Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. oktobra 2013

Energija: Komisija predstavlja seznam 250 infrastrukturnih projektov, upravičenih do 5,85 milijard evrov pomoči

Sodobna infrastruktura z ustreznimi povezovalnimi vodi in zanesljivimi omrežji je ključna za integriran energijski trg, na katerem potrošniki za svoj denar dobijo največ. Evropska komisija je danes potrdila seznam 250 ključnih infrastrukturnih energetskih projektov. Ti „projekti skupnega interesa“ bodo podprti s hitrejšimi postopki izdaje dovoljenj in izboljšanim regulativnim okoljem ter se bodo lahko potegovali za pomoč v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, kjer je bilo za obdobje 2014–2020 namenjene 5,85 milijarde evrov za vseevropsko energetsko infrastrukturo. To bo pospešilo njihovo izvajanje in jih naredilo privlačnejše za investitorje. Ko bodo dokončani, bodo ti projekti državam članicam pomagali pri integraciji njihovih energijskih trgov, omogočili izbiro med raznolikimi energijskimi viri in pripomogli k odpravi energetske izoliranosti nekaterih držav članic. Prav tako bodo zagotovili, da bodo omrežja lahko sprejela vse večje količine energije iz obnovljivih virov, in posledično znižali emisije CO2.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Zagotoviti moramo, da so naša omejena sredstva porabljena smotrno in da gre denar EU tja, kjer lahko ustvari največ koristi za evropske potrošnike. Upamo tudi, da bomo s tem seznamom projektov energetske infrastrukture in s koristmi, ki jih prinašajo, pritegnili več investitorjev.“

Seznam obsega do 140 projektov za prenos in skladiščenje električne energije, okoli 100 projektov za prenos in skladiščenje plina ter za utekočinjeni zemeljski plin, poleg tega pa še več projektov na področju nafte in pametnih omrežij. Izvajanje projektov bo podprto s številnimi ugodnostmi:

  • pospešeno načrtovanje in hitrejši postopki izdaje dovoljenj (z obveznim triinpolletnim rokom);

  • enoten nacionalni pristojni organ, ki bo pri postopkih izdaje dovoljenj deloval po načelu „vse na enem mestu“;

  • nižji upravni stroški za nosilce projektov in organe zaradi racionalnejših postopkov okoljske presoje ob upoštevanju zahtev iz zakonodaje Unije;

  • večja preglednost in izboljšano sodelovanje javnosti;

  • večja opaznost in privlačnost za investitorje zaradi izboljšanega regulativnega okvira, kjer so stroški dodeljeni državam, ki imajo od dokončanega projekta največ koristi;

  • možnost finančne pomoči iz instrumenta za povezovanje Evrope. To bo ključno za pritegnitev potrebnih zasebnih in javnih sredstev, ki bodo lahko začela pritekati že leta 2014.

Da bi bil projekt uvrščen na seznam, mora prinesti znatne koristi vsaj dvema državama članicama, prispevati k tržni integraciji in dodatni konkurenci, izboljšati zanesljivost oskrbe in zmanjšati emisije CO2.

Komisija bo pozorno spremljala izvajanje ukrepov v zvezi z izdajo dovoljenj in gradnjo projektov. Seznam projektov skupnega interesa bo posodobljen na vsaki dve leti, da se vključijo novi potrebni projekti in črtajo zastareli.

Ozadje

Eden izmed razlogov za pripravo Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (smernice TEN-E) v letu 2011 so bile velike potrebe po naložbah v tovrstno infrastrukturo. Smernice TEN-E oblikujejo strateški okvir za dolgoročno vizijo EU za evropsko energetsko infrastrukturo in uvajajo koncept projektov skupnega interesa. Opredeljujejo devet strateških infrastrukturnih prednostnih koridorjev na področju električne energije, plina in nafte ter tri vseevropska prednostna območja za elektroenergetske avtoceste, pametna omrežja in omrežja za prevoz ogljikovega dioksida.

Sprejem končnega seznama s strani Komisije je plod temeljitega postopka opredeljevanja in ocenjevanja. Dvanajst regionalnih delovnih skupin, vsaka je pokrivala eno strateško prednostno območje ali koridor, je ocenilo predlagane projekte in do julija 2013 sestavilo regionalni seznam projektov skupnega interesa. Prav tako so se z javnostjo in deležniki, vključno z okoljevarstvenimi nevladnimi organizacijami, posvetovale o glavnih infrastrukturnih ozkih grlih ter o osnutku seznama morebitnih projektov skupnega interesa. Predstavniki držav članic, Evropski mreži sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo in plin (ENTSO-E in ENTSO-G), nacionalni sistemski operaterji prenosnih omrežij in nosilci projektov, nacionalni regulativni organi ter Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) so kot člani regionalnih skupin sodelovali pri pripravi končnega seznama.

Dodatne informacije

Celoten seznam projektov skupnega interesa po državah:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Obvestilo o projektih skupnega interesa MEMO/13/880

Kontakta:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar