Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 октомври 2013 г.

Жените в управителните съвети: делът на жените достига 16,6 %, след като комисии на Европейския парламент подкрепиха предложението на Комисията

Днес комисиите на Европейския парламент по правни въпроси (JURI) и по правата на жените и равенството между половете (FEMM) гласуваха в подкрепа на предложението на Европейската комисия за преодоляване на дисбаланса между половете в управителните съвети на дружествата в Европа. По този начин Европейският парламент (който по това предложение решава на равна нога със Съвета на министрите) проправя пътя за постигането на напредък по отношение на проектозакона в рамките на законодателния процес на ЕС.

Гласуването съвпада с нов доклад относно жените в процеса на вземане на решения, публикуван от Европейската комисия днес, който включва данни за жените в управителните съвети на големи дружества, допуснати до борсова търговия, в ЕС. Последните данни (от април 2013 г.) показват, че делът на жените в управителните съвети се е увеличил до 16,6 % (спрямо 15,8 % през октомври 2012 г.). Тези данни показват също така различни равнища на представителство сред директорите без изпълнителни функции (17,6 % спрямо 16,7 % през октомври 2012 г.) и висшите ръководители (11 % спрямо 10,2 %).

Регулаторният натиск има ефект. Започнаха да се появяват признаци на промяна. Все повече дружества се конкурират помежду си, за да привлекат най-добрите висококвалифицирани жени. Те знаят, че ако искат да останат конкурентоспособни в глобализираната икономика, не могат да си позволят да пренебрегват уменията и таланта на жените," заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Примери в това отношение показаха държави като Франция и Италия, които приеха законодателство и започнаха да отбелязват значителен напредък. Бих искала да благодаря на докладчиците Роди Краца-Цагаропуло и Евлин Рение за неуморните усилия и подкрепа във връзка с предложението на Комисията. Нещата потръгнаха. Ще продължа работата си с Парламента и Съвета за бързото постигане на напредък по проектозакона, който поставя квалификацията и постиженията на преден план.“

Следват основните точки от доклада, който беше гласуван днес от комитетите JURI и FEMM:

• в доклада се потвърждава подходът на Комисията, при който акцентът е поставен по-скоро върху въвеждането на прозрачна и справедлива процедура на подбор, (т. нар. процедурни квоти“), отколкото върху използването на фиксирани количествени квоти;

• малките и средните предприятия попадат извън приложното поле на директивата, но държавите членки са приканени да ги подкрепят и стимулират с цел значително подобряване на баланса между половете на всички равнища на управление и в управителните съвети;

• държавите членки няма да могат да правят изключения от директивата за дружества, в които делът на служителите от по-слабо представения пол е по-малък от 10 % от общия брой служители;

• с доклада се утвърждава разпоредбата относно санкциите, като се добавят санкции, които следва да бъдат по-скоро задължителни, отколкото примерни, както предложи Комисията. Двата комитета посочват, че санкциите за неспазване на разпоредбите относно процедурите за подбор на членове на управителни съвети следва да включват недопускане до участие в обществени поръчки и частично недопускане до финансиране по Европейските структурни фондове.

Следващи етапи: За да се превърне в законодателен акт, предложението на Комисията трябва да бъде прието съвместно от Европейския парламент и от държавите — членки на ЕС, в Съвета (който гласува с квалифицирано мнозинство). Днешното важно гласуване се провежда след положителните становища относно инициативата на три други комисии на Европейския парламент: по заетост и социални въпроси (EMPL), по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и по икономически и парични въпроси (ECON) (MEMO/13/672). Комисиите JURI и FEMM, които заедно отговарят за прокарването на предложението в Парламента, вече приеха своя доклад. Очаква се той да бъде представен за гласуване на пленарното заседание на Европейския парламент през ноември.

На заседанието на министрите по заетостта и социалните въпроси (Съвет в състав EPSCO), състояло се на 20 юни 2013 г., Съветът, който по това предложение решава на равна нога с Европейския парламент, направи равносметка на постигнатия по време на ирландското председателство напредък (MEMO/13/584). Понастоящем литовското председателство продължава обсъжданията по темата.

Нов доклад относно жените в процеса на вземане на решения бе публикуван днес

През шестте месеца, обхванати от днешния доклад относно жените и мъжете на ръководни постове (октомври 2012 г. — април 2013 г.), беше установено увеличение на дела на жените в управителните съвети в 20 държави членки. Най-големите увеличения са в Словакия, Унгария и България. Делът на жените в управителните съвети се е понижил в Румъния, Литва, Полша, Малта, Гърция, Португалия и Обединеното кралство (вж. приложение 2).

Последните данни за целия ЕС от 16,6 % представляват увеличение от 0,9 процентни пункта през шестте месеца след октомври 2012 г. или еквивалент на годишен процент от 1,7 процентни пункта, което е спад спрямо 2,2 процентни пункта между 2011 и 2012 г.

Всъщност от 2010 г., когато Европейската комисия публикува своята Стратегия за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.) и първа създаде възможности за целеви инициативи за разрешаване на проблема с недостатъчното представяне на жените на ръководни позиции досега, делът на жените в управителните съвети се е увеличил с 4,8 процентни пункта или средно с 1,9 процентни пункта годишно, което представлява почти четири пъти степента на напредък за периода 2003—2010 г. (0,5 процентни пункта годишно). Допълнителен тласък към това увеличение (вж. приложение 3) бе даден с предложението относно жените в управителните съвети, прието от Европейската комисия на 14 ноември 2012 г. (IP/12/1205 и MEMO/12/860), в което се определя цел от 40 % жени в управителните съвети въз основа на квалификацията. Последните развития също така отразяват въздействието на дискусиите на равнище ЕС относно необходимостта от целенасочена интервенция за увеличаване на броя на жените в управителните съвети.

Важно е да се отбележи, че най-значимите изменения от 2010 г. насам до голяма степен са настъпили в държави, където вече е било прието законодателство, като например Франция (+ 14,4 процентни пункта, достигайки до 26,8 %), Нидерландия (+ 8,7 процентни пункта, достигайки до 23,6 %) и Италия (+ 8,4 процентни пункта, достигайки до 12,9 %). Това допълнително подчертава значението на регулаторния натиск за постигането на резултати.

В днешния доклад е представен също така преглед на настоящото положение и тенденциите по отношение на представителството на жените и мъжете в политиката, в публичната администрация и в съдебната система (вж. MEMO/13/882). Въпреки че представителството на жените и мъжете на ръководни постове в тези области е по-балансирано в сравнение с бизнеса и финансовия сектор, все още съществуват значителни възможности за постигането на напредък в редица държави членки.

Днешните средносрочни цифри относно дела на жените в управителните съвети бяха събрани през април 2013 г. и бяха сравнени с данните от октомври 2012 г. Всички данни могат да бъдат намерени онлайн.

Средносрочен преглед на равенството между половете

Комисията публикува също така средносрочен преглед на по-широката си стратегия за равенството между жените и мъжете (2010—2015 г.), в която са посочени 24 ключови действия в пет категории: еднаква икономическа независимост на мъжете и жените, равно заплащане за труд с равна стойност, равнопоставеност при вземането на решения, достойнство, неприкосновеност на личността и спиране на насилието, основаващо се на пола, и насърчаване на равенството между половете извън ЕС (вж. MEMO/13/882).

В доклада се констатира, че към средата на периода, обхванат от стратегията, Комисията изпълнява ангажиментите си. Тя е предприела действия в повечето набелязани области, по-специално по отношение на подобряването на баланса между мъжете и жените в процеса на вземане на икономически решения, борбата срещу гениталното осакатяване на жени, насърчаването на равното заплащане и утвърждаването на равенството в рамките на цялостната икономическа стратегия на ЕС.

Контекст

На 14 ноември 2012 г. Комисията прие предложение за директива, в което се определя като минимална цел по-слабо представеният пол да заема 40 % от позициите без изпълнителни функции в управителните съвети на европейските дружества, допуснати до борсова търговия, до 2020 г., и до 2018 г. за допуснатите до борсова търговия публични предприятия (вж. IP/12/1205 и MEMO/12/860).

Основни елементи на законодателното предложение:

  • aко дружество в Европа, което е допуснато до борсова търговия, има в своя управителен съвет по-малко от 40 % жени на позиции без изпълнителни функции, новото законодателство ще изисква от него да започне нова процедура за подбор на членове на управителния съвет, в която се дава предимство на квалифицирани жени кандидатки;

  • в закона акцентът е поставен твърдо върху квалификацията. Никой не може да стане член на управителен съвет само защото е жена. По същия начин на никоя жена няма да бъде отказана длъжност на основание на пола;

  • законът се прилага единствено за управителните съвети или директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, поради икономическата им значимост и голямата им известност. Той не се прилага за малките и средните предприятия;

  • отделните държави — членки на ЕС, ще трябва да предвидят целесъобразни и възпиращи санкции за дружествата, които нарушават директивата;

  • законодателният акт е временна мярка; Неговият срок на действие изтича автоматично през 2028 г.;

  • като допълнителна мярка в акта са включени също „гъвкави квоти“: за дружествата, допуснати до борсова търговия, се предвижда задължение да си определят сами цели за саморегулиране относно представянето на двата пола сред директорите с изпълнителни функции, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. (или 2018 г. за публичните предприятия). Дружествата ще са длъжни да докладват ежегодно за постигнатия напредък.

За повече информация:

„Жените и мъжете на ръководни постове в Европейския съюз, 2013 г. преглед на положението и постигнатия през последните години напредък“:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

База данни на Европейската комисия за участието на жените и мъжете в процеса на вземане на решения:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Материали за пресата — Жените в управителните съвети:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter

@VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение 1 — представителство на жените и мъжете в управителните съвети на големи дружества, допуснати до борсова търговия, април 2013 г.

Източник: Европейска комисия, база данни за участието на жените и мъжете в процеса на вземане на решения.

Приложение 2 — промяна в дела на жените в управителните съвети по държави, октомври 2012 г. — април 2013 г.

Източник: Европейска комисия, база данни за участието на жените и мъжете в процеса на вземане на решения.

Приложение 3 — дял на жените в управителните съвети на големи дружества, допуснати до борсова търговия, ЕС-27, 2010—2013 г.: продължаващ напредък


Side Bar