila 2013 in se primerjajo s podatki iz oktobra 2012. Popolni podatki so dostopni na spletu.

Vmesni pregled položaja glede enakosti spolov

Komisija je objavila tudi vmesni pregled svoje širše strategije za enakost žensk in moških (2010–2015), v katerem je predstavila 24 ključnih ukrepov v okviru petih naslovov: ekonomska neodvisnost za ženske in moške; enako plačilo za delo enake vrednosti, enakost pri odločanju; dostojanstvo, integriteta in konec nasilja na podlagi spola ter promocija enakosti spolov preko meja Evropske unije (glej MEMO/13/882).

Poročilo na polovici obdobja, ki ga zajema strategija, ugotavlja, da Komisija izpolnjuje svoje zaveze. Ukrepala je na večini področij iz strategije, zlasti v zvezi z izboljšanjem uravnoteženosti zastopanosti spolov pri ekonomskem odločanju, odpravljanjem pohabljanja ženskih spolnih organov ter spodbujanjem enakega plačila in enakosti v splošni gospodarski strategiji EU.

Ozadje

Komisija je 14. novembra 2012 sprejela predlog direktive, ki določa minimalni cilj 40-odstotne zastopanosti za nezadostno zastopani spol na položajih neizvršnih članov upravnih odborov gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi v Evropi, do leta 2020, za javna podjetja, ki kotirajo na borzi, pa do leta 2018 (glej IP/12/1205 in MEMO/12/860).

Glavni elementi osnutka predpisa so:

  1. če evropska gospodarska družba, ki kotira na borzi, med neizvršnimi člani upravnega odbora nima 40 % žensk, bo novi predpis od družbe zahteval, da izvede nov izbirni postopek za člane odbora, v katerem bodo imele prednost kvalificirane kandidatke;

  2. v zakonu je jasen poudarek na kvalifikacijah. Ženske nikakor ne bodo prišle v upravne odbore samo zato, ker so ženske. Toda nobeni ženski zaposlitev ne bo zavrnjena zaradi spola;

  3. predpis velja samo za nadzorne svete ali neizvršne direktorje družb, ki kotirajo na borzi, zaradi njihovega gospodarskega pomena in velike prepoznavnosti. Mala in srednja podjetja so izvzeta;

  4. posamezne države članice EU bodo morale določiti ustrezne in odvračilne sankcije za družbe, ki bodo kršile direktivo;

  5. zakonodajni akt je začasni ukrep, ki bo leta 2028 samodejno prenehal veljati;

  6. osnutek kot dopolnilni ukrep uvaja tudi „prilagodljive kvote“, to je obveznost, v skladu s katero si morajo gospodarske družbe, ki kotirajo na borzi, same določiti individualne ciljne deleže, ki jih morajo doseči do leta 2020 (oziroma 2018 v primeru javnih podjetij) v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na položajih izvršnih direktorjev upravnih odborov. Gospodarske družbe bodo morale vsako leto poročati o napredku.

Več informacij

„Ženske in moški na najvišjih vodstvenih položajih v Evropski uniji, 2013, pregled položaja in nedavni napredek“:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Evropska komisija, zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informativni paket – ženske v upravnih odborih družb:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spremljajte podpredsednico na Twitterju

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Priloga 1 – Zastopanost žensk in moških v upravnih odborih velikih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, april 2013

Vir: Evropska komisija, Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih.

Priloga 2 – Sprememba deleža žensk v upravnih odborih po državah, oktober 2012–april 2013

Vir: Evropska komisija, Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih.

Priloga 3 – Delež žensk v upravnih odborih velikih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, EU-27, 2010–2013: stalni napredek


Side Bar