Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. oktoober 2013

Euroopa Komisjon avaldas loetelu 250 energiataristuprojektist, mis võivad saada rahalist toetust kokku 5,85 miljardit eurot

Lõimitud energiaturg, kus tarbijad saavad kasutada parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenuseid, nõuab piisavate ühenduskohtade ja usaldusväärsete võrgustikega moodsat taristut. Euroopa Komisjon võttis täna vastu 250 tähtsaima energiataristuprojekti loetelu. Neile nn ühishuviprojektidele antakse kiiremini tegevusload, nende suhtes kehtivad täiustatud eeskirjad ja neile võib saada toetust Euroopa ühendamise rahastust, milles on üleeuroopalise energiataristu jaoks aastateks 2014–2020 eraldatud 5,85 miljardit eurot. See aitab neid projekte kiiremini ellu viia ja muuta need investoritele köitvamaks. Valminud projektid aitavad liikmesriikidel lõimida oma energiaturge, mitmekesistada energiaallikaid ja teha lõpu teatavate liikmesriikide energeetikaalasele eraldatusele. Samuti aitavad nad kasutada energiavõrkudes järjest rohkem taastuvallikaid ja vähendada seega CO2-heidet.

Euroopa Liidu energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Peame tagama, et meie piiratud rahalisi vahendeid kasutataks targalt ja et ELi raha kulutataks projektidele, mis võivad tuua Euroopa tarbijatele suurimat kasu. Loodame ka, et see loetelu energiataristuprojektidest ja nendega kaasnevad hüved meelitavad ligi rohkem investoreid.”

Loetellu kuuluvad kuni 140 elektriülekande ja -salvestuse projekti, ligikaudu 100 gaasiülekande ja -hoidlate ning veeldatud maagaasi projekti, samuti mitu arukate võrkude ja naftaprojekti. Projektidel on teiste ees mitu eelist:

  • kiirem planeerimine ja loamenetlus (siduv kolme ja poole aastane ajapiirang);

  • üksainus riigi pädev asutus viib läbi kõik loamenetlused;

  • projektiedendajate ja ametiasutuste väiksemad halduskulud tänu lihtsamale keskkonnamõju hindamise menetlusele, mis vastab samas ELi õigusnormidele;

  • suurem läbipaistvus ja üldsuse kaasatus;

  • projektid on suurema tähelepanu all ja investoritele köitvamad tänu täiustatud reguleerivale raamistikule, mille kohaselt kannavad kulud riigid, kes valminud projektist kõige rohkem kasu saavad;

  • võimalus saada finantstoetust Euroopa ühendamise rahastust. See on väga oluline vajalike avaliku ja erasektori rahaliste vahendite võimendamiseks ning rahastamine võib alata juba 2014. aastal.

Et projekt loetellu lisataks, peab see tooma märkimisväärset kasu vähemalt kahes liikmesriigis, aitama lõimida turgu ja suurendada konkurentsi ning suurendama varustuskindlust ja vähendama CO2-heidet.

Komisjon jälgib tähelepanelikult loaandmismeetmete rakendamist ja projektide elluviimist. Ühishuviprojektide loetelu uuendatakse iga kahe aasta tagant, et lisada uusi vajalikke projekte ja kustutada lõpetatud projektid.

Taustteave

Üks põhjuseid, miks 2011. aastal tehti üleeuroopalise energiavõrgu suuniseid käsitleva määruse ettepanek, oli väga suur vajadus investeerida energiataristusse. Üleeuroopalise energiavõrgu suunistega on loodud strateegiline raamistik Euroopa Liidu energiataristu pikaajaliseks kujundamiseks ning selles võeti kasutusele ühishuviprojektide põhimõte. Neis suunistes on kindlaks määratud üheksa esmatähtsat elektri-, gaasi- ja naftataristu koridori ning kolm kogu ELi hõlmavat esmatähtsat taristuvaldkonda – elektrikiirteed, arukad võrgud ja CO2 transpordi võrk.

Komisjon kiitis lõpliku loetelu heaks pärast põhjalikku väljavalimis- ja hindamisprotsessi. Pakutud projekte hindasid kaksteist ajutist piirkondlikku töörühma, kellest igaüks keskendus ühele esmatähtsale valdkonnale või koridorile. Nad koostasid juuliks 2013 ühishuviprojektide piirkondliku loetelu. Töörühmad pidasid taristu peamiste kitsaskohtade ja võimalike ühishuviprojektide esialgse loetelu üle nõu ka üldsuse ja sidusrühmadega, sh valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonidega. Lõpliku nimekirja koostamises osalesid piirkondlike töörühmade osalistena liikmesriikide ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku esindajad, riikide põhivõrgu- ja ülekandesüsteemiettevõtjad, projektiedendajad ja reguleerivad asutused ning Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER).

Lisateave

Ühishuviprojektide täisloetelu riikide kaupa.

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Ühishuviprojekte käsitlev märgukiri MEMO/13/880

Kontaktisikud:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar