Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. októbra 2013

Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností: podiel žien dosahuje 16,6 % a výbory Parlamentu podporujú návrh Komisie

Výbory Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) a pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) dnes svojím hlasovaním podporili návrh Európskej komisie na riešenie nevyváženého zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch spoločností v Európe. Európsky parlament, ktorý o tomto návrhu rozhoduje spoločne s Radou ministrov, týmto hlasovaním uskutočnil ďalší krok v legislatívnom procese prijímania tohto právneho predpisu.

Európska komisia dnes, v rovnaký deň ako prebehlo hlasovanie v Parlamente, zverejnila novú správu o ženách v rozhodovacom procese, vrátane údajov o ženách vo vrcholových orgánoch najväčších verejne obchodovateľných spoločností v EÚ. Najnovšie údaje z apríla 2013 ukazujú, že podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností sa zvýšil na 16,6 % (z 15,8 % v októbri 2012). Údaje takisto ukazujú rôzne úrovne zastúpenia medzi riadiacimi pracovníkmi bez výkonných právomocí (17,6 % žien oproti 16,7 % v októbri 2012) a vyššími riadiacimi pracovníkmi (11 % v porovnaní s 10,2 %).

Regulačný tlak má svoje opodstatnenie. Na sklenenom strope sa začínajú ukazovať praskliny. Čoraz viac spoločností súťaží, aby pritiahli najlepšie ženské talenty. Vedia, že ak si v globalizovanom hospodárstve chcú udržať konkurencieschopnosť, nemôžu si dovoliť ignorovať schopnosti a talent žien“, povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Príkladom išli krajiny ako Francúzsko a Taliansko, ktoré prijali právne predpisy a pomaly zaznamenávajú výrazný pokrok. Takisto by som sa chcela poďakovať spravodajkyniam Rodi Kratsovej-Tsagaropoulouvej a Evelyn Regnerovej za ich neúnavné úsilie a podporu návrhu Komisie. Už sme začali zmenu. Budem aj naďalej spolupracovať s Parlamentom a Radou na rýchlom postupe prijímania tohto právneho predpisu, ktorý do centra pozornosti kladie kvalifikáciu a zásluhy.“

Toto sú hlavné body správy, o ktorej sa dnes hlasovalo vo výboroch JURI a FEMM:

  1. správa potvrdzuje prístup Komisie zameraný na transparentnosť a spravodlivosť pri výberových konaniach, tzv. procesnú kvóta, skôr ako zavedenie pevnej kvantitatívnej kvóty,

  2. malé a stredné podniky nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice, avšak členské štáty ich môžu podporovať a nabádať, aby výrazne zlepšovali rodovú rovnováhu na úrovni manažmentu a vrcholových orgánov,

  3. členské štáty už nebudú môcť prijať výnimky zo smernice pre spoločnosti, v ktorých menej zastúpené pohlavie predstavuje menej ako 10 % pracovnej sily,

  4. sprísňuje ustanovenia o sankciách tým, že pridáva niekoľko sankcií, ktoré by mali byť povinné, a nie len indikatívne, ako sa uvádza v návrhu Komisie, podľa názoru obidvoch výborov by sankcie za nedodržiavanie ustanovení v súvislosti s primeraným zastúpením členov oboch pohlaví vo vrcholových orgánoch mali zahŕňať vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní a čiastočné vylúčenie z možnosti čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie kroky: Nato, aby sa návrh Komisie stal právnym predpisom, je potrebné jeho schválenie Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, v ktorej sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Dnešnému rozhodujúcemu hlasovaniu predchádzali kladné stanoviská k iniciatíve, ktoré prišli z troch ďalších výborov Európskeho parlamentu: výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) (MEMO/13/672). Výbory JURI a FEMM, ktoré sú spoločne zodpovedné za presadenie návrhu v Parlamente, ho už schválili. Očakáva sa, že hlasovanie o tomto návrhu sa uskutoční na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v novembri.

Rada, ktorá o tomto návrhu rozhoduje spolu s Európskym parlamentom, zhodnotila pokrok dosiahnutý počas írskeho predsedníctva na zasadnutí ministrov práce a sociálnych vecí (Rada EPSCO) 20. júna 2013 (MEMO/13/584). Litovské predsedníctvo teraz pokračuje v ďalších diskusiách.

Nová správa o ženách v rozhodovacom procese, ktorá bola dnes zverejnená:

Počas šiestich mesiacov, ktoré hodnotí dnešná správa o ženách a mužoch vo vedúcich pozíciách (október 2012 – apríl 2013), došlo k zvýšeniu podielu žien vo vrcholových orgánoch spoločností v 20 členských štátoch. K najväčšiemu nárastu došlo na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku. Podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností klesol v Rumunsku, Litve, Poľsku, na Malte, v Grécku, Portugalsku a v Spojenom kráľovstve (pozri prílohu 2).

Najnovšie celoeurópske údaje 16,6 % predstavujú nárast o 0,9 percentuálneho bodu za šesť mesiacov od októbra 2012 alebo ročný ekvivalent 1,7 percentuálneho bodu, čo je menej v porovnaní s nárastom o 2,2 percentuálneho bodu v rokoch 2011 a 2012.

V skutočnosti sa podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností od roku 2010, kedy Komisia uverejnila stratégiu pre rovnosť medzi ženami a mužmi (na obdobie 2010 – 2015) a prvý raz otvorila perspektívu cielených iniciatív na odstránenie nedostatočného zastúpenia žien v rozhodovacích pozíciách, zvýšil o 4,8 percentuálneho bodu pri priemernom ročnom zvýšení o 1,9 percentuálneho bodu, teda takmer štyrikrát viac v porovnaní s nárastom v rokoch 2003 až 2010 (0,5 percentuálneho bodu ročne). Toto zvýšenie (pozri prílohu 3) podporil aj návrh o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorý Európska komisia prijala 14. novembra 2012 (IP/12/1205 a MEMO/12/860). V ňom je vytýčený cieľ 40 %-ného zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností na základe kvalifikácie. Nedávny vývoj odráža aj vplyv celoeurópskych diskusií o potrebe cielených opatrení na zvýšenie počtu žien vo vrcholových orgánoch podnikov.

Je potrebné poznamenať, že k najvýraznejšiemu pokroku od roku 2010 došlo z veľkej časti v krajinách, kde záväzné právne predpisy už boli prijaté. Ide napríklad o Francúzsko (nárast o 14,4 percentuálneho bodu na 26,8 %), Holandsko (o 8,7 percentuálneho bodu na 23,6 %) a Taliansko (o 8,4 percentuálneho bodu na 12,9 %). Tento vývoj ďalej zdôrazňuje význam regulačného tlaku na výsledky.

Dnešná správa obsahuje aj prehľad o súčasnej situácii a trendoch v zastúpení mužov a žien v politike, vo verejnej správe, ako aj v oblasti súdnictva (pozri MEMO/13/882). Hoci zastúpenie žien a mužov v rozhodovacích pozíciách v týchto oblastiach je vyváženejšie ako v obchodnom a finančnom sektore, v mnohých členských štátoch je ešte nutné dosiahnuť pokrok.

Dnešné strednodobé údaje o ženách vo vrcholových orgánoch sú z apríla 2013 a porovnávajú sa so súbormi údajov z októbra 2012. Všetky údaje sú dostupné na internete.

Strednodobé preskúmanie v oblasti rodovej rovnosti

Komisia takisto zverejnila strednodobé preskúmanie svojej širšej stratégie rodovej rovnosti zameranej na rovnosť medzi ženami a mužmi (2010 – 2015), ktoré navrhuje 24 kľúčových opatrení v piatich kategóriách: rovnaká ekonomická nezávislosť pre ženy a mužov; rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty; rovnosť pri prijímaní rozhodnutí; dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti; a podpora rodovej rovnosti mimo EÚ (pozri MEMO/13/882).

V správe sa konštatuje, že v polovici obdobia vykonávania stratégie sa Komisii darí plniť svoje záväzky. Prijala opatrenia vo väčšine oblastí, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie rodovej vyváženosti v procese hospodárskeho rozhodovania, boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, presadzovanie zásady rovnakej odmeny a podporu rovnosti v celkovej hospodárskej stratégii EÚ.

Súvislosti

Komisia prijala 14. novembra 2012 návrh smernice, ktorým sa stanovuje minimálny cieľ 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými pracovníkmi vo vrcholových orgánoch obchodovateľných spoločností v Európe do roku 2020, alebo do roku 2018 v prípade verejných podnikov (pozri IP/12/1205 a MEMO/12/860).

Hlavné prvky návrhu právneho predpisu:

  1. Ak verejne obchodovateľná spoločnosť v Európe nemá 40 % žien medzi členmi vrcholového orgánu bez výkonných právomocí, nový právny predpis od nej bude vyžadovať, aby zaviedla nové konanie na výber členov vrcholových orgánov, v ktorom sa uprednostnia kvalifikované ženské kandidátky.

  2. Právny predpis prísne kladie dôraz na kvalifikáciu. Nikto nezíska pozíciu vo vrcholovom orgáne len preto, že je ženou. Rovnako však platí, že žiadna žena nesmie byť zamietnutá len z dôvodu pohlavia.

  3. Právny predpis sa vzťahuje iba na dozorné rady alebo nevýkonných členov verejne obchodovateľných spoločností, pretože sú hospodársky významné a veľmi sledované. Na malé a stredné podniky sa právny predpis nevzťahuje.

  4. Jednotlivé členské štáty EÚ budú musieť stanoviť primerané a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré nedodržia túto smernicu.

  5. Tento právny predpis je len dočasným opatrením a jeho účinnosť automaticky skončí v roku 2028.

  6. Obsahuje aj jedno doplňujúce opatrenie, tzv. flexi kvótu. Je to záväzok pre spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na burze, aby si individuálne stanovili samoregulačné ciele, pokiaľ ide o zastúpenie oboch pohlaví medzi výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ktoré treba dosiahnuť do roku 2020 (v prípade verejných podnikov do roku 2018). Spoločnosti musia každý rok predložiť správu o dosiahnutom pokroku.

Ďalšie informácie:

„Ženy a muži vo vedúcich pozíciách v Európskej únii 2013, prehodnotenie situácie a najnovší pokrok“:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Európska komisia – databáza žien a mužov v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiály pre tlač – ženy vo vrcholových orgánoch spoločností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku EK na Twitteri

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha 1 – zastúpenie žien a mužov vo vrcholových orgánoch obchodovateľných spoločností, apríl 2013

Zdroj: Európska komisia, Databáza s údajmi o ženách a mužoch v rozhodovacom procese.

Príloha 2 – zmena podielu žien vo vrcholových orgánoch spoločností podľa krajiny, október 2012 – apríl 2013

Zdroj: Európska komisia, Databáza s údajmi o ženách a mužoch v rozhodovacom procese.

Príloha 3 – podiel žien vo vrcholových orgánoch obchodovateľných spoločností v EÚ-27 v rokoch 2010 – 2013: ďalšie napredovanie


Side Bar