Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 октомври 2013 г.

Енергетика: Комисията публикува списък с 250 инфраструктурни проекта, които биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро

Модерната инфраструктура с надеждни мрежи и адекватни междусистемни електропроводи е изключително важна за един интегриран енергиен пазар, на който потребителите получават най-доброто за своите пари. Днес Европейската комисия прие списък от 250 ключови проекта за енергийна инфраструктура. Тези „проекти от общ интерес“ ще имат право на ускорено лицензиране и по-добри регулаторни условия и може да получат достъп до финансови средства по Механизма за свързване на Европа, чийто бюджет за трансевропейска енергийна инфраструктура за периода 2014-2020 г. възлиза на 5,85 милиарда евро. Това ще помогне проектите да бъдат реализирани по-бързо и да са по-привлекателни за инвеститори. Проектите ще помогнат на държавите от ЕС да интегрират енергийните си пазари, да разнообразят енергийните си източници и да сложат край на енергийната изолация на някои страни от Съюза. Проектите ще позволят също така преносната мрежа да поема все повече енергия от възобновяеми източници и като резултат да се намалят емисиите на CO2.

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Трябва да гарантираме, че ограничените ни средства се използват разумно и че с парите на ЕС се създават възможно най-много ползи за европейските потребители. С този списък от енергийни инфраструктурни проекти и съпътстващите ги преимущества се надяваме да привлечем повече инвеститори”.

В списъка влизат до 140 проекта в областта на преноса и съхранението на електричество, около 100 проекта в областта на преноса и съхранението на газ и втечнен газ, и няколко проекта в областта на петрола и интелигентните мрежи. Проектите ще се радват на редица предимства:

  • ускорени процедури за планиране и предоставяне на разрешения (задължителен максимален срок от три и половина години);

  • един-единствен национален компетентен орган ще обработва всички процедури за издаване на разрешения;

  • по-ниски административни разходи за властите и организаторите на проекти благодарение на по-стройни процедури за екологична оценка при спазване на изискванията на правото на ЕС;

  • повишена прозрачност и засилено участие на обществеността;

  • повишена видимост и привлекателност за инвеститорите благодарение на подобрена регулаторна рамка, при която разходите се отреждат на страните, които имат най-голяма полза от завършването на даден проект;

  • възможност за получаване на финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа. Това ще е от съществено значение при събирането на необходимите публични и частни средства, като в някои случаи финансирането може да започне още през 2014 г.

За да бъдат включени в списъка, проектите трябваше да са от значителна полза за поне две държави от ЕС, да допринасят за интеграцията на пазара и конкуренцията, да засилват сигурността на доставките и да намаляват емисиите на CO2.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на мерките за предоставяне на разрешителни и провеждането на проектите. Списъкът с проекти от общ интерес ще се актуализира на всеки две години, като се включват необходими нови и се премахват вече неактуални проекти.

Контекст

Една от причините за предлагане на регламент за насоките за трансевропейска енергийна инфраструктура през 2011 г. бе огромната нужда от инвестиции в енергийна инфраструктура. Насоките за трансевропейски енергийни мрежи са дългосрочна стратегическа визия за енергийната инфраструктура на Европейския съюз, в която се съдържа понятието за проект от общ интерес. В насоките се посочват девет стратегически инфраструктурни приоритета в областта на електричеството, природния газ и петрола и три общоевропейски приоритета за електропреносни магистрали, интелигентни мрежи и мрежи за пренос на въглероден диоксид.

Приетият от Комисията окончателен списък е резултат от процес на задълбочена оценка и подбор. Дванайсет специално сформирани работни групи – по една за всеки приоритет – оцениха предложените проекти и съставиха регионален списък на проекти от общ интерес до юли 2013 г. Те се консултираха с обществеността и заинтересованите лица, включително екологични неправителствени организации, по въпроси като проблемните участъци в инфраструктурата и предварителния списък с потенциални проекти от общ интерес. В изготвянето на окончателния списък като членове на регионалните групи участваха представители на държавите от ЕС, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия и газ, организатори на проекти и оператори на преносни системи от отделните държави, национални регулаторни органи и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

За повече информация

Пълен списък на проектите от общ интерес по страни:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Информационна бележка за проектите от общ интерес MEMO/13/880

За контакти:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar