Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. oktoober 2013

Euroopa Parlament toetab komisjoni ettepanekut soolise tasakaalu parandamise kohta äriühingute juhtorganites – praeguseks on naiste osakaal neis tõusnud 16,6%-le

Euroopa Parlamendi õiguskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon toetasid täna hääletamisel Euroopa Komisjoni ettepanekut tegeleda soolise tasakaalustamatusega Euroopa äriühingute juhtorganites. Selle hääletustulemusega sillutab Euroopa Parlament teed eelnõu edukale menetlemisele ELi õigusloome protsessi järgmistes etappides. Euroopa Parlamendil ja nõukogul on selle ettepaneku üle otsustamisel võrdne sõnaõigus.

Komisjon avaldas täna ka uue aruande naiste osalemise kohta otsuste tegemises. Aruandes on esitatud andmed naiste osakaalu kohta börsil noteeritud äriühingute juhtorganites ELis. Viimastest andmetest (2013. aasta aprilli seisuga) nähtub, et naiste osakaal juhtorganites on kasvanud 15,8%-lt 2012. aasta oktoobris 16,6%-le. Arvnäitajad kõnelevad ka erinevustest esindatuse vahel tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete (naiste osakaalu kasv 16,7%-lt 17,6%le) ja tegevjuhtide seas (kasv 10,2%lt 11%le).

Asepresidendi ning ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul näib regulatiivne surve mõjuvat. „Jää on hakanud tasapisi mõranema. Järjest rohkem äriühinguid võitleb andekate naiste pärast. Nad teavad, et ei suuda säilitada globaliseerunud majanduses konkurentsivõimet, kui jätavad naiste oskused ja anded kasutamata. Prantsusmaa ja Itaalia on olnud siin eeskujuks. Nendes riikides on õigusnormid vastu võetud ja olulised muutused on juba näha. Tahaksin tänada ka raportööre Rodi Kratsa-Tsagaropoulout ja Evelyn Regnerit, kes on väsimatult töötanud ja komisjoni ettepanekut toetanud. Lumepall on veerema lükatud. Jätkan parlamendi ja nõukoguga koostööd, et eelnõu, milles on kesksele kohale seatud kvalifikatsioon ja töökogemus, liiguks jõudsalt edasi,” lisas volinik.

Täna õiguskomisjonis ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis hääletusel olnud raporti peamised punktid on järgmised:

  1. toetatakse komisjoni käsitlusviisi, s.t kvantitatiivse kvoodi kehtestamise asemel keskenduda läbipaistvale ja õiglasele valikumenetlusele (nn menetluslikule kvoodile);

  2. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad jäetakse direktiivi reguleerimisalast välja, kuid liikmesriike kutsutakse leidma stiimuleid ja soodustama soolise tasakaalu parandamist kõigil juhtimistasanditel ja kõigis juhtorgani liikides;

  3. liikmesriigid ei või teha direktiivi kohaldamise suhtes erandeid äriühingutele, kus alaesindatud sugu moodustab kogu töötajaskonnast vähem kui 10%;

  4. karmistatakse sanktsioone: lisatud on karistusi, mida tuleks kohaldada kohustuslikult, mitte soovituslikult, nagu komisjoni ettepanekus kavandatud oli. Parlamendi kahe komisjoni sõnul tuleks juhul, kui börsil noteeritud äriühingute juhtorganite liikmete valikumenetlusega seotud nõuded jäetakse täitmata, näha sanktsioonina ette äriühingu kõrvalejäämine riigihangetest ja tema osaline ilmajätmine struktuurifondidest eraldatavatest vahenditest.

Järgmised sammud. Selleks et komisjoni ettepanek muutuks õiguslikult siduvaks, tuleks Euroopa Parlamendil ja nõukogu raames tegutsevatel ELi liikmesriikidel see vastu võtta. Nõukogu hääletab kvalifitseeritud häälteenamusega. Enne tänast otsustavat hääletust olid algatust toetanud juba kolm parlamendi komisjoni: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon (MEMO/13/672). Õiguskomisjon ning soolise võrdõiguslikkuse komisjon juhivad ühiselt ettepaneku menetlemist parlamendis. Oma raporti on nad tänaseks vastu võtnud. Euroopa Parlament peaks raporti hääletusele panema täiskogul novembris.

Nõukogul on selle ettepaneku üle otsustamisel Euroopa Parlamendiga võrdne sõnaõigus. Nõukogu tegi kokkuvõtte Iirimaa eesistumise ajal tehtud edusammude kohta tööhõive- ja sotsiaalministrite kohtumisel (EPSCO nõukogu) 20. juunil 2013 (MEMO/13/584). Leedu tegeleb eesistujamana aruteluga edasi.

Täna avaldatud uus aruanne naiste osalemise kohta otsuste tegemises

Täna avaldatud aruanne naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises hõlmab kuuekuulist perioodi (oktoober 2012 kuni aprill 2013). Selle perioodi jooksul on naiste osakaal äriühingute juhtorganites kasvanud 20 liikmesriigis. Kõige rohkem on see kasvanud Slovakkias, Ungaris ja Bulgaarias. Naiste osakaal juhtorganites on vähenenud Rumeenias, Leedus, Poolas, Maltas, Kreekas, Portugalis ja Ühendkuningriigis (vt 2. lisa).

Viimane ELi näitaja – 16,6% – tähendab, et kuue kuu jooksul (alates 2012. aasta oktoobrist) on kasv olnud 0,9 protsendipunkti ning aasta kohta 1,7 protsendipunkti. Kõnealune kasv on väiksem kui samal perioodil aastate 2011-2012 vahel, mil see oli 2,2 protsendipunkti.

Pärast seda, kui Euroopa Komisjon avaldas 2010. aastal naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 ning avas seeläbi esimest korda võimaluse koostada sihtkavad, et lahendada naiste alaesindatuse küsimus otsustustasandi ametikohtadel, on naiste osakaal juhtorganites tõusnud 4,8 protsendipunkti, s.t keskmiselt 1,9 protsendipunkti aastas, mis on aastate 2003–2010 kasvumäärast (0,5 protsendipunkti aastas) peaaegu neli korda suurem. Kõigele sellele (vt 3. lisa) on veelgi hoogu juurde andnud asjaolu, et Euroopa Komisjon võttis 14. novembril 2012 vastu ettepaneku (IP/12/1205 ja MEMO/12/860) kehtestada eesmärk, et äriühingute juhtorganites oleks alaesindatud soost liikmete osakaal 40%, kusjuures liikmeks valimine peaks põhinema kandidaadi ametialastel saavutustel. Viimase aja suundumused kajastavad ka seda mõju, mida on avaldanud kõikjal Euroopa Liidus peetud arutelud selle üle, kas on vaja suunatud sekkumist, et suurendada naiste arvu juhtorganites.

On oluline rõhutada, et kõige suuremad muutused alates 2010. aastast on toimunud peamiselt riikides, kus siduvad õigusaktid on juba vastu võetud, nt Prantsusmaal (+14,4 protsendipunkti, praegu osakaal 26,8%), Madalmaades (+8,7 protsendipunkti, praegu osakaal 23,6%) ja Itaalias (+8,4 protsendipunkti, praegu osakaal 12,9%). See toob veel kord esile, kui oluline osa on regulatiivsel survel.

Täna avaldatud aruandes esitatakse ka ülevaade praegusest olukorrast ja suundumustest naiste ja meeste esindatuses poliitikas, riigi- ja kohtuasutustes (vt MEMO/13/882). Naiste ja meeste esindatus otsuste tegemises on küll nendes valdkondaes tasakaalustatum kui äri- ja finantssektoris, kuid mitmes liikmesriigis on arenguruumi veel küllaga.

Tänased vaheandmed on kogutud 2013. aasta aprillis ja neid võrreldi 2012. aasta oktoobri andmetega. Andmed on täismahus kättesaadavad veebis.

Soolise võrdõiguslikkuse vahearuanne

Komisjon avaldas ka naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiaga 2010–2015 seotud vahearuande. Strateegias esitatakse 24 põhimeedet viies valdkonnas: naiste ja meeste võrdne majanduslik iseseisvus; võrdse töö eest võrdne palk; võrdõiguslikkus otsustamistasandil, väärikus, isikupuutumatus ja soolise vägivalla lõpetamine ning soolise võrdõiguslikkuse edendamine väljaspool ELi (vt MEMO/13/882).

Aruandes jõutakse järeldusele, et praeguse seisuga, mil ollakse strateegia elluviimisega poole peal, on komisjon oma võetud kohustused täitnud. Komisjon on olnud aktiivne enamikus strateegiaga hõlmatud valdkondades. Eelkõige on ta parandanud soolist tasakaalu majandusalaste otsuste tegemisel, võidelnud naiste suguelundite moonutamise vastu, toetanud võrdse töötasu maksmist ja edendanud võrdõiguslikkust ELi majandusstrateegia osana tervikuna.

Taustteave

14. novembril 2012 võttis komisjon vastu direktiivi ettepaneku, mille kohaselt peab börsil noteeritud äriühingute puhul aastaks 2020 ja börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul aastaks 2018 olema alaesindatud soost liikmete osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas vähemalt 40% (vt IP/12/1205 ja MEMO/12/860).

Ettepaneku põhielemendid on järgmised:

  1. kui Euroopas tegutseva börsil noteeritud äriühingu nõukogus ei moodusta naiste osakaal 40%, nõuab uus seadus, et juhtorgani liikmete valimise suhtes kehtestataks uus valikumenetlus, mis annab eelise võrdset kvalifikatsiooni omavale naissoost kandidaadile;

  2. kõnealuses seaduses on põhirõhk rangelt kvalifikatsioonil. Kedagi ei valita juhtorgani liikmeks üksnes seepärast, et ta on naine. Samas ei jäeta ka ühtki naist liikme kohast ilma tema soo tõttu;

  3. kõnealused õigusnormid kehtivad üksnes börsil noteeritud äriühingute nõukogude liikmete või tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete kohta, arvestades kõnealuste äriühingute majanduslikku tähtsust ja suurt mõju. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes neid sätteid ei kohaldata;

  4. liikmesriigid peavad kehtestama asjakohased ja hoiatavad sanktsioonid äriühingutele, kes kõnealuse direktiivi sätteid ei järgi;

  5. kõnealune õigusakt kujutab endast ajutist meedet. Selle kehtivus lõpeb automaatselt 2028. aastal;

  6. samuti sisaldab ettepanek täiendavat kohustust, nn paindlikku kvooti, et börsil noteeritud äriühingud kehtestaksid endale iseregulatsiooni eesmärgid mõlema soo esindatuse kohta tegevjuhtkonna liikmete seas. Need eesmärgid tuleb saavutada 2020. aastaks (riigi osalusega äriühingute puhul 2018. aastaks). Äriühingud peavad igal aastal esitama aruande saavutatud tulemuste kohta.

Lisateave

„Naised ja mehed juhtpositsioonidel Euroopa Liidus, 2013. Ülevaade olukorrast ja hiljutistest arengutest”:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Euroopa Komisjoni andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressimaterjalid – Naised juhtorganites:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Reding Twitteris:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. lisa: naiste ja meeste esindatus suurte börsil noteeritud äriühingute juhtorganites, aprill 2013

Allikas: Euroopa Komisjon, andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises.

2. lisa: äriühingute juhtorganites tegutsevate naiste osakaalu dünaamika riigiti, oktoober 2012 kuni aprill 2013

Allikas: Euroopa Komisjon, andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises.

3. lisa: naiste ja meeste esindatus suurte börsil noteeritud äriühingute juhtorganites, EL 27, 2010–2013: kasvav tendents


Side Bar