Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 oktober 2013

EU-utvidgningen: prioriteringar för 2014

I en uppsättning årsrapporter som antas idag rekommenderar EU-kommissionen att Albanien beviljas status som kandidatland och, för femte gången i rad, att anslutningsförhandlingar inleds med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Kommissionen utvärderar också de framsteg mot EU-anslutning som har gjorts på andra ställen i västra Balkan och i Turkiet under det gångna året. Med hänsyn till den isländska regeringens beslut att låta anslutningsförhandlingarna vila redogörs i en förenklad rapport om Island för den nuvarande statusen för Islands förbindelser med EU.

Utvidgningen är en pågående process och trots den ekonomiska krisen är den en god strategi eftersom den utgör en del av lösningen. Utvidgning fortsätter att vara en av EU:s effektivaste strategier. Genom att först ta itu med de ”grundläggande” frågorna – till exempel kampen mot korruption, sund ekonomisk styrning, yttrandefrihet och mediefrihet, mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter – stärks den politiska och ekonomiska stabiliteten i de länder som eftersträvar medlemskap och EU som helhet, sade EU-kommissionär Štefan Füle vid presentationen av det årliga utvidgningspaketet.

Den idag antagna utvidgningsstrategin bekräftar att grunderna i Köpenhamnskriterierna för medlemskap, som EU kom överens om för 20 år sedan, fortsätter att vara relevanta. Bland dessa ingår rättsstatsprincipen, som är fast förankrad i centrum av utvidgningsprocessen. De berörda länderna måste ta itu med frågor som reformering av rättsväsendet och kampen mot organiserad brottslighet och korruption tidigt i anslutningsförhandlingarna, för att visa goda och hållbara resultat.

Genom den globala ekonomiska krisen har behovet för alla länder att stärka sin ekonomiska styrning och förbättra konkurrenskraften fått ökad aktualitet. Kommissionen har fastställt ett antal förslag för att stödja detta mål, inklusive införandet av nationella strategier för ekonomisk reform och åtgärdsplaner för förvaltning av de offentliga finanserna.

Händelser den senaste tiden i ett antal utvidgningsländer har betonat vikten av att stärka de demokratiska institutionerna och göra de demokratiska processerna mer inkluderande. Alla länderna i västra Balkan och Turkiet måste genomföra ytterligare reformer för att se till att principerna för yttrandefrihet och rättigheter för personer som tillhör minoriteter, inklusive romer, respekteras i praktiken. Det behövs flera robusta åtgärder för att skydda andra sårbara grupper från diskriminering, särskilt på grund av sexuell läggning. Kommissionen kommer att öka prioriteringen av dessa frågor i anslutningsprocessen, inklusive genom mer riktat föranslutningsstöd och ökat bistånd för att stödja inkluderandet av romer genom ett organ för frågor som rör romer.

För utförliga resultat och rekommendationer om varje land se MEMO:

Montenegro: MEMO/13/893

Serbien: MEMO/13/894

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: MEMO/13/890

Albanien: MEMO/13/888

Bosnien och Hercegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turkiet: MEMO/13/895

Island: MEMO/13/891

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Bakgrund

LÄNDERNAS STATUS

MONTENEGRO: kandidatland - ansökte 2008. Anslutningsförhandlingarna inleddes i juni 2012. Två förhandlingskapitel har inletts och preliminärt avslutats. Genomgångsmötena har avslutats. I juni antog Montenegro åtgärdsplaner för förhandlingskapitel 23 (rättsväsen och grundläggande rättigheter) och 24 (rättvisa, frihet och säkerhet). Efter en positiv bedömning av kommissionen uppmanade EU Montenegro i september att presentera sina förhandlingspositioner för dessa kapitel. Montenegro presenterade sina förhandlingspositioner i början av oktober.

SERBIEN: kandidatland - ansökte 2009, erhöll kandidatstatus i mars 2012. Den EU-stödda dialogen mellan Belgrad och Pristina inleddes i mars 2011. En första överenskommelse om de principer som styr en normalisering av relationerna nåddes med Kosovo i april 2013. Reformarbetet har också fått nytt liv i Serbien. Europeiska rådet beslöt i juni 2013 att inleda anslutningsförhandlingar. Den första regeringskonferensen om Serbiens anslutningsförhandlingar kommer att hållas senast i januari 2014, efter att rådet har antagit den förhandlingsram som kommissionen föreslog i juli 2013. Under tiden inleddes genomgångsmötena i september 2013. Stabiliserings- och associeringsavtalet trädde i kraft den 1 september.

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLLIKEN MAKEDONIEN: kandidatland - ansökte 2004. Landet fortsätter att i tillräckligt hög grad uppfylla de politiska kriterierna. Den politiska krisen från slutet av förra året visar att det finns ett behov av en mer inkluderande och konstruktiv politik. Anslutningsdialogen på hög nivå har lett till starkare fokus på och genomförande av EU-relaterade reformer. Ökad uppmärksamhet måste fästas vid effektivt genomförande och att man tar itu med bristerna inom området yttrandefrihet, samt att domstolarnas oberoende och behörighet förbättras. Kommissionen har fem år i rad rekommenderat att anslutningsförhandlingar inleds. Rådet har ännu inte fattat något beslut om detta. Kommissionen anser att ett beslut att inleda anslutningsförhandlingar även skulle bidra till att skapa goda förhållanden för att hitta en lösning på namnfrågan och förbättra goda grannförbindelser.

ALBANIEN: potentiellt kandidatland - ansökte 2009. Parlamentsvalen i juni genomfördes på ett i stort sett välordnat sätt. Albanien antog ett antal viktiga rättsliga instrument, inklusive grundläggande krav för beviljande av kandidatlandsstatus, och fortsatte att arbeta med kampen mot korruption och organiserad brottslighet. Mot denna bakgrund [under förutsättning att Albanien fortsätter att vidta åtgärder i kampen mot organiserad brottslighet och korruption rekommenderar kommissionen att kandidatstatus beviljas]. Innan kommissionen kan rekommendera att anslutningsförhandlingar inleds måste Albanien intensifiera reformer inom viktiga prioriterade områden, bl.a. vad gäller rättsstatsprincipen.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: potentiellt kandidatland – har liksom resten av västra Balkan ett europeiskt perspektiv. Inledandet av dialogen på hög nivå med Bosnien och Hercegovina var positiv, men de resultat som ledarna för Bosnien och Hercegovina hittills har uppnått ligger fortfarande under förväntningarna. Relationerna med EU står stilla och det behövs stora ansträngningar för att uppfylla villkoren för att möjliggöra ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och för en trovärdig ansökan om medlemskap.

KOSOVO: potentiellt kandidatland – delar ett europeiskt perspektiv med länderna i västra Balkan. Den EU-stödda dialogen mellan Pristina och Belgrad inleddes i mars 2011. Den första överenskommelsen om de principer som styr en normalisering av relationerna nåddes med Serbien i april 2013. I juni 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar för ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo. Förhandlingar ska inledas inom kort.

TURKIET: kandidatland - ansökte 1987. Anslutningsförhandlingarna inleddes i oktober 2005. 13 kapitel har inletts av vilka ett preliminärt har avslutats. I juni 2013 kom rådet överens om att inleda förhandlingskapitel 22 om regionalpolitik och samordning av strukturinstrument, under förutsättning att rådet (allmänna frågor) bekräftar den gemensamma ståndpunkten efter det att kommissionens årliga lägesrapport har lämnats in. Kommissionen betonar vikten för EU att öka sina förbindelser med Turkiet så att unionen fortfarande kan vara ett riktmärke för reformer.

ISLAND: kandidatland – ansökte om medlemskap 2009. Anslutningsförhandlingarna inleddes i juni 2010. Island lät dem vila i maj 2013, med 27 kapitel inledda av vilka 11 preliminärt har avslutats. Eftersom Island är medlem av EES och Schengenområdet är en stor del av dess lagstiftning redan anpassad till EU-lagstiftningen.

Ytterligare information

Dokumenten finns på

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar