Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 oktober 2013

EU-miljarder till 250 infrastrukturprojekt inom energi

I dag antar EU-kommissionen en lista på omkring 250 projekt inom energiinfrastruktur som kan få bidrag genom Fonden för ett sammanlänkat Europa. Fonden har en budget på 5,85 miljarder euro för att bygga upp den transeuropeiska energiinfrastrukturen under 2014–2020. De s.k. projekten av gemensamt intresse ges även förenklade tillståndsförfaranden och förbättrade regleringsvillkor.

Stödet innebär att projekten på listan får hjälp att komma i gång snabbare och attrahera investerare. Projekten ska bidra till att integrera EU-ländernas energimarknader och variera deras energikällor, och till att man undviker att vissa länder isoleras på energimarknaden. Fler förnybara energikällor ska också kunna knytas till elnätet så att koldioxidutsläppen sänks. En modern infrastruktur med tillförlitliga nätverk är avgörande för att ge kunderna valuta för pengarna på en integrerad energimarknad.

– Vi måste använda våra begränsade medel smart och försäkra oss om att vi använder EU:s pengar där de är till störst nytta för de europeiska konsumenterna, säger energikommissionären Günther Oettinger. Med en lista över infrastrukturprojekt inom energisektorn och deras fördelar hoppas vi även kunna attrahera fler investerare.

På listan finns drygt 140 projekt för elöverföring och ellagring, 100 projekt för överföring och lagring av gas och flytande naturgas, och flera projekt för olja och smarta nät. Projekten kommer att få en rad förmåner som

  • påskyndade planerings- och tillståndsförfaranden (med en bindande tidsfrist på tre och ett halvt år),

  • tillgång till en enda behörig nationell myndighet som fungerar som samlad kontaktpunkt för alla tillståndsförfaranden,

  • sänkta administrativa kostnader för projektens initiativtagare och myndigheter tack vare förenklade miljöbedömningsförfaranden, samtidigt som man uppfyller kraven i unionslagstiftningen,

  • ökad insyn och ökat deltagande för allmänheten,

  • ökad synlighet och attraktionskraft gentemot investerare tack vare ett förstärkt regelverk där kostnaderna fördelas på de länder som har störst nytta av projektet,

  • möjliga bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa, vilket kan vara avgörande för att få fram tillräckliga offentliga och privata medel (bidragen kan betalas ut redan under 2014).

För att komma med på listan måste projekten innebära tydliga fördelar för minst två EU-länder samt bidra till marknadsintegration, stärkt konkurrens, förbättrad försörjningstrygghet och sänkta koldioxidutsläpp.

EU-kommissionen bevakar tillståndsförfarandena och projektens utveckling på nära håll. Listan uppdateras vartannat år för att se till att aktuella projekt tillförs och föråldrade projekt avskrivs.

Bakgrund

Det enorma behovet av investeringar i energiinfrastruktur var en av anledningarna som 2011 ledde fram till förslaget om förordningen om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. Riktlinjerna utgör en strategisk ram för EU:s långsiktiga vision för energiinfrastruktur och inför begreppet ”projekt av gemensamt intresse”. I riktlinjerna utpekas nio strategiska prioriterade korridorer inom el, gas och olja, samt tre prioriterade EU-övergripande infrastrukturområden inom elmotorvägar, smarta nät och nätverk för transport av koldioxid.

EU-kommissionen antar den slutgiltiga listan efter en grundlig utvärderingsprocess. Tolv tillfälliga regionala arbetsgrupper med ansvar för varsitt strategiskt prioriterat område eller korridor har utvärderat de olika förslagen och hade vid utgången av juli 2013 upprättat en regional lista över projekt av gemensamt intresse. De har rådfrågat allmänheten och berörda parter, bl.a. icke-statliga miljöorganisationer, om de främsta flaskhalsarna i infrastrukturen och utkastet till en lista över projekt av gemensamt intresse.

Företrädare för EU-länderna, de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem för el och gas (Entso-E och Entso-G), systemansvariga för nationella överföringssystem, nationella initiativtagare till projekten, nationella tillsynsmyndigheter och den Europeiska byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter (Acer) deltog alla – som medlemmar av de regionala grupperna – i framtagandet av den slutgiltiga listan.

Läs mer:

Fullständig lista över projekt av gemensamt intresse sorterade per land

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

PM om projekt av gemensamt intresse MEMO/13/880

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar