Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. října 2013

Energetika: Komise zveřejnila seznam 250 projektů v oblasti infrastruktury, které mohou být způsobilé pro financování ve výši 5,85 miliardy EUR

Moderní infrastruktura, v níž by byla odpovídající propojovací vedení a spolehlivé sítě, má zásadní význam pro integrovaný trh s energií, na němž spotřebitelé dostanou za své peníze tu nejlepší hodnotu. Evropská komise dnes přijala seznam zhruba 250 klíčových projektů z oblasti energetické infrastruktury. Na tyto „projekty společného zájmu“ se budou vztahovat urychlené postupy udělování licencí a lepší regulační podmínky a bude možné využít i přístup k finanční podpoře z nástroje pro propojení Evropy, v němž je na období 2014–2020 na transevropské energetické infrastruktury přidělen rozpočet ve výši 5,85 miliardy EUR. To přispěje k rychlejšímu provádění uvedených projektů a zvýší jejich atraktivitu pro investory. Projekty by po ukončení měly členským státům napomoci s integrací jejich trhů s energiemi, umožnit jim diverzifikovat energetické zdroje a zasloužit se o ukončení energetické izolace některých členských států. Měly by též rostoucí měrou umožnit přísun energie z obnovitelných zdrojů do sítě, a tedy i přispívat ke snižování emisí CO2.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Musíme zajistit, aby naše omezené prostředky byly používány rozumným způsobem a peníze z EU šly tam, kde dokáží přinést evropským spotřebitelům největší prospěch. Rovněž doufáme, že díky tomuto seznamu projektů v oblasti energetické infrastruktury a souvisejícím přínosům přilákáme více investorů.“

Seznam zahrnuje až 140 projektů v oblasti přenosu a skladování elektřiny, přibližně 100 projektů v oblasti přepravy a skladování plynu i zkapalněného zemního plynu a několik projektů z oblasti ropy a inteligentních sítí. Na projekty se bude vztahovat řada výhod:

  • zrychlené postupy plánování a udělování povolení (závazná lhůta v délce tří a půl let),

  • jako kontaktní místo pro postupy udělování povolení bude fungovat jediný příslušný vnitrostátní orgán,

  • nižší správní náklady pro navrhovatele projektů i orgány díky větší racionalizaci postupu pro posuzování vlivů na životní prostředí za dodržování požadavků práva Unie,

  • větší transparentnost a větší účasti veřejnosti,

  • větší viditelnost a přitažlivost pro investory díky posílení regulačního rámce, kdy náklady ponesou ty země, které mají z dokončeného projektu největší prospěch,

  • možnost získat finanční podporu v rámci nástroje pro propojení Evropy. Tento aspekt bude mít zásadní vliv na zajištění nezbytného financování ze soukromých a veřejných zdrojů, přičemž finanční prostředky by mohly být k dispozici již v roce 2014.

Pro zařazení projektu do seznamu bylo nutné, aby byl významným přínosem pro alespoň dva členské státy, napomáhal integraci trhu i větší hospodářské soutěži, zlepšoval zabezpečení dodávek energie a snižoval emise CO2.

Komise bude pozorně sledovat provádění opatření pro udělování povolení a stejně tak i budování projektů. Seznam projektů společného zájmu bude každé dva roky aktualizován, aby do něj byly začleněny nově potřebné projekty a odstraněny z něj projekty zastaralé.

Souvislosti

Enormní potřeba investic do energetické infrastruktury byla jedním z důvodů, proč bylo v roce 2011 navrženo nařízení o hlavních směrech pro transevropskou energetickou infrastrukturu (pokyny TEN-E). Pokyny TEN-E poskytují strategický rámec vize Evropské unie pro oblast dlouhodobé energetické infrastruktury a zavádějí pojem projekty společného zájmu. Určují devět prioritních koridorů strategické infrastruktury v oblasti elektřiny, plynu a ropy a tři prioritní oblasti infrastruktury pro celou EU v oblasti elektrických dálnic, inteligentních sítí a sítí pro přepravu oxidu uhličitého.

Schválení konečného seznamu Komisí je výsledkem důkladného postupu pro určení a hodnocení projektů. Navrhované projekty hodnotilo dvanáct regionálních pracovních skupin ad hoc, přičemž každá z těchto skupin se zaměřila na jednu strategickou prioritní oblast nebo koridor, a z této činnosti vzešel do července 2013 regionální seznam projektů společného zájmu. Pracovní skupiny rovněž vedly konzultace s veřejností a zúčastněnými stranami, včetně nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí, a věnovaly se hlavním problémovým místům v infrastruktuře a návrhu seznamu možných projektů společného zájmu. Do přípravy konečného seznamu se jako členové regionálních skupin zapojili zástupci členských států, Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ETSO-E) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-G), vnitrostátní provozovatelé přenosových a přepravních soustav a navrhovatelé projektů, vnitrostátní regulační orgány a Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Další informace

Úplný seznam projektů společného zájmu podle zemí:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Zpráva o projektech společného zájmu MEMO/13/880

Kontaktní osoby:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar