Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. lokakuuta 2013

Komissio pyytää kannanottoja valtioiden rajat ylittävän kuluttajansuojan parantamisesta

Euroopan 500 miljoonan kansalaisen pitäisi pystyä hyödyntämään samoja kuluttajaoikeuksia riippumatta siitä, tekevätkö he ostoksia omassa maassaan, toisessa EU-maassa tai verkon kautta Euroopassa. Euroopan komissio käynnistää tänään kuluttajien, kuluttajansuojajärjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kuulemisen, jossa pyritään selvittämään, miten valtioiden rajat ylittävää kuluttajansuojaa voitaisiin parhaiten vahvistaa.

”Kuluttajaoikeuksien tosiasiallisen täytäntöönpanon parantaminen on yksi ensisijaisista tavoitteistani”, totesi kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica. ”Tänä päivänä koko Eurooppa on ostoskatumme, ja haluan kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien näkemyksiä siitä, miten voimme vahvistaa suojaa, etenkin valtioiden rajojen yli, lisäämättä kuitenkaan byrokratiaa.”

Selvitystä käytetään käynnissä olevassa komission työssä, jolla pyritään parantamaan kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien elinten Euroopan laajuisen verkoston toimintaa. Verkostolla on keskeinen rooli pyrittäessä varmistamaan, että ihmisillä kaikkialla EU:ssa on yhdenvertaiset oikeudet riippumatta siitä, missä ostokset on tehty tai keneltä ne on ostettu. Kuuleminen on käynnissä 31. tammikuuta 2014 asti, ja se löytyy verkosta.

Kuulemisen erityiskysymykset

Kuulemisella pyritään saamaan palautetta esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Missä tutkimus- ja toimintatavoissa kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten on tiivistettävä yhteistyötä, jotta voidaan torjua useita maita koskevia kuluttajansuojalainsäädännön rikkomuksia?

  • Mitkä seuraamukset ovat välttämättömiä, jotta voidaan parhaiten estää rikkomisia?

  • Miten täytäntöönpanijat voivat toimia tehokkaammin ja reagoida voimakkaammin väärinkäytöksiin, joita esiintyy laajasti EU:ssa tai joista on vastuussa sama kauppias, joka toimii useassa jäsenvaltiossa?

Nykyisten julkisen rahoituksen rajoitusten vuoksi keskeisenä kysymyksenä tässä kuulemisessa on, olisiko mahdollisesta koordinoidummasta EU-tason lähestymistavasta apua – ja miten – resurssien ja asiantuntemuksen yhdistämiseen, jotta voitaisiin tehostaa yhtenäistä täytäntöönpanoa sellaisten rikkomiskäytäntöjen torjumiseksi, jotka haittaavat EU:n kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Käytännön tasolla selvityksen pitäisi auttaa kehittämään parempia indikaattoreita ja yksilöimään mahdollisuuksia tietojen jakamista varten sekä johtaa täytäntöönpanomenetelmien paranemiseen.

Tausta

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla asetuksella1 liitetään kansalliset kuluttajaviranomaiset Euroopan laajuiseen täytäntöönpanoverkostoon. Verkostossa käsitellään EU-lainsäädännön rikkomuksia, joissa on osallisena vähintään kaksi EU-maata. Konkreettisena esimerkkinä on yhdessä maassa toimiva etämyyjä, joka lähestyy asiakkaita muissa maissa laittomalla ja aggressiivisella mainonnalla. Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettu asetus tuli voimaan vuonna 2007, ja siitä lähtien kansalliset viranomaiset siinä EU-maassa, jossa kuluttajan etuja on loukattu, ovat voineet ottaa yhteyttä vastaaviin viranomaisiin siinä jäsenvaltiossa, johon myyjä on sijoittautunut, ja pyytää näitä toimimaan rikkomuksen lopettamiseksi. Täytäntöönpanoviranomaiset voivat myös varoittaa toisiaan havaitsemistaan hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä, jotka saattavat levitä muihin maihin.

Samalla sektorilla kilpailevat toimijat omaksuvat yhtä enenevässä määrin samanlaisia myyntitekniikoita, ja niihin liittyvät väärinkäytökset leviävät näin ollen laajalti koko EU:hun. Uusien myyntikanavien kehittyessä verkko- ja mobiilikaupassa mahdolliset väärinkäytökset voivat myös levitä nopeammin ja vaikuttaa useampiin kuluttajiin EU:ssa (yli 50 % kuluttajista on sitä mieltä, että todennäköisimmin he törmäävät laittomiin käytäntöihin internetkaupassa2).

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komissaari Neven Mimican verkkosivut:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Twitter:
@MimicaEU, @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

1 :

Asetus (EY) N:o 2006/2004.


Side Bar