Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. oktoober 2013

Euroopa Komisjon tahab teada tarbijate arvamust piiriülese tarbijakaitse parandamise kohta

500 miljonil eurooplasel peaks olema õigus samasugusele tarbijakaitsele, olenemata sellest, kas nad teevad ostud kodumaal, muus ELi liikmesriigis või internetis. Euroopa Komisjon on alustanud konsulteerimist tarbijate, tarbijakaitseorganisatsioonide ja ettevõtjatega, et kindlaks teha, kuidas saaks kõige paremini tugevdada piiriülest tarbijakaitset.

Tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica ütles: „Tarbijaõiguste tõhus rakendamine on üks minu prioriteete. Tänapäeval on meie ostutänavaks kogu Euroopa. Tahan teada tarbijate, poeomanike ja ettevõtjate arvamust, kuidas suurendada tarbijakaitset, eelkõige piiriülest tarbijakaitset, ilma et sellega kaasneks suurem bürokraatia."

Konsultatsioon on seotud komisjoni käimasoleva tööga tarbijakaitseasutuste üleeuroopalise võrgustiku tõhustamiseks. Sel võrgustikul on täita väga oluline roll selles, et tagada kõigile ELi elanikele võrdsed õigused, olenemata sellest, kus või kellelt ostud tehakse. Konsultatsioon on avatud ning selles saab osaleda internetis kuni 31. jaanuarini 2014.

Konkreetsed küsimused

Avaliku konsultatsiooni käigus loodetakse saada tagasisidet järgmiste küsimuste kohta:

  • Milliseid uurimis- ja sekkumisvahendeid liikmesriikide tarbijakaitse järelevalveasutused vajavad, et teha paremat koostööd selliste tarbijakaitseseaduste rikkumiste menetlemisel, mis hõlmavad mitut riiki?

  • Millised sanktsioonid on vajalikud rikkumiste ärahoidmiseks?

  • Kuidas saavad tarbijakaitseasutused tegutseda tõhusamalt ja võtta jõulisemalt meetmeid selliste ebaseaduslike kauplemisvõtete vastu, mis on ELis laialt levinud või mida kasutab üks ja sama ettevõtja, kes tegutseb mitmes liikmesriigis?

Riikliku rahastamise praeguseid piiranguid arvestades on konsultatsiooni võtmeküsimus see, kas ja kuidas jagada vahendeid ja eksperditeadmisi, kasutades selleks paremini kooskõlastatud, kogu ELi hõlmavat lähenemisviisi, ning võtta ühiselt meetmeid rikkumiste vastu, mis kahjustavad ELi tarbijate ja ettevõtjate huve. Praktilisel tasandil peaks kõnealune konsultatsioon aitama välja töötada paremad näitajad, teha kindlaks andmejagamise võimalusi ning parandama järelevalvemeetodeid.

Taust

ELi tarbijakaitsealase koostöö määrusega1 on loodud liikmesriikide tarbijaasutuste üleeuroopaline võrgustik, mis tegeleb ELi õigusaktide juhtumitega, kus ELi õiguste rikkumine hõlmab rohkem kui üht liikmesriiki. Konkreetseks näiteks võib tuua ühe riigi kaugmüügiettevõtja, kes püüab teistes riikides kliente ebaseaduslike ja agressiivsete kauplemisvõtetega. Alates tarbijakaitsealase koostöö määruse jõustumisest 2007. aastal saab selle ELi liikmesriigi tarbijakaitseasutus, kus tarbijate huve kahjustatakse, võtta ühendust ettevõtja asukohariigi asutusega ning paluda meetmete võtmist rikkumise lõpetamiseks. Järelevalveasutused võivad üksteist hoiatada ka täheldatud ebaausa kauplemisvõtte suhtes, mis võib levida teistesse riikidesse.

Samas sektoris konkureerivad ettevõtjad kasutavad üha sagedamini ühesuguseid turundusmeetodeid ning seetõttu levivad ka ebaausad kauplemisvõtted ELis laialdaselt. Interneti- ja mobiilikaubanduse kiiret arengut arvestades võivad ebaausad kauplemisvõtted levida kiiremini ja mõjutada suurt hulka ELi tarbijaid (üle 50% tarbijatest leiavad, et kõige tõenäolisemalt ähvardavad ebaseaduslikud kauplemistavad neid internetis2).

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Volinik Mimica veebisait:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Volinik Mimica twitteris:
@MimicaEU, @EU_Consumer

Kontaktisikud:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

1 :

Määrus (EÜ) nr 2006/2004.


Side Bar