Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. oktober 2013

Kvinder i bestyrelsen: Kvinder sidder nu på 16,6 % af bestyrelsesposterne. Europa-Parlamentets Udvalg støtter Kommissionens forslag

Europa-Parlamentets udvalg om retlige anliggender (JURI) og kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene (FEMM) har i dag har valgt at støtte et forslag fra Kommissionen, der skal gøre op med den skæve kønsfordeling i de europæiske virksomheders bestyrelser. Med denne afstemning i Europa-Parlamentet (som på dette område træffer beslutninger sammen med Ministerrådet på lige fod) er vejen banet for yderligere udvikling af forslaget i EU's lovgivningsproces.

Afstemningen falder sammen med en ny rapport om kvinder i beslutningsprocessen, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag, som også viser tal for kvindelige bestyrelsesmedlemmer i større børsnoterede virksomheder i EU. De seneste tal (fra april 2013) viser, at andelen af kvinder i bestyrelser steget til 16,6 % (fra 15,8 % i oktober 2012). Tallene viser også de forskellige repræsentationsniveauer blandt bestyrelsesmedlemmer (17,6 % kvinder over for 16,7 % i oktober 2012) og topledere (11 % mod 10,2 %).

"Pres fra lovgiverne giver resultater. Endelig er glasloftet begyndt at slå revner. Flere og flere virksomheder konkurrerer om at tiltrække de bedste kvindelige talenter. De ved, at hvis de ønsker at forblive konkurrencedygtige i en globaliseret økonomi, kan de ikke tillade sig at ignorere kvinders kvalifikationer og talent", udtalte næstformand Viviane Reding, EU’s kommissær for retlige anliggender. "Visse lande f.eks. Frankrig og Italien, er gået foran og har vedtaget lovgivning, der viser betydelige fremskridt. Jeg vil også gerne takke ordførerne Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner for deres utrættelige indsats og støtte til Kommissionens forslag. Nu har vi affyret startskuddet. Jeg vil fortsat arbejde sammen med Parlamentet og Rådet for at komme videre med lovforslaget, hvor kvalifikationer og fortjeneste spiller hovedrollen.

Her er de vigtigste punkter i rapporten, som i dag blev vedtaget af JURI- og FEMM-udvalgene:

  1. Den bekræfter Kommissionens tilgang til at fokusere på en åben og retfærdig udvælgelsesprocedure (en såkaldt "proceduremæssige kvote") frem for at indføre en fast talkvote.

  2. Små og mellemstore virksomheder er fortsat udelukket fra direktivets anvendelsesområde, men medlemsstaterne opfordres til at støtte og tilskynde dem til i væsentlig grad at forbedre balancen mellem kønnene på alle niveauer i forvaltningen og i bestyrelserne.

  3. Medlemsstaterne får ikke mulighed for at fritage selskaber fra direktivet, hvor medlemmer af det underrepræsenterede køn udgør under 10 % af arbejdsstyrken.

  4. Det styrker bestemmelsen om sanktioner ved at tilføje en række sanktioner, der bør være obligatoriske, snarere end vejledende, som Kommissionen har foreslået. Sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne om udvælgelsesprocedurerne for bestyrelsesmedlemmer bør omfatte udelukkelse fra offentlige indkøb og delvis udelukkelse fra tildeling af midler fra de europæiske strukturfonde, udtaler de to udvalg.

Næste skridt : Hvis Kommissionens forslag skal blive lov, skal det vedtages af både Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet (som stemmer med kvalificeret flertal). Den afgørende afstemning i dag følger i kølvandet på positive udtalelser om initiativet fra tre andre parlamentsudvalg: beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold (EMPL), det indre marked (IMCO) og økonomiske anliggender (ECON) (MEMO/13/672). Udvalgene JURI og FEMM, der i fællesskab er ansvarlige for at køre forslaget gennem Parlamentet, har nu vedtaget deres rapport. Forslaget går videre til Europa-Parlamentets plenarmøde, hvor der ventes afstemning i november.

Rådet, der træffer afgørelse om dette forslag på lige fod med Europa-Parlamentet, gjorde status over de fremskridt, der er gjort under det irske formandskab på mødet for arbejds- og socialministre (EPSCO-Rådet) den 20. juni 2013, (MEMO/13/584). Det litauiske formandskab går nu videre med drøftelserne.

Ny rapport om kvinder i beslutningsprocessen offentliggjort i dag:

I de seks måneder, der er omfattet af den nye rapport om mænd og kvinder i ledende stillinger (oktober 2012-april 2013), er der sket en stigning i andelen af kvinder i selskabsbestyrelser i 20 medlemsstater. De største stigninger er sket i Slovakiet, Ungarn og Bulgarien. Andelen af kvinder i bestyrelser faldt i Rumænien, Litauen, Polen, Malta, Grækenland, Portugal og Det Forenede Kongerige (jf. bilag 2).

EU’s seneste tal på 16,6 % svarer til en stigning på 0,9 procentpoint i de seks måneder fra oktober 2012 eller 1,7 procentpoint på årsbasis. Det er lavere end stigningen på 2,2 procentpoint mellem 2011 og 2012.

Siden 2010, hvor Europa-Kommissionen løftede sløret for sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) og først nævnte muligheden for målrettede initiativer for at rette op på underrepræsentationen af kvinder på beslutningstagende poster, er andelen af kvinder i bestyrelser steget med 4,8 procentpoint, svarende til 1,9 procentpoint om året i gennemsnit, hvilket er næsten fire gange højere end stigningen fra 2003 til 2010 (0,5 procentpoint om året). Denne stigning (jf. bilag 3) er blevet styrket af det forslag om bestyrelsesposter til kvinder, som Kommissionen vedtog den 14. november 2012 (IP/12/1205 og MEMO/12/860), der fastsatte et mål om, at 40 % af bestyrelsesposterne skulle besættes af kvinder ud fra kvalifkationer. Den seneste udvikling afspejler også virkningerne af en debat i hele EU om behovet for en målrettet indsats for at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt at bemærke, at de største fremskridt siden 2010 i stort omfang er sket i lande, der allerede har vedtaget bindende lovgivning, f.eks. Frankrig (en stigning på 14,4 procentpoint til 26,8 %), Nederlandene (+ 8,7 procentpoint til 23,6 %) og Italien (+ 8,4 procentpoint til 12,9 %). Det understreger betydningen af, at lovgiverne er med til at lægge pres på virksomhederne.

Rapporten giver også et overblik over den nuværende situation og tendenserne for repræsentation af mænd og kvinder i politik samt i den offentlige forvaltning og retssystemet (jf. MEMO/13/882). Selv om repræsentation af kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger på disse områder er mere velafbalancerede end det private erhvervsliv og finanssektoren, er der stadig store muligheder for at gøre fremskridt i en række medlemsstater.

Dagens tal for kvinder i bestyrelser, som indgår i midtvejsevalueringen, blev indsamlet i april 2013 og sammenholdes med data fra oktober 2012. Alle data er tilgængelige online.

Midtvejsevaluering: ligestilling mellem mænd og kvinder

Kommissionen har også udsendt en midtvejsevaluering om sin overordnede strategi for ligestilling mellem kønnene (2010-2015), som indeholder 24 hovedinitiativer inden for fem kategorier: lige økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd, lige løn for lige arbejde, lighed i beslutningsprocessen, værdighed, integritet, stop for kønsbestemt vold og fremme af ligestillingen uden for EU (jf. MEMO/13/882).

Midtvejs i den periode, som er omfattet af strategien, fastslår rapporten, at Kommissionen har levet op til sine forpligtelser. Den har taget skridt på de fleste områder, navnlig i en mere ligelig kønsfordeling i den økonomiske beslutningstagning, bekæmpelse af kønslemlæstelse af piger/kvinder, fremme af ligeløn og fremme af ligestillingen i EU's samlede økonomiske strategi.

Baggrund

Den 14. november 2012 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om, at mindst 40 % af bestyrelsesposterne i børsnoterede selskaber i Europa inden 2020 – eller 2018 for børsnoterede offentlige virksomheder – skulle besættes af det underrepræsenterede køn (jf. IP/12/1205 og MEMO/12/860).

Forslagets centrale dele er:

  1. Hvis et børsnoteret selskab i Europa ikke har 40 % kvinder i bestyrelsen, kræver den nye lov, at der skal indføres en ny udvælgelsesprocedure for bestyrelsesmedlemmer, som giver højeste prioritet til kvalificerede kvindelige kandidater.

  2. I forslaget understreges kravet om kvalifikationer. Ingen kvinde får en bestyrelsespost, bare fordi hun er kvinde. Men samtidig bliver ingen kvinde afvist på grund af sit køn.

  3. Loven gælder kun for bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber på grund af deres økonomiske betydning og store synlighed. Små og mellemstore virksomheder er udelukket.

  4. Medlemsstaterne skal indføre hensigtsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning, over for de selskaber, der ikke overholder direktivet.

  5. Loven er en midlertidig foranstaltning. Den udløber automatisk i 2028.

  6. Forslaget omfatter også en supplerende foranstaltning, en fleksibel kvote, dvs. en forpligtelse for børsnoterede selskaber til at fastsætte individuelle selvregulerede mål for begge køns repræsentation i ledende bestyrelsesposter, som skal nås inden 2020 (eller 2018 for offentlige virksomheders vedkommende). Selskaberne skal hvert år oplyse, hvilke fremskridt der er gjort.

Yderligere oplysninger

Kvinder og mænd i ledende stillinger i EU i 2013 - en ny undersøgelse af situationen og den seneste udvikling:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Europa-Kommissionens database om kvinder og mænd i beslutningstagningen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressepakke – Kvinder i bestyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag 1- andel af mandlige bestyrelsesmedlemmer i store børsnoterede selskaber, april 2013

Kilde: Europa-Kommissionen, database over kvinder og mænd i beslutningstagning.

Bilag 2 — ændring i andelen af kvinder i bestyrelser efter land, oktober 2012-april 2013

Kilde: Europa-Kommissionen, database over kvinder og mænd i beslutningstagning.

Bilag 3 — andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i store børsnoterede selskaber EU-27, 2010-2013: Fortsat udvikling


Side Bar