Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. oktobrī

Enerģētika: Komisija atklāj, kuri 250 infrastruktūras projekti var saņemt 5,85 miljardus eiro lielo finansējumu

Integrētā enerģijas tirgū, kur patērētājiem ir iespēja izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu, liela nozīme ir modernai infrastruktūrai ar pietiekamiem starpsavienojumiem un uzticamiem tīkliem. Šodien Eiropas Komisija apstiprināja sarakstu, kurā ir ap 250 svarīgu infrastruktūras projektu. Šiem “kopīgu interešu projektiem” būs paātrinātas licencēšanas procedūras un uzlaboti regulatīvie nosacījumi. Tiem būs arī pieejams finansiāls atbalsts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, no kura ir atvēlēts 5,85 miljardu vērts budžets Eiropas energoinfrastruktūrai no 2014. līdz 2020. gadam Tā tos varēs īstenot ātrāk un tiem piesaistīt investoru interesi. Kad projekti būs pabeigti, dalībvalstis varēs vieglāk integrēt savus enerģijas tirgus, dažādot energoresursu avotus un izbeigt dažu dalībvalstu enerģētisko izolētību. Tie arī ļaus arvien vairāk palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru tīklā un līdz ar to palīdzēs samazināt CO2 emisijas.

Par enerģētiku atbildīgais Komisijas loceklis Ginters Etingers saka: "Mums jāraugās, lai mūsu ierobežotie līdzekļi tiktu izmantoti prātīgi un lai ES nauda tiktu ieguldīta tur, kur var panākt vislielāko labumu Eiropas patērētājiem. Pateicoties šiem energoinfrastruktūras projektiem un ieguvumiem, kas ar tiem saistīti, mēs arī ceram piesaistīt vairāk ieguldītāju.”

Līdz 140 projektu, kas iekļauti sarakstā, ir saistīti ar elektroenerģijas pārvadi un akumulāciju, aptuveni 100 projekti ir saistīti ar gāzes pārvadi, uzglabāšanu un sašķidrināto dabasgāzi. Sarakstā ir arī vairāki naftas un viedo tīklu projekti. Visiem šiem projektiem būs vairākas priekšrocības:

paātrinātas plānošanas un atļaujas piešķiršanas procedūras (obligāts trīsarpus gadu termiņš);

viena valsts kompetentā iestāde kā vienots kontaktpunkts atļauju piešķiršanas procedūrā;

mazākas administratīvās izmaksas projektu virzītājiem un iestādēm, jo būs saskaņotākas vides novērtēšanas procedūras, ievērojot ES tiesību aktu prasības;

labāka pārredzamība un sabiedrības līdzdalība;

lielāka atpazīstamība un pievilcība no ieguldītāju viedokļa, pateicoties labākam tiesiskajam regulējumam, saskaņā ar kuru izmaksas jāsedz tām valstīm, kuras ir vislielākās ieguvējas no projekta pabeigšanas;

iespēja saņemt finansiālu atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Tam būs liela nozīme, lai piesaistītu nepieciešamo privāto un publisko finansējumu. Finansējums var tikt izmaksāts jau 2014. gadā.

Lai projektu iekļautu šajā sarakstā, tam bija jābūt ļoti izdevīgam vismaz divām dalībvalstīm, jāveicina tirgus integrācija un konkurence, jāvairo energoapgādes drošība un jāsamazina CO2 izmeši.

Komisija uzmanīgi sekos līdzi atļauju piešķiršanas pasākumu īstenošanai un projektu izstrādei. Reizi divos gados šo kopīgu interešu projektu sarakstu atjauninās, lai tajā būtu tikai aktuāli projekti.

Vispārīga informācija

Ārkārtīgi lielā nepieciešamība pēc ieguldījumiem energoinfrastruktūrā bija viens no iemesliem, kāpēc 2011. gadā tika ierosināta regula, kas nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes (TEN-E pamatnostādnes). Šīs pamatnostādnes ir stratēģisks satvars Eiropas Savienības ilgtermiņa redzējumam par energoinfrastruktūru un ievieš kopīgu interešu projektu jēdzienu. Tās nosaka deviņus stratēģiski prioritāros infrastruktūras koridorus elektroenerģijas, gāzes un naftas nozarē un trīs ES mēroga infrastruktūras prioritātes elektromaģistrāļu, viedo tīklu un oglekļa dioksīda transportēšanas tīklu jomā.

Galīgo sarakstu Komisija apstiprināja pēc rūpīgas izvērtēšanas. Ierosinātos projektus novērtēja 12 īpašas reģionālās darba grupas, katrai izskatot vienu stratēģiski prioritāro jomu vai koridoru. Līdz 2013. gada jūlijam šīs grupas izveidoja reģionālu sarakstu ar kopēju interešu projektiem. Tās arī apspriedās ar sabiedrību un ieinteresētajām personām, piemēram, ar NVO, par lielākajiem infrastruktūras trūkumiem un par projektiem, kurus vajadzētu iekļaut sarakstā. Galīgā saraksta izveidē kā reģionālo grupu dalībnieki piedalījās dalībvalstu pārstāvji, elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO-E un ENTSO-G) pārstāvji, valstu pārvades sistēmu operatori un projektu virzītāji, valstu regulatīvās iestādes un Energoregulatoru sadarbības aģentūra.

Plašāka informācija

Apstiprinātais kopīgu interešu projektu izsmeļošs saraksts

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Informatīvs paziņojums par kopīgu interešu projektiem MEMO/13/880

Kontaktpersonas:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar