Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. oktoober 2013

Euroopa Liidu tarbijad, kes laadivad alla mänge, e-raamatuid, videoid ja muusikat, on nüüd paremini kaitstud

Euroopa Liidu liikmesriikide ja komisjoni ühiste jõupingutustega
on 116 veebisaiti, mille kaudu müüakse digimänge, raamatuid, videoid ja muusikat, viidud kooskõlla ELi tarbijakaitset käsitlevate õigusnormidega.

ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica sõnas: „Tarbijate õiguste jõustamine, sealhulgas ka kiiresti muutuvas digikeskkonnas, on minu jaoks esmatähtis. Mul on hea meel, et oleme suutnud lahendada kõige olulisemad küsimused, mis on seotud digitaalse sisu allalaadimisega. Aasta tagasi ei vastanud nõuetele üle 50 % veebisaitidest, mis oli lubamatu. Nüüd on see number vähenenud 20 protsendile ja loota on veel enamat. See on suur edu ja ma jätkan võitlust veebikeskkonna täiustamise nimel."

Digitaalse ostukeskkonna turvalisemaks muutmiseks toimus Euroopas põhjalik veebisaitide kontrollimine, mille käigus otsiti tarbijakaitse-eeskirjade rikkumisi, et need kõrvaldada. Digitaalset sisu müüvate veebisaitide sõelumine toimus 2012. aasta suvel. Riikide pädevad asutused kontrollisid kokku 330 veebisaiti, millele kuulub suur osa sellest turust. Nad leidsid kokku 172 veebisaiti, millel rikuti ELi tarbijakaitse eeskirju ning võtsid asjaomaste ettevõtjatega ühendust, et lasta neil veebisaidid viia nõuetega vastavusse. Praeguseks on 116 veebisaiti korda tehtud. 49 veebisaidi asjus jätkatakse menetlemist; viiel juhul olid rikkumised minimaalsed ja liikmesriigid ei hakanud neid pikemalt juurdlema ning kaks veebisaiti on lõpetanud tegevuse. ELi liikmesriikide jõustamisorganite sellise sekkumisega viidi 80 % 330st veebisaidist vastavusse ELi tarbijakaitse eeskirjadega.

Mida tegelikult kontrolliti?

Veebisaite kontrolliti selleks, et teha kindlaks järgmist: kas teave toodete põhiliste omaduste kohta on kergesti kättesaadav ja ega seda ei ole esitatud "peenes kirjas", kas veebisaidil oli näidatud e-posti aadress, millele saab saata küsimusi ja kaebusi, ning kas veebisaidil kasutatakse ausaid tingimusi. Peamised kindlaks tehtud probleemid olid järgmised:

  • ebaõiglased lepingutingimused, millega tarbijate jaoks oli välistatud võimalus pöörduda kohtusse või millega keelduti hüvitamast tarbijale tekitatud kahju juhul, kui toode ei hakanud tööle;

  • ebaselge teave loobumisõiguse kohta: müüjad peavad juba enne ostmist teavitama tarbijaid, et allalaadimine on tegevus, mida ei saa tühistada, kui see on juba alanud – 42 protsendil kontrollitud veebisaitidest ei olnud seda aga öeldud;

  • puudus kohustuslik teave müüja isikuandmete kohta, eelkõige e-posti aadress; sellega jäetakse tarbija ilma tõhusast kontaktiloomise võimalusest.

Lisaks läbiviidud kontrollimisele tellis Euroopa Komisjon täiendava uuringu, millest selgus, et üldse ei olnud antud teavet võimalike geograafiliste piirangute kohta või oli see teave puudulik. Selline teave on oluline tarbija jaoks, kes sõidab muusse ELi liikmesriiki ja tavaliselt eeldab, et ta peaks kogu ühise turu ulatuses pääsema juurde digitaalsisule ja saama seda takistamatult kasutada.

Uuringuga tehti ka kindlaks, et tasuta allalaaditavana reklaamitavate mängude eest nõuti hiljem sageli raha, kuid seda ei olnud alguses selgelt öeldud. Sageli kasutati taolisi võtteid mängude puhul, mis olid suunatud lastele, kes on kõige haavatavam tarbijarühm. See põhjustas olukordi, kus lapsevanem pidi tasuma hiigelarveid selle eest, et oli lubanud lapsel mängida mobiilseadme peal mänge.

Järgmised sammud

Liikmesriigid rakendavad haldus-või kohtumenetlusi 49 veebisaidi vastu, mis ikka veel ei vasta nõuetele. Praegu vaadatakse läbi mängu käigus ostmise küsimust; selle kohta on vaja tarbijale anda paremat teavet, et vältida liiga suuri ja ootamatuid arveid ostude eest, mida lapsed on mängu käigus teinud.

Taustteave

Tegemist on üleliidulise veebisaitide kontrolliga, mille käigus otsitakse tarbijakaitse-eeskirjade rikkumisi, et seejärel tagada nende eeskirjade täitmine. Operatsiooni koordineerib Euroopa Komisjon ja selle viivad üheaegselt läbi riikide õiguskaitseasutused. Digitaalse sisu kontrollimine toimus 26 ELi liikmesriigis, Norras ja Islandil 2012. aasta juunis. See oli juba kuues selline operatsioon alates 2007. aastast.

Üha suurem protsent Euroopa kodanikke ostab digitaalset sisu: keskmiselt 79 % Euroopa tarbijatest on viimase 12 kuu jooksul kasutanud interneti-muusikateenuseid ja 60 % internetimänge. Valdkonna allikate põhjal tasuti allalaetud muusika eest 2010. aastal ELis 677 miljonit eurot; Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Hollandi ja Belgia tarbijad kulutasid 2011. aastal internetimängudele hinnanguliselt 16,5 miljardit eurot. Mängud, mis on suunatud lastele ja mida võib reklaami kohaselt mängida tasuta, haaravad üha suurema osa ELi mängude turust (viimase 12 kuu jooksul 50 % kõikidest mängudest).

Lisateave:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Lisa. Kontrollitud veebisaitide ja nõuetele vastavate veebisaitide arv seisuga 9. oktoober 2013

Riik

Kontrollitud veebisaite

Esimene etapp: sõelumine (2012)

Teine etapp: jõustamine

(tulemused seisuga oktoober 2013)

Nõuetele juba vastavaid veebisaite

Veebisaite, kus rikkumised on kinnitust leidnud

Nõuetele vastavaid veebisaite seisuga 9. oktoober 2013

Veebisaite, mille suhtes menetlus jätkub, milles avastati väikseid rikkumisi või mis on lõpetanud töö

Nõuetele vastavad veebisaite seisuga 9. oktoober 2013, protsendina kõikidest 2012. aastal kontrollitud veebisaitidest

Austria

10

2

8

6

4

60 %

Belgia

11

7

4

7

4

64 %

Bulgaaria

10

10

0

10

0

100 %

Küpros

3

0

3

3

0

100 %

Tšehhi

11

9

2

11

0

100 %

Taani

10

4

6

9

1

90 %

Eesti

10

7

3

10

0

100 %

Soome

10

2

8

9

1

90 %

Prantsusmaa

27

16

11

23

4

85 %

Saksamaa

26

14

12

23

3

89 %

Kreeka

10

2

8

8

2

80 %

Ungari

6

1

5

6

0

100 %

Island

10

1

9

10

0

100 %

Itaalia

10

4

6

7

3

70 %

Läti

10

0

10

8

2

80 %

Leedu

10

10

0

10

0

100 %

Luksemburg

8

7

1

7

1

88 %

Malta

10

2

8

6

4

60 %

Madalmaad

11

8

3

10

1

91 %

Norra

9

6

3

6

3

67 %

Poola

10

8

2

8

2

80 %

Portugal

20

11

9

11

9

55 %

Rumeenia

10

5

5

9

1

90 %

Slovakkia

10

3

7

8

2

80 %

Sloveenia

4

1

3

4

0

100 %

Hispaania

26

5

21

19

7

68 %

Rootsi

17

2

15

15

2

89 %

Ühendkuningriik

11

11

0

11

0

100 %

Kokku

330

158

172

274

56

83 %

 

Kontaktisikud:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar