Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. lokakuuta 2013

Euroopan parlamentti tukee komission ehdotusta naiskiintiöistä – naisten osuus hallituspaikoista on jo 16,6 prosenttia

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) antoivat tämänpäiväisessä äänestyksessä tukensa Euroopan komission ehdotukselle, jolla puututaan sukupuolten epätasa-arvoon eurooppalaisten yhtiöiden johtoelimissä. Tämä äänestys vauhdittaa ehdotuksen etenemistä EU:n lainsäädäntöprosessissa, jossa Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto päättävät yhdessä sen hyväksymisestä.

Euroopan komissio on – myös tänään – julkaissut uuden selvityksen naisista päätöksentekotehtävissä. Se sisältää viimeisimmät numerotiedot siitä, kuinka paljon naisia toimii EU:n pörssiyhtiöiden hallituksissa. Huhtikuun 2013 tietojen mukaan naisten hallituspaikkojen osuus on noussut 16,6 prosenttiin (osuus oli 15,8 % lokakuussa 2012). Tilastojen mukaan naisten osuudet ovat nousseet myös muilla johtotasoilla, sillä naisten osuus toimivaan johtoon kuulumattomista johtajista on nyt 17,6 prosenttia (lokakuussa 2012 osuus oli 16,7 %) ja ylempään johtoon kuuluvista johtajista 11 prosenttia (ennen 10,2 %).

Lainsäädännön aiheuttama paine tuntuu tehoavan, ja lasikatto alkaa murtua. Yhä useammat yhtiöt kilpailevat naisjohtajien kyvyistä. Yhtiöt ovat tietoisia siitä, että globaalissa taloudessa ei voi säilyttää kilpailukykyään hyödyntämättä naisjohtajien tietoja ja taitoja”, kertoo varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. "Esimerkiksi Ranska ja Italia ovat hyväksyneet asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja naisjohtajien asema onkin parantunut tuntuvasti. Haluaisin myös kiittää esittelijöitä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta ja Evelyn Regneria. heidän väsymättömästä toiminnastaan ja tuestaan komission ehdotukselle. Asiat ovat alkaneet edetä, ja aion jatkaa työskentelyä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta pätevyyteen ja ansioihin keskittyvä lakiehdotus saataisiin nopeasti hyväksyttyä."

JURI- ja FEMM-valiokunnissa tänään hyväksytyn mietinnön pääsisältö on seuraava:

  • Mietintö vahvistaa komission toimintamallin, jossa kiintiömenettelyn lähtökohtana on läpinäkyvä ja tasapuolinen valintaprosessi eikä etukäteen asetettu kvantitatiivinen vaatimus.

  • Direktiiviä ei sovelleta pk-yrityksiin, mutta jäsenvaltioita kehotetaan tukemaan ja kannustamaan pk-yrityksiä tasa-arvon lisäämisessä kaikilla johdon tasoilla ja myös hallituksissa.

  • Jäsenvaltiot eivät voi vapauttaa direktiivin soveltamisalasta yhtiöitä, joissa aliedustettuna oleva sukupuoli muodostaa alle 10 prosentin osuuden työvoimasta.

  • Mietintö tehostaa seuraamuksia asettamalla komission ehdottamien ohjeellisten seuraamusten lisäksi myös pakollisia seuraamuksia. Hallitusten jäsenten valintamenettelyä koskevien vaatimusten laiminlyönnistä aiheutuviin seuraamuksiin pitäisi näiden valiokuntien mukaan sisältyä yhtiöiden sulkeminen pois julkisista hankintamenettelyistä ja osittainen sulkeminen pois rakennerahastoista myönnettävän rahoituksen piiristä.

Seuraavat vaiheet: Jotta komission ehdotuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, sekä Euroopan parlamentin että neuvostossa kokoontuvien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se. Neuvostossa hyväksyntä edellyttää määräenemmistöä. Tämänpäiväinen ratkaiseva äänestys on jatkoa myönteisille lausunnoille, jotka työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL), sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) sekä talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) ovat ehdotuksesta jo antaneet (MEMO/13/672). Ehdotuksen käsittelyä parlamentissa yhdessä ohjaavat JURI- ja FEMM-valiokunnat ovat nyt hyväksyneet mietintönsä. Mietintö siirtyy Euroopan parlamentin täysistuntoon, jossa siitä on tarkoitus äänestää marraskuussa.

Neuvosto päättää tämän ehdotuksen hyväksymisestä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto tarkasteli Irlannin puheenjohtajakaudella saavutettua edistystä 20. kesäkuuta 2013 pidetyssä työ- ja sosiaaliasioiden ministerien kokouksessa (EPSCO-neuvosto) (MEMO/13/584). Keskustelujen vetovastuu on nyt siirtynyt puheenjohtajavaltio Liettualle.

Uusi selvitys naisten asemasta päätöksenteossa

Tänään julkaistussa, naisia ja miehiä johtotehtävissä koskevassa selonteossa kartoitetaan tilannetta lokakuussa 2012 – huhtikuussa 2013. Näiden kuuden kuukauden aikana naisten osuus yhtiöiden johtoelimissä on noussut 20 jäsenvaltiossa. Naisten osuus on kasvanut eniten Slovakiassa, Unkarissa ja Bulgariassa, mutta se on vähentynyt Romaniassa, Liettuassa, Puolassa, Maltassa, Kreikassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. liite 2).

Viimeisin koko EU:n tilannetta kuvaava luku eli 16,6 prosenttia merkitsee 0,9 prosenttiyksikön nousua lokakuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana ja 1,7 prosenttiyksikön nousua vuositasolla. Nousu on kuitenkin hidastunut, sillä se oli 2,2 prosenttiyksikköä vuosina 2011–2012.

Komissio julkaisi vuonna 2010 naisten ja miesten tasa-arvostrategian vuosiksi 2010–2015 ja ehdotti ensimmäistä kertaa mahdollisuutta laatia kohdennettuja aloitteita, joilla puututtaisiin siihen, että naiset ovat aliedustettuina päätöksentekotehtävissä. Vuoden 2010 jälkeen naisten hallituspaikkojen osuus on noussut 4,8 prosenttiyksikköä. Se merkitsee keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä vuodessa, mikä on lähes neljä kertaa nopeammin kuin vuosina 2003–2010 (0,5 prosenttiyksikköä vuodessa). Tätä kehitystä (ks. liite 3) on vauhdittanut Euroopan komission 14. marraskuuta 2012 antama ehdotus naisten hallituspaikoista (IP/12/1205 ja MEMO/12/860). Ehdotuksen tavoitteena on ansioihin perustuva 40 prosentin sukupuolikiintiö. Tapahtunut kehitys kuvastaa myös koko EU:ssa käytyjä keskusteluja tarpeesta toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä naisten määrän lisäämiseksi yhtiöiden johtoelimissä.

Kaikkein merkittävintä kehitys on vuoden 2010 jälkeen ollut maissa, joissa velvoittavaa lainsäädäntöä on jo annettu. Tällaisia maita ovat Ranska (+14,4 prosenttiyksikköä, osuus nyt 26,8 %), Alankomaat (+8,7 prosenttiyksikköä, osuus nyt 23,6 %) ja Italia (+8,4 prosenttiyksikköä, osuus nyt 12,9 %). Tämä kehitys osoittaa selvästi, että lainsäädännöstä johtuva paine saa tuloksia aikaan.

Tänään julkaistussa selvityksessä tarkastellaan myös naisten ja miesten nykyistä ja tulevaa asemaa politiikassa, julkishallinnossa ja tuomioistuimissa (ks. MEMO/13/882). Vaikka päätöksentekotehtävissä toimivien naisten ja miesten osuudet ovat paremmassa tasapainossa kuin liike-elämässä ja finanssialalla, tilannetta voidaan vielä parantaa huomattavasti monissa jäsenvaltioissa.

Nämä naisten hallituspaikkoja koskevat tiedot kerättiin huhtikuussa 2013 ja niitä verrattiin lokakuun 2012 tietoihin. Tiedot ovat kokonaisuudessaan saatavilla verkossa.

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva välikatsaus

Komissio on julkaissut myös välikatsauksen kattavammasta naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta vuosiksi 2010–2015. Strategiassa esitetään 24 painopistehanketta toteutettaviksi seuraavilla osa-alueilla: naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus; sama palkka samanarvoisesta työstä; tasa-arvo päätöksenteossa; ihmisarvo, koskemattomuus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen; ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella (ks. MEMO/13/882).

Katsauksessa todetaan, että nyt kun ollaan puolivälissä strategian toteutuskautta, tulokset alkavat näkyä. Komissio on jo ryhtynyt toimiin useimmilla strategian piiriin kuuluvilla osa-alueilla. Se on mm. parantanut naisten ja miesten tasa-arvoa taloudellisessa päätöksenteossa, puuttunut naisten sukuelinten silpomiseen ja edistänyt samapalkkaisuutta ja tasa-arvoa EU:n yleisissä taloudellisissa strategioissa.

Taustaa

Komissio hyväksyi 14. marraskuuta 2012 ehdotuksen direktiiviksi, jossa asetetaan tavoitteeksi, että aliedustettu sukupuoli saisi vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallituspaikoista eurooppalaisissa julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Julkisten yritysten on saavutettava kyseinen tavoite jo vuoteen 2018 mennessä (ks. IP/12/1205 ja MEMO/12/860).

Säädösehdotuksen pääsisältö:

  • Jos eurooppalaisen julkisesti noteeratun yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomista hallituksen jäsenistä 40 prosenttia ei ole naisia, uusi säädös velvoittaa yhtiön järjestämään uuden valintamenettelyn, jossa hallituksen jäseniä valittaessa annetaan etusija päteville naispuolisille ehdokkaille.

  • Säädöksessä painotetaan voimakkaasti pätevyyttä. Kukaan ei saa hallituspaikkaa vain siksi, että on nainen, mutta hallituspaikkaa ei myöskään voida evätä sukupuolen perusteella.

  • Säädös koskee ainoastaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden valvontaelimiä tai toimivaan johtoon kuulumattomia hallituksen jäseniä kyseisten yhtiöiden taloudellisen merkityksen ja näkyvyyden vuoksi. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuulu säädöksen piiriin.

  • Yksittäisten jäsenvaltioiden on säädettävä yrityksille asianmukaiset ja varoittavat seuraamukset direktiivin rikkomisesta.

  • Säädös on määräaikainen, ja se raukeaa automaattisesti vuonna 2028.

  • Ehdotukseen sisältyy täydentävänä toimenpiteenä "joustava kiintiö", jonka mukaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden on asetettava itselleen yksilöllinen itsesääntelytavoite, joka koskee kummankin sukupuolen edustusta toimivaan johtoon kuuluvien hallituksen jäsenten joukossa ja joka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Julkisten yritysten aikaraja on vuosi 2018. Yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään.

Lisätietoja

"Women and men in leadership positions in the European Union, 2013, A review of the situation and recent progress":

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Lehdistöpaketti – Naiset johtoelimissä:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Liite 1 – Naisten ja miesten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, huhtikuu 2013

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Liite 2 – Naisten hallituspaikkojen muutos maittain, lokakuu 2012 – huhtikuu 2013

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Liite 3 – Naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa,
EU-27, 2010–2013: Kasvusuuntaus jatkuu


Side Bar