Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. oktober 2013

Energi: Kommissionen offentliggør liste over 250 infrastrukturprojekter, der kan få adgang til 5,85 mia. EUR i finansiering

En moderne infrastruktur med passende samkøringslinjer og pålidelige net er afgørende for et integreret energimarked, hvor forbrugerne med får mest mulig valuta for pengene. Europa-Kommissionen har i dag godkendt en liste over ca. 250 centrale energiinfrastrukturprojekter. Disse "projekter af fælles interesse" vil nyde godt af hurtigere tilladelsesprocedurer og forbedrede lovgivningsmæssige betingelser og kan få adgang til finansiel støtte fra Connecting Europe-faciliteten, under hvilken der er afsat 5,85 mia. EUR til transeuropæisk energiinfrastruktur for perioden 2014-20. Det vil være med til at få gennemført projekterne hurtigere og gøre dem mere attraktive for investorer. Når projekterne er tilendebragt, vil de hjælpe medlemsstaterne med at integrere deres energimarkeder, give dem mulighed for at diversificere deres energikilder og bidrage til at gøre en ende på nogle medlemsstaters energimæssige isolation. Projekterne vil ligeledes skabe mulighed for, at nettet absorberer stadig større mængder af vedvarende energi, og dermed være med tiltil at nedbringe CO2-emissionerne.

Energikommissær Günther Oettinger udtalte: "Vi må sikre os, at vore begrænsede midler anvendes effektivt, og at EU's penge går til områder, hvor de kan skabe flest fordele for EU's forbrugere. Med denne liste over energiinfrastrukturprojekter, og de fordele, de medfører, håber vi også at kunne tiltrække flere investorer."

Listen omfatter ca. 140 projekter inden for eltransmission og -oplagring, ca. 100 projekter inden for gastransmission, lagring og flydende naturgas samt adskilige projekter vedrørende olie og intelligente net. Projekterne vil give en række fordele:

  • fremskyndede planlægnings- og tilladelsesprocedurer (en bindende frist på tre og et halvt år)

  • én kompetent national myndighed skal fungere som kvikskranke for tilladelsesprocedurerne

  • færre administrative omkostninger for projektiværksætterne og myndighederne på grund af mere strømlinede miljøvurderingsprocedurer, samtidig med at kravene i EU-retten overholdes

  • øget gennemsigtighed og bedre offentlig deltagelse

  • øget synlighed og tiltrækningskraft for investorer i kraft af en forbedret lovramme, hvor omkostningerne fordeles på de lande, der har størst fordel af et færdigt projekt

  • mulighed for at modtage finansiel støtte fra Connecting Europe-faciliteten. Dette vil spille en vigtig rolle med hensyn til at mobilisere de nødvendige private og offentlige midler, og eventuel finansiering vil kunne opnås allerede i 2014.

For at et projekt kunne optages på listen, måtte det være til væsentlig gavn for mindst to medlemsstater, bidrage til markedsintegration og fremme konkurrence samt øge forsyningssikkerheden samt nedbringe CO2-emissionerne.

Kommissionen vil nøje overvåge gennemførelsen af tilladelsesforanstaltningerne og udførelsen af projekterne. Endelig ajourføres listen over projekter af fælles interesse hvert andet år med det formål at integrere nye nødvendige projekter og fjerne dem, der ikke længere er relevante.

Baggrund:

Det store behov for investeringer i energiinfrastruktur var én af grundene til, at der blev foreslået en forordning om retningslinjer for transeuropæisk energiinfrastruktur (retningslinjer for TEN-E) i 2011. TEN-E-retningslinjerne opstiller en strategisk ramme for Den Europæiske Unions langsigtede vision for energiinfrastruktur og indfører begrebet "projekter af fælles interesse". De udpeger ni prioriterede strategiske energiinfrastrukturkorridorer inden for elektricitet, gas og olie samt tre EU-dækkende prioriterede infrastrukturområder for elmotorveje, intelligente net og kuldioxidtransportnetværk.

Kommissionens godkendelse af den endelige liste er resultatet af en grundig identifikations og evalueringsproces. 12 regionale ad-hoc-arbejdsgrupper, som hver især dækker et prioritet strategisk område eller en korridor, evaluerede de foreslåede projekter og opstillede en regional liste over projekter af fælles interesse i juli 2013. De hørte også offentligheden og interesserede parter, herunder miljøorganisationer, om de vigtigste flaskehalse i infrastrukturen og om udkastet til listen over potentielle projekter af fælles interesse. Repræsentanter for medlemsstaterne, Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører for Elektricitet og Gas (ENTSO-E og ENTSO-G), de nationale transmissionssystemoperatører og projektiværksættere, de nationale regulerende myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) deltog alle — som medlemmer af de regionale grupper — i udarbejdelsen af den endelige liste.

Yderligere oplysninger

Listen over projekter af fælles interesse fordelt på de enkelte lande:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Notat om projekter af fælles interesse MEMO/13/880

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar