Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. oktobrī

Sievietes padomēs – pateicoties Eiropas Parlamenta komiteju atbalstam Komisijas priekšlikumam sieviešu īpatsvars ir sasniedzis 16,6 %

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja (JURI) un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) šodien balsojušas par atbalstu Eiropas Komisijas priekšlikumam novērst dzimumu pārstāvības nelīdzsvarotību uzņēmumu padomēs Eiropā. Ar šo balsojumu Eiropas Parlaments (kas kā līdzlēmējs kopā ar Ministru Padomi lemj par šo priekšlikumu) tiesību akta projektu palīdz virzīt uz priekšu ES likumdošanas procesā.

Šis balsojums notiek vienlaicīgi ar jauno ziņojumu par sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kuru šodien publicējusi Eiropas Komisija un kurā ietverti dati par sieviešu skaitu padomēs lielākajos biržā kotētajos uzņēmumos ES. Saskaņā ar jaunākajiem datiem (no 2013. gada aprīļa) sieviešu īpatsvars padomēs ir palielinājies līdz 16,6 % (salīdzinājumā ar 15,8 % 2012. gada oktobrī). Turklāt šie skaitļi ir atšķirīgi atkarībā no amata funkcijām: direktori bez izpildpilnvarām (17,6 % sieviešu salīdzinājumā ar 16,7 % 2012. gada oktobrī) un augstākā līmeņa vadītāji (11 % salīdzinājumā ar 10,2 %).

"Spiediens no likumdevējiem dod rezultātus. Stikla griestos sāk parādīties pirmās plaisas. Aizvien vairāk uzņēmumu savstarpēji konkurē, lai piesaistītu viskvalificētākās un talantīgākās sievietes. Uzņēmumi apzinās, ka, lai saglabātu konkurētspēju globalizētā ekonomikā, tie nevar atļauties ignorēt sieviešu prasmes un talantus,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Piemēru rāda tādas valstis kā Francija un Itālija, kuras ir pieņēmušas tiesību aktus šajā jomā un tādējādi sāk gūt ievērojamus panākumus. Es vēlos pateikties arī ziņojuma sagatavotājiem Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner par viņu nenogurdināmajiem pūliņiem un atbalstu Komisijas priekšlikumam. Mēs esam iekustinājuši sviras. Kopā ar Parlamentu un Padomi es turpināšu strādāt pie tā, lai strauji virzītu uz priekšu šo tiesību akta projektu, kurā kvalifikācija un sniegums ir galvenie kritēriji."

Galvenie punkti ziņojumā, par kuru šodien balsoja JURI un FEMM komitejas, ir šādi:

  1. ziņojumā apstiprināta Komisijas pieeja, kurā galvenā uzmanība vērsta ne tik daudz uz konkrētas kvantitātes kvotas ieviešanu, bet drīzāk uz pārredzamu un godīgu atlases procedūru (tā dēvētā "procedūras kvota");

  2. uz maziem un vidējiem uzņēmumiem šīs direktīvas darbības joma joprojām neattiecas, bet dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt un mudināt šos uzņēmumus būtiski uzlabot dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos un padomēs;

  3. dalībvalstīm nebūs iespējas atbrīvot no šīs direktīvas piemērošanas uzņēmumus, kur nepietiekami pārstāvētais dzimums ir mazāk par 10 % no darbaspēka;

  4. ar šo ziņojumu tiek stiprināti noteikumi par sankcijām, pievienojot vairākas sankcijas, kurām ir jābūt drīzāk obligātām, nevis indikatīvām, kā ierosinājusi Komisija. Abas komitejas ierosina, ka sankcijām, ko piemēro, kad netiek ievēroti noteikumi par padomes locekļu atlases procedūrām, būtu jāietver izslēgšana no publiskā iepirkuma un daļēja izslēgšana no finansējuma piešķiršanas no Eiropas struktūrfondiem.

Turpmākie pasākumi. Lai Komisijas priekšlikums kļūtu par tiesību aktu, tas kopīgi jāpieņem Eiropas Parlamentā un ES dalībvalstīm Padomē (kas balso ar kvalificētu balsu vairākumu). Šodienas izšķirošais balsojums notiek pēc pozitīvajiem atzinumiem par šo iniciatīvu, ko sniegušas trīs citas Parlamenta komitejas, proti, Nodarbinātības (EMPL), Iekšējā tirgus (IMCO) un Ekonomikas (ECON) komiteja (MEMO/13/672). Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, kas ir kopīgi atbildīgas par šā priekšlikuma virzīšanu apstiprināšanu Parlamentā, tagad ir pieņēmušas savu ziņojumu. Šis priekšlikums tiks nodots balsojumam novembrī paredzētajā Eiropas Parlamenta plenārsēdē.

Padome, kurai attiecībā uz šo priekšlikumu ir līdzlēmējas tiesības kopā ar Eiropas Parlamentu, Īrijas prezidentūras laikā gūtos panākumus izvērtēja nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmē (EPSCO padome) 2013. gada 20. Jūnijā (MEMO/13/584). Lietuvas prezidentūra šīs debates turpina.

Šodien publicēts jauns ziņojums par sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā

Sešos mēnešos (2012. gada oktobris līdz 2013. gada aprīlim), kas aptverti šodien publicētajā ziņojumā par sievietēm un vīriešiem vadošajos amatos, sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs ir palielinājies 20 dalībvalstīs. Vislielākais pieaugums ir vērojams Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā. Sieviešu īpatsvars padomēs ir samazinājies Rumānijā, Lietuvā, Polijā, Maltā, Grieķijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē (sk. 2. pielikumu).

Saskaņā ar jaunākajiem datiem sieviešu īpatsvars ES mērogā šobrīd ir 16,6 %, kas ir pieaugums par 0,9 procentpunktiem sešos mēnešos, sākot no 2012. gada oktobra, jeb par 1,7 procentpunktiem gadā (samazinājums salīdzinājumā ar pieaugumu par 2,2 procentpunktiem laikposmā no 2011. gada līdz 2012. gadam).

Kopš 2010. gada, kad Eiropas Komisija publicēja sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju (2010.–2015. gads) un pirmo reizi minēja iespēju par specializētām iniciatīvām, lai novērstu sieviešu nepietiekamo pārstāvību vadošos amatos, sieviešu īpatsvars padomēs ir palielinājies par 4,8 procentpunktiem, t.i., vidēji par 1,9 procentpunktiem gadā, kas ir gandrīz četras reizes lielāks pieaugums salīdzinājumā ar pieaugumu laikposmā no 2003. gada līdz 2010. gadam (0,5 procentpunkti gadā). Šo straujo pieaugumu (skatīt 3 pielikumu) arī ir sekmējis Eiropas Komisijas 2012. gada 14. novembrī pieņemtais priekšlikums par sievietēm padomēs (IP/12/1205 un MEMO/12/860), kurā noteikts, ka uzņēmumu padomēs 40 % ir jābūt sieviešu, balstoties uz viņu kvalifikāciju. Nesenā notikumu attīstība atspoguļo arī ietekmi, kāda ir ES mēroga debatēm par nepieciešamību pēc mērķtiecīgiem pasākumiem, lai palielinātu sieviešu skaitu padomēs.

Ir svarīgi atzīmēt, ka visbūtiskākās izmaiņas kopš 2010. gada galvenokārt ir notikušas valstīs, kurās jau ir saistoši tiesību akti, piemēram, Francijā (pieaugums no + 14,4 procentpunktiem līdz 26,8 %), Nīderlandē (pieaugums no + 8,7 procentpunktiem līdz 23,6 %) un Itālijā (pieaugums no + 8,4 procentpunktiem līdz 12,9 %). Tas parāda, cik būtiski rezultātu gūšanai ir likumdevēju iestāžu izdarīts spiediens.

Šodiena publicētajā ziņojumā ir sniegts arī pārskats par pašreizējo situāciju un tendences attiecībā uz sieviešu un vīriešu pārstāvību politikā, valsts pārvaldes iestādēs un tiesu iestādēs (skat.MEMO/13/882). Lai gan sieviešu un vīriešu pārstāvība vadošos amatos šajās jomās ir līdzsvarotāka nekā uzņēmējdarbības un finanšu nozarēs, vairākās dalībvalstīs joprojām pastāv būtiskas iespējas gūt panākumus.

Dati par sievietēm padomēs, kas ietverti vidusposma novērtējumā, tika ievākti 2013. gada aprīlī un salīdzināti ar 2012. gada oktobra datiem. Visi dati ir pieejami tiešsaistē.

Dzimumu līdztiesības vidusposma pārskats

Komisija ir publicējusi arī vidusposma pārskatu par savu vispārējo stratēģiju par sieviešu un vīriešu līdztiesību (2010.—2015.g.), kurā izklāstītas 24 pamatinicatīvas piecās jomās: vienlīdzīgas ekonomiskās neatkarības panākšana sievietēm un vīriešiem; vienāds atalgojums par vienādu darbu; vienlīdzība lēmumu pieņemšanā; cieņa, personas neaizskaramība un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošana; un dzimumu līdztiesības veicināšana ārpus ES (skat. MEMO/13/882).

Stratēģijas perioda vidusposmā ziņojumā ir teikts, ka Komisija ir izpildījusi savas saistības. Tā ir veikusi pasākumus vairumā jomu, jo īpaši, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, veicinātu vienlīdzīgu atalgojumu un vienlīdzību ES vispārējā ekonomikas stratēģijā.

Vispārīga informācija

Komisija 2012. gada 14. novembrī pieņēma tiesību aktu, kurā ir noteikts minimuma mērķis – līdz 2020. gadam 40 % no padomes locekļiem bez izpildpilnvarām biržā kotētos uzņēmumos Eiropā jābūt no nepietiekami pārstāvētā dzimuma, bet biržā kotētiem valsts uzņēmumiem šis mērķis jāsasniedz līdz 2018. gadam (skatīt IP/12/1205 un MEMO/12/860).

Šā tiesību akta projekta galvenie elementi ir šādi:

  1. ja biržā kotēta Eiropas uzņēmuma uzraudzības padomē nav 40 % sieviešu, saskaņā ar jauno tiesību aktu šim uzņēmumam būs jāievieš jauna padomes locekļu atlases procedūra, ar kuru dod priekšroku kvalificētām sievietēm kandidātēm;

  2. tiesību aktā tiek viennozīmīgi uzsvērta kvalifikācija. Neviens kandidāts neieņems amatu padomē tikai tāpēc, ka ir sieviete. Taču neviena sieviete netiks arī noraidīta darbam sava dzimuma dēļ;

  3. tiesību akts attiecas tikai uz biržā kotēto uzņēmumu uzraudzības padomēm vai direktoriem bez izpildpilnvarām, ņemot vērā to ekonomisko nozīmīgumu un lielo atpazīstamību. Tiesību akts neattiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem;

  4. katrai ES dalībvalstij būs jānosaka atbilstīgas un atturošas sankcijas uzņēmumiem par direktīvas pārkāpšanu;

  5. tiesību akts ir pagaidu pasākums. Tā darbība automātiski beigsies 2028. gadā;

  6. tiesību aktā kā papildu pasākums ietverta arī „elastīguma kvota” – biržā kotēto uzņēmumu pienākums izvirzīt savus pašregulējuma mērķus attiecībā uz abu dzimumu pārstāvētību starp izpilddirektoriem, kuri jāsasniedz līdz 2020. gadam (bet valsts uzņēmumiem – līdz 2018. gadam). Uzņēmumiem ik gadu būs jāatskaitās par sasniegto.

Sīkāka informācija

Sievietes un vīrieši vadošos amatos Eiropas Savienībā, 2013. gada pārskats par situāciju un nesen gūto progresu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiāli presei – Sievietes uzņēmumu padomēs:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Viviānas Redingas Twitter konts:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. pielikums - sieviešu un vīriešu pārstāvība biržā kotētu lielu uzņēmumu padomēs, 2013. gada aprīlis

Avots: Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā.

2. pielikums — izmaiņas sieviešu īpatsvarā padomēs pa valstīm, 2012. gada oktobris — 2013. gada aprīlis

Avots: Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā.

3. pielikums — sieviešu īpatsvars biržā kotētu lielu uzņēmumu padomēs, ES-27, 2010.-2013. gads: Nepārtraukta attīstība


Side Bar