Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 14 października 2013 r.

Kobiety we władzach spółek: odsetek kobiet wzrasta do 16,6%, a komisje Parlamentu Europejskiego popierają wniosek Komisji

Komisja Prawna i Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim opowiedziały się dziś w głosowaniu za poparciem wniosku Komisji Europejskiej, który ma zmniejszyć dysproporcje w liczbie kobiet i mężczyzn we władzach spółek w Europie. Tym głosowaniem Parlament Europejski (który w sprawie tego wniosku stanowi z Radą na równych zasadach) toruje drogę do dalszych prac nad projektem w unijnym procesie legislacyjnym.

Głosowanie zbiega się w czasie z opublikowaniem przez Komisję Europejską nowego sprawozdania na temat udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Zawiera ono dane na temat liczby kobiet we władzach największych spółek giełdowych w UE. Najnowsze dane (z kwietnia 2013 r.) wskazują, że odsetek kobiet we władzach spółek wzrósł do 16,6% (z 15,8% w październiku 2012 r.). Dane obrazują także różne stopnie reprezentacji wśród dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych (odsetek kobiet wzrósł do 17,6% z poziomu 16,7% w październiku 2012 r.) oraz kierownictwa wyższego szczebla (wzrost z 10,2 do 11%).

„Presja regulacyjna odnosi skutek. Szklany sufit zaczyna pękać. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się przyciągnąć największe kobiece talenty. Istnieje w nich świadomość, że chcąc pozostać konkurencyjnym w zglobalizowanej gospodarce nie można sobie pozwolić na ignorowanie umiejętności i talentu kobiet”, stwierdziła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Przykład idzie z takich krajów, jak Francja i Włochy, gdzie przyjęto odpowiednie przepisy i już odnotowuje się znaczące postępy. Pragnę także podziękować naszym sprawozdawcom: Rodi Kratsie-Tsagaropoulou i Evelyn Regner za ich niestrudzone wysiłki i poparcie dla wniosku Komisji. To dobry początek. Będę w dalszym ciągu współpracować z Parlamentem i Radą, aby instytucje te jak najszybciej rozpatrzyły projekt, w którym kwalifikacje i kryteria merytoryczne stawia się na pierwszym planie”.

W sprawozdaniu przyjętym dziś w głosowaniu przez obie komisje parlamentarne warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Komisje poparły zaproponowane podejście, aby skoncentrować się na przejrzystej i sprawiedliwej procedurze wyboru (tzw. „pułap proceduralny”), a nie na wprowadzaniu ustalonych pułapów wyrażonych liczbowo.

  2. Małe i średnie przedsiębiorstwa pozostają wyłączone z zakresu dyrektywy, ale państwa członkowskie zachęca się do wspierania i motywowania ich do znacznej poprawy równowagi płci na wszystkich szczeblach zarządzania oraz we władzach przedsiębiorstw.

  3. Państwa członkowskie nie będą miały możliwości zwolnienia spółek z obowiązku przestrzegania dyrektywy, w przypadkach gdy osoby płci niedostatecznie reprezentowanej stanowią mniej niż 10% siły roboczej.

  4. Przepis o sankcjach zaostrzono, dodając kilka sankcji, które powinny być obowiązkowe, a nie orientacyjne, jak proponowała Komisja. Zdaniem obu komisji sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących procedur wyboru członków władz spółek powinny obejmować wykluczenie z zamówień publicznych oraz częściowe wykluczenie z przydziału środków z europejskich funduszy strukturalnych.

Kolejne kroki: Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w Radzie (w głosowaniu większością kwalifikowaną). Dzisiejsze zdecydowanie poparcie wniosku w głosowaniu poprzedziły pozytywne opinie trzech innych komisji parlamentarnych na temat tej inicjatywy: Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (MEMO/13/672). Komisja Prawna i Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, które wspólnie pilotują projekt w Parlamencie, przyjęły już odpowiednie sprawozdanie. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w listopadzie.

Na posiedzeniu ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów (Rada EPSCO) w dniu 20 czerwca 2013 r.Rada, która w sprawie tego wniosku stanowi z Parlamentem Europejskim na równych zasadach, oceniła postępy osiągnięte w czasie prezydencji irlandzkiej (MEMO/13/584). Dyskusje są obecnie kontynuowane pod kierunkiem prezydencji litewskiej.

Dziś opublikowane, nowe sprawozdanie na temat udziału kobiet w procesach decyzyjnych:

W ciągu sześciu miesięcy, które obejmuje dzisiejsze sprawozdanie na temat kobiety i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych (październik 2012 r. - kwiecień 2013 r.), odnotowano wzrost odsetek kobiet we władzach spółek w 20 państwach członkowskich. Największy wzrost nastąpił na Słowacji, na Węgrzech i w Bułgarii. Udział kobiet we władzach spółek zmalał w Rumunii, na Litwie, w Polsce, na Malcie, w Grecji, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie (zob. załącznik 2).

Najnowszy wskaźnik 16,6% dla całej UE oznacza wzrost o 0,9 punktu procentowego (p.p.) w okresie sześciu miesięcy od października 2012 r., co daje 1,7 p.p. w stosunku rocznym i stanowi spadek w stosunku do 2,2 p.p. między 2011 a 2012 r.

W praktyce od 2010 r., kiedy Komisja Europejska opublikowała swoją Strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 i po raz pierwszy zasygnalizowała możliwość pojęcia ukierunkowanych inicjatyw, które miałby przyczynić się do wzrostu liczby kobiet na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji, odsetek kobiet we władzach spółek wzrósł o 4,8 p.p. przy średnim wzroście wynoszącym 1,9 p.p. rocznie, czyli cztery razy szybciej niż latach 2003-2010 (0,5 p.p. rocznie). To przyspieszenie (zob. załącznik 3) jest także efektem wniosku w sprawie kobiet we władzach spółek, który Komisja Europejska przyjęła dnia 14 listopada 2012 r.(IP/12/1205 i MEMO/12/860). Wyznaczyła w nim cel, zakładający 40-procentowy udział kobiet we władzach spółek, z uwzględnieniem kwalifikacji. Ostatnie zmiany odzwierciedlają także wpływ dyskusji toczącej się w całej UE na temat potrzeby podjęcia ukierunkowanych działań w celu zwiększenia liczby kobietach we władzach spółek.

Warto zwrócić uwagę, że najbardziej znaczące zmiany od 2010 r. nastąpiły w krajach, w których już przyjęto wiążące przepisy ustawowe, takich jak Francja (+ 14,4 p.p., co oznacza wzrost do 26,8%), Holandia (+8,7 p.p., co przyniosło wzrost do 23,6%) i Włochy (+8,4 p.p., co daje wzrost do 12,9%). To dodatkowo świadczy o tym, jaki duży wpływ na wyniki ma presja regulacyjna.

Dzisiejsze sprawozdanie zawiera także przegląd obecnej sytuacji i tendencji, jeżeli chodzi o reprezentację kobiet i mężczyzn w polityce, w administracji publicznej i sądownictwie (zob. MEMO/13/882). Mimo że stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji w tych dziedzinach jest bardziej zrównoważony niż w przedsiębiorstwach i sektorze finansowym, w wielu państwach członkowskich istnieją duże możliwości poprawy sytuacji.

Dzisiejsze dane śródokresowe na temat liczby kobiet we władzach spółek pochodzą z kwietnia 2013 r. i zostały porównane z danymi z października 2012 r. Pełne dane dostępne są w internecie.

Równość płci - przegląd śródokresowy

Komisja opublikowała także śródokresowy przegląd szerszej strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015. Określono w niej 24 kluczowe działania przypisane do pięciu kategorii: równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn; równa płaca za pracę o równej wartości; równość w procesach decyzyjnych; godność, integralność i eliminacja przemocy uwarunkowanej płcią oraz propagowanie równości płci poza UE (zob. MEMO/13/882).

W sprawozdaniu stwierdza się, że w połowie okresu obowiązywania strategii Komisja wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Podjęła działania w większości obszarów, na które zwrócono uwagę, szczególnie w kwestii poprawy stosunku liczby kobiet do liczby mężczyzn w gospodarczych procesach decyzyjnych, eliminowania praktyk okaleczania kobiecych organów płciowych, propagowania równej płacy oraz równości w ramach ogólnej strategii gospodarczej UE.

Kontekst

Dnia 14 listopada 2012 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy, w której jako minimalny cel do osiągnięcia do 2020 r. określono 40-procentową obecność słabiej reprezentowanej płci wśród członków niepełniących funkcji wykonawczych we władzach spółek giełdowych w Europie; w przypadku państwowych spółek notowanych na giełdzie wyznaczono termin do 2018 r. (zob. IP/12/1205 i MEMO/12/860).

Główne elementy projektu dyrektywy:

  1. Jeżeli kobiety nie będą stanowić 40 procent członków niepełniących funkcji wykonawczych we władzach spółki notowanej na giełdzie w Europie, przepisy nowej dyrektywy będą nakładać na spółkę obowiązek wprowadzenia nowej procedury wyboru członków jej władz, która zapewni pierwszeństwo kandydującym kobietom o odpowiednich kwalifikacjach.

  2. W przepisach kładzie się wyraźny nacisk na kwalifikacje. Żadna kobieta nie otrzyma stanowiska we władzach spółki tylko ze względu na swoją płeć. Ale też żadna kobieta nie zostanie z tego względu zdyskwalifikowana przy wyborze.

  3. Przepisy mają zastosowanie tylko do rad nadzorczych lub stanowisk dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach giełdowych, ze względu na ich znaczenie gospodarcze i eksponowaną rolę. Małe i średnie przedsiębiorstwa są wyłączone z zakresu dyrektywy.

  4. Poszczególne państwa członkowskie UE będą musiały określić odpowiednie sankcje o skutku zniechęcającym dla spółek łamiących przepisy dyrektywy.

  5. Dyrektywa jest środkiem tymczasowym. Wygaśnie automatycznie w 2028 r.

  6. W dyrektywie przewidziano także środek uzupełniający, tzw. „pułapy elastyczne”. Polega on na tym, że spółki giełdowe będą miały obowiązek wyznaczyć sobie własne cele w zakresie reprezentacji obu płci wśród dyrektorów wykonawczych, które należy osiągnąć do 2020 r. i które podlegałyby samoregulacji (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych). Przedsiębiorstwa będą musiały składać roczne sprawozdania z osiągniętych postępów.

Więcej informacji

„Women and men in leadership positions in the European Union, 2013, a review of the situation and recent progress" [Kobiety i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych w Unii Europejskiej - 2013 r. - przegląd sytuacji i ostatnie postępy]:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Baza danych Komisji Europejskiej na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informacje dla prasy – Kobiety we władzach spółek:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Strona internetowa Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji i unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Załącznik 1 - Reprezentacja kobiet i mężczyzn we władzach dużych spółek giełdowych, kwiecień 2013 r.

Źródło: Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.

Załącznik 2 - Zmiana odsetka kobiet we władzach spółek w podziale na poszczególne kraje, październik 2012 r. - kwiecień 2013 r.

Źródło: Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.

Załącznik 3 - Odsetek kobiet we władzach dużych notowanych spółek, UE-27, 2010-2013: ciągłe postępy


Side Bar