Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.10.2013

Energia: Komissio esittelee luettelon 250 infrastruktuurihankkeesta, joille on varattu rahoitusta 5,85 miljardia euroa

Uudenaikainen infrastruktuuri, jossa on riittävästi rajayhdysjohtoja ja luotettavat verkostot, on ratkaisevan tärkeä tekijä sellaisten yhtenäisten energiamarkkinoiden kannalta, joilla kuluttajat saavat parhaan vastineen rahoilleen. Euroopan komissio on tänään hyväksynyt luettelon noin 250 tärkeimmästä energiainfrastruktuurihankkeesta. Näihin "yhteistä etua koskeviin hankkeisiin" sovelletaan nopeutettuja lupamenettelyjä. Niitä koskevia lainsäädännöllisiä edellytyksiä parannetaan, ja ne voivat saada rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välineestä, jossa on varattu 5,85 miljardia euroa määrärahoja Euroopan laajuisiin energiainfrastruktuureihin vuosiksi 2014–2020. Näin hankkeet saadaan pantua täytäntöön nopeammin, ja ne ovat sijoittajille houkuttavampia. Hankkeiden valmistuttua jäsenvaltioiden on helpompi yhdentää energiamarkkinansa ja monipuolistaa energialähteitään, ja joidenkin jäsenvaltioiden energiahuollon eristyneisyys saadaan helpommin hoidettua. Niiden avulla sähköverkko pystyy myös hyödyntämään isompia määriä uusiutuvaa energiaa, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Energiakomissaari Günther Oettingerin mukaan meidän on huolehdittava siitä, että rajallisia varoja käytetään viisaasti ja että EU:n varat menevät sinne, missä niistä on mahdollisimman paljon hyötyä eurooppalaisille kuluttajille. "Laatimalla tämän luettelon energiainfrastruktuurihankkeista ja niiden mukanaan tuomien etujen myötä toivomme myös saavamme mukaan lisää sijoittajia”, hän totesi.

Luettelo sisältää 140 sähkön siirtoon ja varastointiin liittyvää hanketta, noin 100 kaasun siirtoon ja varastointiin sekä nesteytettyyn maakaasuun liittyvää hanketta. Näiden lisäksi siinä on useita öljyyn ja älykkäisiin verkkoihin liittyviä hankkeita. Hankkeet voivat hyötyä monenlaisista eduista:

  • nopeutettu suunnittelu ja nopeutetut lupamenettelyt (sitova kolmen ja puolen vuoden määräaika);

  • yksi kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka toimii keskitettynä palvelupisteenä lupamenettelyissä;

  • vähemmän hallinnollisia kustannuksia hankkeiden vetäjille ja viranomaisille ympäristövaikutusten arvioinnin virtaviivaistamisella, mutta noudattaen silti EU:n lainsäädäntöä;

  • lisääntynyt avoimuus ja julkinen osallistuminen;

  • sijoittajien kannalta lisääntynyt näkyvyys ja houkuttelevuus nykyistä tehokkaammalla sääntelykehyksellä, jossa kustannukset kohdennetaan maille, jotka hyötyvät toteutetusta hankkeesta eniten;

  • mahdollisuus saada rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -välineestä. Tämä tulee olemaan keskeisessä asemassa lisättäessä tarvittavia yksityisiä ja julkisia varoja, ja rahoitusta on mahdollista saada jo vuonna 2014.

Jotta hanke otettiin mukaan luetteloon, siitä piti syntyä merkittävää hyötyä vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, sen piti edistää markkinoiden yhdentymistä ja kilpailua, parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Komissio seuraa tiiviisti lupamenettelyjen täytäntöönpanoa ja hankkeiden rakennusvaihetta. Yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo saatetaan ajan tasalle kahden vuoden välein, jotta mukaan saadaan uusia tarpeellisia hankkeita ja vanhentuneet poistetaan luettelosta.

Tausta

Valtavat investointitarpeet energiainfrastruktuuriin olivat yksi niistä syistä, jotka johtivat ehdotukseen asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista (TEN-E-suuntaviivat) vuonna 2011. TEN-E-suuntaviivat sisältävät strategiset puitteet Euroopan unionin näkemykselle pitkän aikavälin energiainfrastruktuurista, ja niissä otetaan käyttöön käsite "yhteistä etua koskevat hankkeet". Niissä yksilöidään yhdeksän ensisijaista energiainfrastruktuurikäytävää sähkö-, kaasu- ja öljyalalla sekä kolme EU:n laajuista ensisijaista aluetta, jotka ovat sähkönsiirron valtaväylät, älykkäät sähköverkot ja hiilidioksidiverkot.

Komissio hyväksyi lopullisen luettelon perusteellisen määrittely- ja arviointiprosessin tuloksena. Kutakin strategista ensisijaista aluetta tai käytävää kohden perustetut 12 tilapäistä aluetyöryhmää arvioivat ehdotettuja hankkeita ja laativat alueellisen luettelon yhteistä etua koskevista hankkeista heinäkuuhun 2013 mennessä. Ne kuulivat lisäksi kansalaisia ja sidosryhmiä, myös valtioista riippumattomia ympäristöjärjestöjä, infrastruktuurin pahimmista pullonkauloista ja mahdollisista yhteistä etua koskevista hankkeista laaditusta luetteloluonnoksesta. Jäsenvaltioiden edustajat, sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (sähkö-ENTSO), kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (kaasu-ENTSO), kansalliset siirtoverkonhaltijat ja hankkeiden vetäjät, kansalliset sääntelyviranomaisten ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) kaikki osallistuivat – alueellisten työryhmien jäseninä – lopullisen luettelon laadintaan.

Lisätietoja

Täydellinen luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista maittain:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Taustatiedote yhteistä etua koskevista hankkeista MEMO/13/880

Yhteyshenkilöt:

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96


Side Bar