Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. října 2013

Ženy ve vedení podniků: výbory Evropského parlamentu podporují Komisi v návrhu zvýšit podíl žen až na 16,6 %

Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) dnes hlasovaly o podpoře návrhu Evropské komise, který se zabývá nerovnováhou v zastoupení žen a mužů ve vedení evropských podniků. Tímto hlasováním Evropský parlament (který o tomto návrhu spolurozhoduje na stejné úrovni společně s Radou Evropské unie) otevírá cestu tomu, aby mohl návrh právního předpisu dále procházet legislativním procesem EU.

Hlasování se kryje s vydáním nové zprávy o ženách ve statutárních orgánech, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, a která obsahuje údaje týkající se žen ve statutárních orgánech významných kótovaných společností v EU. Podle posledních údajů (z dubna 2013) se podíl žen ve statutárních orgánech zvýšil na 16,6 % (z 15,8 % v říjnu 2012). Údaje rovněž ukazují na rozdílnou úroveň zastoupení mezi pracovníky vedení bez výkonných pravomocí (17,6 % žen, oproti 16,7 % z října 2012) a mezi vyššími vedoucími pracovníky (11 %, oproti 10,2 %).

Regulační tlak funguje. Na skleněném stropě se začínají objevovat praskliny. Stále vyšší počet společností spolu soutěží, aby přilákaly nejtalentovanější ženy. Vědí, že pokud si chtějí zachovat v globalizované ekonomice konkurenceschopnost, nemohou si dovolit ignorovat dovednosti a nadání žen,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Některé země, které přijaly příslušný právní předpis, jako například Francie a Itálie, jdou příkladem a začínají zaznamenávat významné pokroky. Ráda bych rovněž poděkovala zpravodajkám Rodi Kratse-Tsagaropoulouové a Evelyn Regnerové za jejich nepolevující úsilí a podporu návrhu Komise. Vidíme, že lavina se začíná valit. Budu nadále spolupracovat s Parlamentem a Radou, aby návrh právního předpisu, který staví do popředí kvalifikaci a zásluhy, rychle postupoval dále.

Hlavní body zprávy, o které dnes hlasovaly výbory JURI a FEMM, jsou tyto:

  1. Zpráva potvrzuje přístup Komise soustředit se na transparentní a spravedlivý výběrový proces (tzv. „procesní kvóta“) namísto zavedení pevné množstevní kvóty.

  2. Malé a střední podniky jsou stále vyloučeny z oblasti působnosti směrnice, ale členské státy se vyzývají, aby je podporovaly a motivovaly k významnému zlepšení genderové vyváženosti na všech úrovních řízení a ve statutárních orgánech.

  3. Členské státy nebudou mít možnost udělit výjimku z uplatňování směrnice společnostem, kde počet nedostatečně zastoupeného pohlaví představuje méně než 10 % pracovníků.

  4. Jsou posílena ustanovení o sankcích tím, že se zvyšuje počet sankcí, které by měly být dle návrhu Komise povinné, nikoli orientační. Oba výbory se shodly, že mezi sankce za nedodržení ustanovení o výběru členů správních orgánů by mělo patřit vyloučení z možnosti ucházet se o veřejnou zakázku a částečné vyloučení z možnosti získat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů.

Další kroky: K tomu, aby se návrh Komise stal součástí právních předpisů EU, jej nyní musí přijmout společně Evropský parlament a členské státy EU na zasedání Rady (která hlasuje kvalifikovanou většinou). Po dnešním rozhodném hlasování se k iniciativě pozitivně vyjádřily další tři parlamentní výbory: Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Hospodářský a měnový výbor (ECON) (MEMO/13/672). Výbory JURI a FEMM, které jsou společně odpovědné za prezentování návrhu v Parlamentu, nyní přijaly svou zprávu. Ta bude předložena k hlasování Evropskému parlamentu pravděpodobně na plenárním zasedání v listopadu.

Rada, která o tomto návrhu spolurozhoduje na stejné úrovni s Evropským parlamentem, zhodnotila dne 20. června 2013 na zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO) pokrok dosažený v průběhu irského předsednictví (MEMO/13/584). Litevské předsednictví nyní v diskusích dále pokračuje.

Dnes byla zveřejněna nová zpráva o ženách ve statutárních orgánech:

Během šesti měsíců, o kterých dnešní zpráva o ženách a mužích ve vedoucích pozicích hovoří (říjen 2012 – duben 2013), došlo ve 20 členských státech ke zvýšení podílu žen ve statutárních orgánech podniků. Největší zvýšení zaznamenalo Slovensko, Maďarsko a Bulharsko. Podíl žen ve statutárních orgánech se snížil v Rumunsku, Litvě, Polsku, na Maltě, v Řecku, Portugalsku a ve Spojeném království (viz příloha 2).

Nejnovější údaj na úrovni EU – 16,6 % – představuje zvýšení o 0,9 procentních bodů (pb) za šest měsíců od října 2012 nebo o 1,7 pb v případě roční rovnocenné sazby, což představuje snížení ve výši 2,2 pb mezi lety 2011 a 2012.

Ve skutečnosti od roku 2010, kdy Evropská komise zveřejnila svou Strategii pro rovnost žen a mužů (2010–2015) a jako první zdůraznila cílené iniciativy zaměřené na nedostatečné zastoupení žen na pozicích s rozhodovací pravomocí, podíl žen ve statutárních orgánech vzrostl o 4,8 pb, což představuje průměrné tempo 1,9 pb/rok, což je téměř čtyřikrát vyšší tempo pokroku než v letech 2003 až 2010 (0,5 pb/rok). Toto zrychlení (viz příloha 3) ještě více podpořil návrh na zvýšení počtu žen ve statutárních orgánech přijatý Evropskou komisí dne 14. listopadu 2012 (IP/12/1205 a MEMO/12/860), který nastínil cíl dosáhnout 40% podílu žen ve statutárních orgánech v závislosti na kvalifikaci. Nedávný vývoj rovněž odráží dopad diskusí na úrovni celé EU o potřebě cíleného opatření v této oblasti.

Je důležité poznamenat, že k nejvýznamnějšímu posunu od roku 2010 dochází především v zemích, kde již byly přijaty závazné právní předpisy, jako např. Francie (+ 14,4 pb, tj. celkově 26,8 %), Nizozemsko (+ 8,7 pb, tj. celkově 23,6 %) a Itálie (+ 8,4 pb, tj. celkově 12,9 %). To ještě více zdůrazňuje důležitost regulačního tlaku na dosažení výsledků.

Dnešní zpráva rovněž prezentuje přehled současné situace a trendů, pokud jde o zastoupení žen a mužů v politice, veřejné zprávě a soudnictví (viz MEMO/13/882). Ačkoli je zastoupení žen a mužů na pozicích s rozhodovací pravomocí v těchto oborech vyváženější než v podnikání a financích, je v řadě členských států stále dostatek prostoru k dosažení pokroku.

Dnes zveřejněné průběžné údaje za polovinu období o zastoupení žen ve statutárních orgánech byly shromážděny v dubnu 2013 a porovnávají se s datovým souborem z října 2012. Úplné údaje jsou přístupné online.

Přezkum rovnosti žen a mužů v polovině období

Komise rovněž zveřejnila přezkum v polovině období své širší strategie genderové rovnosti žen a mužů (2010–2015), která stanoví 24 klíčových opatření spadajících do pěti skupin: stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže; stejná odměna za rovnocennou práci, rovnost žen a mužů při rozhodování, důstojnost, integrita a konec genderovému násilí a podpora rovnosti žen a mužů mimo EU (viz MEMO/13/882).

Zpráva dochází k závěru, že v polovině posuzovaného období Komise plní své závazky. Činí opatření ve většině uvedených oblastí, zejména v oblasti zlepšování rovnosti žen a mužů v ekonomickém rozhodování, boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, podpory rovného odměňování a rovnosti v celkové hospodářské strategii EU.

Souvislosti

Dne 14. listopadu 2012 přijala Komise právní předpis, jehož cílem je dosáhnout do roku 2020 minimálně 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi členy statutárních orgánů, kteří nemají rozhodovací pravomoci, evropských společností kotovaných na burze do roku 2020, příp. do roku 2018 u veřejných společností kotovaných na burze (viz IP/12/1205 a MEMO/12/860).

Hlavní prvky

navrženého právního předpisu jsou tyto:

  1. Nemá-li v Evropě společnost kotovaná na burze 40% podíl žen mezi členy statutárního orgánu, kteří nemají rozhodovací pravomoci, nový právní předpis po ní bude vyžadovat, aby na místa v dozorčí radě zavedla nový způsob výběrového řízení, který bude dávat přednost kvalifikovaným uchazečkám.

  2. Předpis klade jednoznačný důraz na kvalifikaci. Nikdo nezíská místo v radě jen díky tomu, že je ženou. Avšak žádné uchazečce nebude místo odepřeno jen kvůli tomu, že je žena.

  3. Právní předpis se vztahuje pouze na členy dozorčích rad a statutárních orgánů, kteří nemají rozhodovací pravomoci, společností kotovaných na burzách, a to vzhledem k jejich hospodářskému významu a tomu, že jsou sledovány veřejností. Na malé a střední podniky se předpis nevztahuje.

  4. Členské státy EU budou muset stanovit přiměřené a odrazující sankce pro společnosti, které nebudou postupovat v souladu se směrnicí.

  5. Tento právní předpis je dočasným opatřením. V roce 2028 automaticky pozbude platnosti.

  6. Obsahuje i doplňkové opatření, tzv. „flexi kvótu“: tou se rozumí povinnost společností kotovaných na burze stanovit si individuální samoregulační cíle, pokud jde o zastoupení obou pohlaví mezi členy představenstva / správní rady, kteří nemají rozhodovací pravomoci, jehož má být dosaženo do roku 2020 (nebo do roku 2018 v případě státních podniků). Společnosti budou muset každoročně podávat zprávy o dosaženém pokroku.

Další informace

„Ženy a muži ve vedoucích pozicích v Evropské unii, 2013, přezkum situace a nedávný pokrok“:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Databáze Evropské komise o účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informace pro tisk – Ženy v řídících a dozorčích orgánech společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru:

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Příloha 1 - Zastoupení žen a mužů ve statutárních orgánech velkých společností kotovaných na burze, duben 2013

Zdroj: Evropská komise, Databáze: ženy a muži na vedoucích pozicích

Příloha 2 - Změny v podílu žen ve statutárních orgánech podle jednotlivých zemí, říjen 2012 – duben 2013

Zdroj: Evropská komise, Databáze: ženy a muži na vedoucích pozicích

Příloha 3 – Podíl žen ve statutárních orgánech velkých společností kotovaných na burze, EU-27, 2010–2013: Stabilní pokrok


Side Bar