Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 14 d.

Moterų valdybose padaugėjo iki 16,6 proc. Europos Parlamento komitetai palaiko Komisijos pasiūlymą.

Šiandien Europos Parlamento Teisės reikalų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetai balsuodami pritarė Europos Komisijos pasiūlymui, kuriuo siekiama didinti lyčių pusiausvyrą Europos bendrovių valdybose. Šiuo balsavimu Europos Parlamentas (kuris su Ministrų Taryba dėl šio pasiūlymo sprendžia lygiomis teisėmis) atveria kelią šiam teisės akto projektui į ES teisėkūros etapą.

Balsavimas dera ir su šiandien Europos Komisijos paskelbta nauja moterų dalyvavimo priimant sprendimus ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie moterų skaičių didžiausių ES biržinių bendrovių valdybose. Naujausiais duomenimis (nuo 2013 m. balandžio mėn.), moterų valdybose procentinė dalis padidėjo iki 16,6 proc. (nuo 15,8 proc. 2012 m. spalio mėn.). Šie skaičiai taip pat rodo, kaip moterims atstovaujama skirtingais lygmenimis: nevykdomųjų direktorių pareigas einančių moterų skaičius padidėjo iki 17,6 proc., palyginti su 16,7 proc. 2012 m. spalio mėn., o aukštesniojo rango vadovių padaugėjo nuo 10,2 proc. iki 11 proc.

Teisinis spaudimas veikia. Kliūtys eiti aukščiausias pareigas pradeda silpnėti. Vis daugiau bendrovių konkuruoja, siekdamos pritraukti talentingiausias moteris. Jos žino, kad norėdamos išlikti konkurencingos pasaulinėje ekonomikoje, jos negali sau leisti ignoruoti talentingų ir gabių moterų, – kalbėjo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Pavyzdį parodė tokios šalys kaip Prancūzija ir Italija – jos priėmė teisės aktus ir daro didžiulę pažangą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjoms Rodi Kratsai-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner už didžiules pastangas ir paramą Komisijos pasiūlymui. Procesas įgavo pagreitį. Toliau bendradarbiausiu su Parlamentu ir Taryba ir sieksiu, kad teisės akto projekto, kuriuo pabrėžiama kvalifikacija ir nuopelnai, priėmimo procesas būtų sklandus.“

Šiandien Teisės reikalų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetų priimtos ataskaitos pagrindiniai punktai:

  1. patvirtinamas Komisijos siūlymas, užuot nustačius kiekybinę kvotą, daug dėmesio skirti skaidriai ir sąžiningai atrankos procedūrai (vadinamajai procedūrinei kvotai);

  2. mažosioms ir vidutinėms įmonėms ši direktyva netaikoma, tačiau valstybės narės yra raginamos skatinti jas gerokai pagerinti visų valdymo lygmenų ir valdybų lyčių pusiausvyrą;

  3. valstybės narės negalės nuo direktyvos taikymo atleisti tų bendrovių, kurių nepakankamai atstovaujamos lyties nariai sudaro mažiau nei 10 proc. visų darbuotojų;

  4. sustiprinama sankcijų nuostata: pridedama sankcijų, kurios turėtų būti privalomos, o ne orientacinės, kaip siūlė Komisija. Abiejų komitetų nuomone, kalbant apie sankcijas, bendrovėms, nesilaikančioms valdybos narių atrankos nuostatų, turėtų būti neleidžiama dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose ir ribojamos galimybės gauti Europos struktūrinių fondų finansavimą.

Tolesni veiksmai. Kad Komisijos pasiūlymas taptų teisės aktu, jį turi bendrai priimti Europos Parlamentas ir Taryba, kurią sudaro ES valstybių narių atstovai (balsuojantys kvalifikuota balsų dauguma). Iki šios dienos lemiamo balsavimo teigiamą nuomonę apie šią iniciatyvą buvo išreiškę trys Parlamento komitetai: Užimtumo ir socialinių reikalų, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetai (MEMO/13/672). Teisės reikalų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetai, kurie bendrai atsakingi už pasiūlymo svarstymą Parlamente, jau paskelbė ataskaitą. Ji bus įtraukta į Europos Parlamento plenarinės sesijos darbotvarkę, tikimasi, kad dėl jos bus balsuojama lapkričio mėn.

2013 m. birželio 20 d. Taryba, kuri dėl šio pasiūlymo sprendžia lygiomis teisėmis su Europos Parlamentu, Užimtumo ir socialinės politikos ministrų posėdyje (EPSCO) įvertino Airijos pirmininkavimo ES metu padarytą pažangą (MEMO/13/584). Diskusijas toliau tęsia šiuo metu ES pirmininkaujanti Lietuva.

Šiandien paskelbta naujoji moterų dalyvavimo priimant sprendimus ataskaita

Per šešis mėnesius (2012 m. spalio mėn. – 2013 m. balandžio mėn.), analizuojamus šiandien paskelbtoje ataskaitoje dėl vadovaujamas pareigas einančių vyrų ir moterų, nustatyta, kad moterų bendrovių valdybose padaugėjo 20 valstybių narių. Labiausiai jų skaičius išaugo Slovakijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje. Moterų valdybose sumažėjo Rumunijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Maltoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje (žr. 2 priedą).

Naujausias ES masto rodiklis 16,6 proc. – šis skaičius per šešis mėnesius nuo 2012 m. spalio mėn. padidėjo 0,9 procentinio punkto (p. p.), arba 1,7 p. p. metinio vidurkio, o tai yra mažiau nei 2011–2012 m., kuriais šis vidurkis buvo 2,2 p. p.

Iš tiesų nuo 2010 m., kai Europos Komisija paskelbė Moterų ir vyrų lygybės strategiją (2010–2015 m.) ir pirmoji nurodė galimybes rengti tikslines iniciatyvas, kuriomis būtų sprendžiamos nepakankamo moterų atstovavimo priimant sprendimus problemos, moterų valdybose skaičius padidėjo 4,8 p. p. – vidutiniškai 1,9 p. p. per metus ir beveik keturis kartus greičiau nei nuo 2003 m. iki 2010 m. (0,5 p. p. per metus). Šis procesas įgavo dar didesnį pagreitį (žr. 3 priedą) 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijai priėmus pasiūlymą dėl moterų valdybose (IP/12/1205 ir MEMO/12/860), kuriame nubrėžtas tikslas į valdybas paskirti 40  proc. moterų, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją. Naujausi pokyčiai susiję ir su ES masto diskusijomis dėl būtinybės imtis tikslinių priemonių moterų skaičiui valdybose padidinti.

Svarbu pažymėti, kad nuo 2010 m. didžiausių pokyčių įvyko tose šalyse, kurios jau priėmė privalomus teisės aktus, kaip antai Prancūzijoje (+14,4 p. p., iki 26,8 proc.), Nyderlanduose (+8,7 p. p., iki 23,6 proc.) ir Italijoje (+8,4 p. p., iki 12,9 proc.). Tai dar kartą parodo, kad siekiant rezultatų svarbu daryti teisinį spaudimą.

Ataskaitoje taip pat apžvelgiama dabartinė moterų ir vyrų atstovavimo politikoje, viešojo administravimo institucijose ir teismų sistemoje padėtis ir tendencijos (žr. MEMO/13/882). Nors moterų ir vyrų atstovavimas priimant sprendimus šiose srityse yra labiau subalansuotas nei verslo ir finansų sektoriuose, daugelyje valstybių narių vis dar yra nemažai galimybių pasitempti.

Šiandien paskelbti laikotarpio vidurio duomenys apie moteris valdybose buvo surinkti 2013 m. balandžio mėn. ir yra lyginami su 2012 m. spalio mėn. duomenimis. Išsamius duomenis galima rasti internete.

Lyčių lygybės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra

Komisija taip pat paskelbė platesnės lyčių lygybės strategijos, t. y. Moterų ir vyrų lygybės strategijos (2010–2015 m.), laikotarpio vidurio peržiūrą. Strategijoje nustatyti 24 pagrindiniai veiksmai ir penkios jų sritys: vienoda moterų ir vyrų ekonominė nepriklausomybė; vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą; lyčių lygybė priimant sprendimus; orumas, neliečiamumas ir smurto dėl lyties panaikinimas; lyčių lygybės skatinimas už ES ribų (žr. MEMO/13/882).

Ataskaitoje daroma išvada, kad įpusėjus strategijos įgyvendinimui Komisija vykdo savo įsipareigojimus. Ji ėmėsi veiksmų daugelyje sričių, ypač lyčių pusiausvyros priimant ekonominius sprendimus didinimo, kovos su moterų lytinių organų žalojimu, skatinimo mokėti vienodą darbo užmokestį ir užtikrinti lygybę įgyvendinant bendrą ES ekonomikos strategiją.

Pagrindiniai faktai

2012 m. lapkričio 14 d. Komisija priėmė direktyvos, kuria nustatomas tikslas, kad iki 2020 m. Europos biržinių bendrovių valdybose vykdomąsias ir nevykdomąsias pareigas eitų bent 40 proc. nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų, pasiūlymą. Biržinėse valstybinėse įmonėse šis tikslas turi būti pasiektas iki 2018 m. (žr. IP/12/1205 ir MEMO/12/860).

Pagrindinės teisės akto projekto nuostatos:

  1. Jei Europos biržinės bendrovės nevykdomojoje valdyboje yra mažiau kaip 40 proc. moterų, pagal naują teisės aktą ji privalės taikyti naują valdybos narių atrankos procedūrą, pagal kurią pirmenybė suteikiama kvalifikuotoms moterims.

  2. Teisės akte pabrėžiama kvalifikacijos svarba. Vietos valdyboje moterims niekada nebus skiriamos vien dėl jų lyties. Tačiau, kita vertus, moters kandidatūros nebus galima atmesti dėl lyties.

  3. Teisės aktas taikytinas tik biržinių bendrovių stebėtojų valdyboms ir nevykdomiesiems direktoriams, nes šios bendrovės turi didelę ekonominę reikšmę ir yra gerai matomos. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms jis netaikomas.

  4. Kiekviena ES valstybė narė turės nustatyti tinkamas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas bendrovėms už direktyvos pažeidimą.

  5. Šis teisės aktas – laikina priemonė. Jo taikymas pasibaigs 2028 m.

  6. Kaip papildoma priemonė direktyvoje numatyta vadinamoji lanksčioji kvota – biržinės bendrovės įpareigojamos nusistatyti individualius vykdomųjų direktorių lyčių pusiausvyros srities tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m. (valstybinių biržinėms įmonėms – iki 2018 m.). Bendrovės turės kasmet teikti padarytos pažangos ataskaitas.

Daugiau informacijos

„Vyrų ir moterų vadovaujamos pareigos Europos Sąjungoje, 2013 m. padėties ir neseniai padarytos pažangos apžvalga“

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Rinkinys spaudai „Moterys valdybose“

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 priedas. Moterų ir vyrų atstovavimas didelių biržinių bendrovių valdybose (2003 m. balandis)

Šaltinis: Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė.

2 priedas. Moterų valdybose procentinės dalies pokyčiai pagal šalis (2012 m. spalis— 2013 m. balandis)

Šaltinis: Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė.

3 priedas. Moterų didelių biržinių bendrovių valdybose procentinė dalis ES–27 (2010-2013 m. daroma pažanga)


Side Bar