Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 14.

Nők a vállalatok igazgatótanácsaiban: 16,6%-os női arány – az európai parlamenti bizottságok támogatják a Bizottság javaslatát

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) és Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (FEMM) a mai napon megszavazta az Európai Bizottság azon javaslatát, amely az európai vállalatok igazgatótanácsain belüli, nemek közötti egyensúlyhiány kezelésére irányul. Az Európai Parlament, amely a Miniszterek Tanácsával egyenjogú társjogalkotóként döntött a javaslatról, voksával lehetővé tette a jogszabálytervezet továbbhaladását az uniós jogalkotási eljárásban.

A szavazás egybeesik az Európai Bizottság által ma közzétett, a nők döntéshozatali részvételéről szóló új jelentéssel, amely adatokat tartalmaz a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatok igazgatótanácsaiban dolgozó nőkről. A legutóbbi (2013. áprilisi) adatok szerint 16,6%-ra emelkedett az igazgatótanácsokban dolgozó nők aránya (a 2012. októberi 15,8%-kal szemben). A számokból az is kitűnik, hogy eltérő szintet mutat a nők aránya a nem ügyvezető feladatot ellátó igazgatók (a 2012. októberi 16,7% után most 17,6%) és a felsővezetők (10,2%-ról jelenleg 11%) között.

„A szabályozási nyomás működik. Kezd megtörni a jég. Egyre több vállalkozás száll be a tehetséges nőkért folytatott versenybe. Tisztában vannak azzal, hogy a globalizált gazdaságban versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a nőkben rejlő képesség és tehetség” – nyilatkozta Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos. „Egyes országok – köztük Franciaország és Olaszország – példát mutat a jogszabályok elfogadása terén, és jelentős előrelépéseket tapasztal. Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner előadóknak fáradhatatlan erőfeszítéseikért és a bizottsági javaslat támogatásáért. A folyamat elindult. A továbbiakban is együtt fogok dolgozni a Parlamenttel és a Tanáccsal a képzettséget és az érdemet középpontba helyező jogszabálytervezet gyors előrehaladása érdekében.”

A JURI és a FEMM Bizottság által ma elfogadott jelentés főbb pontjai a következők:

  1. A jelentés alátámasztja a Bizottság azon megközelítését, amelynek középpontjában a meghatározott mennyiségi kvóták bevezetése helyett átlátható és tisztességes kiválasztási eljárás (ún. „eljárási kvóta”) áll.

  2. Az irányelv nem vonatkozik a kis- és középvállalkozásokra, a tagállamokat azonban felszólítják az ilyen vállalkozások támogatására és ösztönzésére, hogy az igazgatótanácsokban és a vezetés minden szintjén jelentősen javulhasson a nemek közötti egyensúly.

  3. A tagállamok nem mentesíthetik az irányelv hatálya alól azon vállalkozásokat, amelyeknél az alulképviselt nem aránya nem éri el a munkaerő 10%-át.

  4. A Bizottság indikatív szankciók helyett számos kötelező szankció bevezetését javasolta, amellyel erősíti a szankciókról szóló rendelkezéseket. A két bizottság szerint az igazgatótanácsi tagok kiválasztási eljárására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankcióknak tartalmazniuk kell a közbeszerzésből való kizárást és az európai strukturális alapokból történő finanszírozás odaítélése alóli részleges eltiltást.

A következő lépések: Ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt közösen el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és az EU-tagállamoknak a – minősített többséggel határozó – Tanácsban. A mai döntő szavazásra azután került sor, hogy három másik parlamenti bizottság is pozitívan véleményezte a kezdeményezést: a Foglalkoztatási (EMPL), a Belső Piaci (IMCO) és a Gazdasági (ECON) Bizottság (MEMO/13/672). A javaslat Parlamenten belüli irányításáért együttesen felelős JURI és FEMM Bizottság mostanra elfogadták jelentésüket. Az Európai Parlament plenáris ülése keretében történő szavazásra várhatóan novemberben kerül sor.

A Tanács, amely az Európai Parlamenttel egyenjogú társjogalkotóként dönt majd a javaslatról, a foglalkoztatási és szociális miniszterek (EPSCO Tanács) 2013. június 20-i ülésén számba vette az ír elnökség alatt elért eredményeket (MEMO/13/584). Ezennel a litván elnökség folytatja a tárgyalásokat.

A nők döntéshozatali részvételéről szóló, ma közzétett új jelentés:

A vezető szerepet betöltő nőkről és férfiakról szóló, ma nyilvánosságra hozott jelentés által vizsgált hat hónapban (2012 októbere és 2013 áprilisa között) 20 tagállamban emelkedett a nők vállalati igazgatótanácsokon belüli részvétele. A legnagyobb növekedést Szlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában regisztrálták. Csökkent ugyanakkor a nők igazgatótanácsokon belüli részvételi aránya Romániában, Litvániában, Lengyelországban, Máltán, Görögországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban (lásd a 2. mellékletet).

A legutóbbi, 16,6%-os uniós szintű számadat 0,9 százalékpontos emelkedést jelent a 2012 októbere óta eltelt hat hónapban, amely éves szinten 1,7 százalékpontnak felel meg, és alacsonyabb a 2011 és 2012 közötti 2,2 százalékpontos aránynál.

2010 óta, amikor a Bizottság közzétette a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiáját (2010–2015) és első alkalommal felvetette a nők döntéshozatali pozícióban való alulképviseltségének orvoslására irányuló célzott kezdeményezések távlatát, 4,8 százalékponttal (éves szinten 1,9 százalékponttal) nőtt a nők igazgatótanácsokon belüli részvételi aránya, ami majdnem négyszerese a 2003–2010 közötti (éves szinten 0,5 százalékpontos) növekedés mértékének. A gyorsulást (lásd a 3. mellékletet) tovább erősítette az, hogy az Európai Bizottság 2012. november 14-én jóváhagyta a nők igazgatótanácsokban való arányáról szóló javaslatot (IP/12/1205 és MEMO/12/860), amely célkitűzésként 40%-os arányt jelölt meg a nőknek az igazgatótanácsokban képzettség alapján történő részvételére vonatkozóan. Az igazgatótanácsokban dolgozó nők számának növelésére irányuló célzott fellépések szükségességéről folyó uniós szintű viták hatásait a közelmúlt fejleményei is tükrözik.

Fontos megjegyezni, hogy 2010 óta a kötelező erejű jogszabályokat bevezető országok mutathatják fel a legjelentősebb fejleményeket, így többek között Franciaország (14,4 százalékpontos növekedés mellett 26,8%), Hollandia (8,7 százalékpontos növekedés mellett 23,6%) és Olaszország (8,4 százalékpontos növekedés mellett 12,9%). Mindez alátámasztja a szabályozási nyomás eredményességre gyakorolt jelentősségét.

A mai jelentés egyben áttekinti a nők és a férfiak politikai, közigazgatási és igazságszolgáltatási képviseletének aktuális helyzetét és tendenciáit (lásd: MEMO/13/882). A fenti területeken ugyan kiegyenlítettebb a nők és a férfiak döntéshozatali pozíciókban való jelenléte, mint az üzleti és pénzügyi ágazatokban, számos tagállamban azonban bőven van még mit javítani.

A mai középtávú adatokat 2013 áprilisában gyűjtötték, és összehasonlítják a 2012. októberi adatokkal. A teljes körű adatok elérhetőek az interneten.

A nemek közötti egyenlőség félidős értékelése

A Bizottság közzétette továbbá a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó átfogó stratégiájának (2010–2015) félidős értékelését, amely 5 témában 24 kulcsfontosságú fellépést határoz meg: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége, egyenlő értékű munkáért járó egyenlő kereset, egyenlőség a döntéshozatalban, méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak felszámolása, valamint a nemek közötti egyenlőség Unión kívüli ösztönzése (lásd: MEMO/13/882).

A jelentésből kitűnik, hogy a stratégia által lefedett időszak felén túllépve a Bizottság eleget tesz a kötelezettségeinek. A stratégia hatálya alá tartozó területek többségében intézkedéseket tett, különösen a nemek gazdasági döntéshozatal terén való egyenlőség javításában, a női nemi szervek megcsonkítása elleni fellépésben, az egyenlő kereset ösztönzésében, valamint a nemek átfogó uniós gazdasági stratégiákon belüli egyenlőségének támogatásában.

Előzmények

2012. november 14-én a Bizottság irányelvjavaslatot fogadott el, amelynek célja az alulreprezentált nem legalább 40%-os arányának biztosítása a nem ügyvezetői pozíciókban a jegyzett európai vállalatok esetében 2020-ig, a jegyzett állami vállalatok esetében pedig 2018-ig (lásd: IP/12/1205 és MEMO/12/860).

A jogszabálytervezet fő elemei:

  1. Amennyiben egy európai, tőzsdén jegyzett vállalkozás igazgatótanácsában dolgozó, nem ügyvezető nők aránya nem éri el a 40%-ot, az új jogszabály arra kötelezi az adott vállalkozást, hogy olyan új kiválasztási eljárást vezessen be az igazgatótanácsi tagokra vonatkozóan, amely előnyben részesíti a megfelelő képzettséggel rendelkező női jelölteket.

  2. A jogszabály határozottan a képzettségre helyezi a hangsúlyt. Senki nem válhat az igazgatótanács tagjává pusztán azért, mert nő, de egyetlen nőt sem fognak a neme miatt elutasítani.

  3. A jogszabály kizárólag a tőzsdén jegyzett vállalatok felügyelőbizottságaira vagy nem ügyvezető feladatot ellátó igazgatóira alkalmazandó, azok gazdasági jelentősége és nagyfokú ismertsége miatt. A kis- és középvállalkozások nem tartoznak a jogszabály hatálya alá.

  4. Az egyes tagállamoknak megfelelő és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk az irányelvet megsértő vállalatokra vonatkozóan.

  5. A jogszabály ideiglenes intézkedés, amely 2028-ban automatikusan hatályát veszti.

  6. A javaslat kiegészítő intézkedésként magában foglal egy „flexi-kvótát”: a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó azon kötelezettséget, hogy olyan saját, egyedi, önszabályozási célokat tűzzenek ki mindkét nem képviseletére vonatkozóan az ügyvezető igazgatók körében, amelyeknek 2020-ig meg kell felelniük (vagy 2018-ig az állami vállalatok esetében). A vállalatoknak minden évben jelentést kell tenniük az elért haladásról.

További információk

„Vezető szerepet betöltő nők és férfiak az Európai Unióban, 2013, helyzetértékelés és új eredmények”:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Az Európai Bizottság nők és férfiak döntéshozatalban való részvételével kapcsolatos adatbázisa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Sajtócsomag – Nők a vállalatok igazgatótanácsaiban:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnököt a Twitteren is:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet – A nők és a férfiak aránya a tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalkozások igazgatótanácsain belül, 2013. április

Forrás: Az Európai Bizottság nők és férfiak döntéshozatalban való részvételével kapcsolatos adatbázisa.

2. melléklet – A nők igazgatótanácsokon belüli részvételi arányának alakulása országonként 2012 októbere és 2013 áprilisa között

Forrás: Az Európai Bizottság nők és férfiak döntéshozatalban való részvételével kapcsolatos adatbázisa.

3. melléklet – A nők aránya a tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalkozások igazgatótanácsaiban, EU-27, 2010-2013: folyamatos előrehaladás


Side Bar