Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. októbra 2013

Energetika: Komisia zverejnila zoznam 250 projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré sa môžu uchádzať o podporu vo výške 5,85 miliardy eur

Moderná infraštruktúra s adekvátnym prepojením a spoľahlivými sieťami je nevyhnutná pre integrovaný trh s energiou, na ktorom dostávajú zákazníci ten najlepší pomer medzi kvalitou a cenou. Európska komisia dnes prijala zoznam zhruba 250 kľúčových projektov v oblasti energetickej infraštruktúry. Tieto „projekty spoločného záujmu“ (PCI) budú profitovať zo zrýchlených postupov udeľovania licencií a zo zlepšených regulačných podmienok a zároveň budú mať prístup k finančnej podpore z Nástroja na prepojenie Európy, v rámci ktorého je vyčlenená suma vo výške 5,85 miliardy eur na transeurópske energetické projekty v oblasti infraštruktúry pre obdobie 2014 – 2020. To umožní ich rýchlejšiu realizáciu a zvýši ich atraktivitu v očiach investorov. Realizácia týchto projektov pomôže členským štátom pri integrácii ich trhov s energetikou, umožní im diverzifikovať ich energetické zdroje a pomôže ukončiť energetickú izoláciu niektorých členských štátov. Zároveň umožní energetickým sústavám prijímať väčšie množstvá obnoviteľných zdrojov, čím následne pomôže znižovať objem emisií CO2.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Musíme sa postarať o to, aby sa naše obmedzené prostriedky využívali rozumne a aby sa peniaze EÚ použili tam, kde budú najväčším prínosom pre európskych spotrebiteľov. S týmto zoznamom infraštruktúrnych projektov v oblasti energetiky a s prínosmi, ktoré z nich vyplývajú, by sme zároveň radi prilákali ďalších investorov.“

Zoznam zahŕňa až 140 projektov z oblasti prenosu a skladovania elektrickej energie, asi 100 projektov z oblasti prepravy a skladovania plynu a skvapalneného zemného plynu a niekoľko ropovodov a projektov inteligentných sústav. Tieto projekty budú profitovať z množstva výhod:

  • zrýchlené procedúry plánovania a udeľovania povolení (záväzné tri a polročné lehoty),

  • jeden príslušný vnútroštátny orgán bude slúžiť ako miesto jednotného kontaktu pre postupy udeľovania povolení,

  • nižšie administratívne náklady pre navrhovateľov projektov a orgány vďaka jednoduchšiemu postupu environmentálneho posudzovania, rešpektujúc požiadavky právnych predpisov Únie,

  • vyššia transparentnosť a účasť verejnosti,

  • vyššia viditeľnosť a príťažlivosť pre investorov vďaka posilnenému regulačnému rámcu, kde budú náklady pridelené krajinám, ktoré budú mať najväčší prospech z realizácie projektu,

  • možnosť získať finančnú pomoc v rámci Nástroja na prepojenie Európy. Toto bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potrebného súkromného a verejného financovania, pričom financovanie sa môže uskutočniť možno už v roku 2014.

Na to, aby mohol byť projekt zaradený do zoznamu, musel mať výrazný prínos minimálne pre dva členské štáty; musel prispieť k integrácii trhu a prehĺbeniu hospodárskej súťaže; musel posilniť bezpečnosť dodávok a znižovať emisie CO2.

Komisia bude pozorne monitorovať realizáciu opatrení na udeľovanie povolení a rovnako tak aj výstavbu týchto projektov. Zoznam projektov spoločného záujmu sa bude aktualizovať každé dva roky s cieľom integrovať nové potrebné projekty a odstrániť tie zastarané.

Súvislosti

Obrovská potreba investícií do energetickej infraštruktúry je jedným z dôvodov, pre ktoré bolo v roku 2011 navrhnuté Nariadenie o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (Usmernenia TEN-E) Usmernenia TEN-E poskytujú strategický rámec pre dlhodobú víziu energetickej infraštruktúry Európskej únie a zavádzajú koncept projektov spoločného záujmu. Identifikujú deväť strategických infraštruktúrnych prioritných koridorov v oblastiach elektrickej energie, plynu a ropy a tri infraštruktúrne prioritné oblasti na úrovni celej EÚ pre elektrické diaľnice, inteligentné sústavy a siete na prepravu oxidu uhličitého.

Schválenie konečného zoznamu Komisiou je výsledkom dôkladnej identifikácie a hodnotenia. Do júla 2013 dvanásť regionálnych pracovných skupín vytvorených ad-hoc, pričom každá pokrývala jednu strategickú prioritnú oblasť alebo koridor, zhodnotilo navrhované projekty a vytvorilo regionálny zoznam projektov spoločného záujmu. S verejnosťou a so zainteresovanými stranami vrátane environmentálnych mimovládnych organizácií konzultovali aj o hlavných problémových miestach v oblasti infraštruktúry a o návrhu zoznamu potenciálnych projektov spoločného záujmu. Na príprave záverečného zoznamu sa ako členovia regionálnych skupín podieľali zástupcovia členských štátov z európskych sietí prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrickú energiu a prevádzkovateľov prepravných sústav pre zemný plyn (ENTSO-E a ENTSO-G), prevádzkovatelia a navrhovatelia projektov národných prenosových/prepravných sústav, národné regulačné orgány a Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).

Ďalšie informácie

Úplný zoznam projektov spoločného záujmu podľa krajín:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Oznam Projekty spoločného záujmu MEMO/2013/880

Kontaktné osoby:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 2589)

Marlene Holzner (+32 2 296 0196)


Side Bar