Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 oktober 2013

Hur kan det gränsöverskridande konsumentskyddet i EU förbättras? Säg vad du tycker i EU-kommissionens offentliga samråd.

EU:s 500 miljoner invånare bör ha samma konsumenträttigheter oavsett om de handlar i hemlandet, i ett annat EU-land eller på nätet i EU. EU-kommissionen har i dag inlett ett samråd med konsumenter, konsumentskyddsorganisationer och representanter för näringslivet för att hitta det bästa sättet att förbättra konsumentskyddet vid handel över gränserna.

– Bättre och effektivare tillämpning av konsumenträttigheter är en av mina absoluta prioriteringar, säger EU:s konsumentkommissionär Neven Mimica. I dag kan vi handla i hela EU. Jag vill veta vad konsumenter, butiksägare och företag har för idéer om hur vi kan stärka konsumentskyddet, särskilt vid handel över gränserna, utan att öka byråkratin.

Samrådet ska ingå i kommissionens löpande arbete för att förbättra det europeiska nätverket av konsumentorganisationer. Nätverket har en avgörande roll för att se till att människor i hela EU har samma rättigheter oavsett var och från vem de gör sina inköp. Samrådet finns på nätet och varar t.o.m. den 31 januari 2014.

De konkreta frågorna i det offentliga samrådet

Genom samrådet vill kommissionen få in åsikter om bl.a. följande:

  • Vilka undersökningar och ingripanden behövs för att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna samarbeta bättre för att agera i frågor där konsumentskyddslagstiftningen överträds i flera länder samtidigt?

  • Vilka påföljder krävs för att bättre avskräcka från överträdelser?

  • Hur kan myndigheterna agera mer effektivt och genomföra ett grundligare tillsynsarbete för att bekämpa otillbörliga förfaranden som är spridda inom hela EU, eller som begås av en näringsidkare som bedriver verksamhet i flera EU-länder?

Med tanke på nedskärningarna i de offentliga finanserna är en av huvudfrågorna i samrådet huruvida, och i så fall hur, ett mer samordnat förhållningssätt på EU-nivå skulle kunna bidra till att samla resurser och expertis och uppnå effektiva gemensamma tillsynsåtgärder för att bekämpa överträdelser som skadar konsumenter och företag i EU. Rent praktiskt är syftet med samrådet att utveckla bättre indikatorer och tillsynsmetoder samt undersöka möjligheter för datautbyte.

Bakgrund

Genom EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete1 kopplas nationella konsumentskyddsmyndigheter samman i ett europeiskt tillsynsnätverk. Nätverket behandlar överträdelser av EU-rätten som omfattar minst två EU-länder. Ett konkret exempel är en distansförsäljare från ett land som kontaktar kunder i andra länder med hjälp av olagliga och aggressiva affärsmetoder. Sedan förordningen om konsumentskyddssamarbete trädde i kraft 2007 kan en nationell myndighet i det EU-land där konsumentens intressen skadas kontakta sin motpart i det EU-land där näringsidkaren är etablerad och begära att åtgärder vidtas. Tillsynsmyndigheterna kan också underrätta varandra om otillbörliga affärsmetoder som riskerar att spridas till andra länder.

De operatörer som är verksamma inom samma sektor använder i allt högre grad liknande marknadsföringsmetoder och otillbörliga affärsmetoder sprids därmed över hela EU. De nya försäljningskanaler som utvecklas inom elektronisk och mobil handel gör dessutom att potentiella oegentligheter kan spridas snabbare och drabba ett stort antal konsumenter i EU (över 50 % av konsumenterna menar att det är störst risk att råka ut för olagliga affärsmetoder på Internet2).

Läs mer

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Neven Mimicas webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

1 :

Förordning (EG) nr 2006/2004


Side Bar