Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. oktobra 2013

Širitev Evropske unije: prednostne naloge za leto 2014

Evropska komisija v svežnju danes sprejetih letnih poročil priporoča, da se Albaniji podeli status kandidatke in, petič zapored, da se z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo začnejo pristopna pogajanja. Poleg tega Komisija ocenjuje napredek, ki so ga na poti k pristopu k Evropski uniji v preteklem letu dosegle ostale države Zahodnega Balkana in Turčija. Glede na odločitev islandske vlade, da zamrzne pristopna pogajanja, poenostavljeno poročilo o Islandiji pregleduje trenutno stanje usklajenosti te države z EU.

Ob predstavitvi letnega širitvenega svežnja je komisar Štefan Füle dejal: „Širitev je proces v razvoju. Kljub gospodarski krizi je širitev dobra politika, saj ponuja del rešitve za izhod iz krize. Širitev je še vedno ena najuspešnejših evropskih politik. S tem namreč, da se na samem začetku osredotoča na temeljne prvine, kakršne so boj proti korupciji, trdno gospodarsko upravljanje, svoboda izražanja, svoboda medijev, človekove pravice in zaščita manjšin, krepi politično in gospodarsko stabilnost tako v državah, ki se želijo EU pridružiti, kot v sami EU.

Danes sprejeta širitvena strategija potrjuje, da so merila za članstvo, o katerih se je EU dogovorila pred 20 leti v Københavnu, še vedno veljavna. Ta merila med drugim zadevajo vladavino prava, načelo, ki še dalje predstavlja jedrno vrednoto širitvenega procesa. Da bi države, ki si prizadevajo za članstvo, dokazale zanesljiv razvoj trajnostnih dosežkov, se morajo že na zgodnji stopnji pristopnih pogajanj lotiti vprašanj, kakršna so reforma pravosodja ter boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji.

V svetovni gospodarski krizi se je izkazalo, da morajo vse države okrepiti svoje gospodarsko upravljanje in izboljšati konkurenčnost. Komisija jih želi v tem podpreti z vrsto predlogov, ki med drugim zadevajo vpeljavo nacionalnih strategij za gospodarske reforme in akcijskih načrtov za upravljanje javnih financ.

V vrsti držav, ki si prizadevajo za članstvo EU, se je v nedavnih dogodkih izkazalo, da je treba demokratične institucije okrepiti in bolj odpreti demokratični proces. Vse države Zahodnega Balkana in Turčija morajo z reformami nadaljevati, da bi v vsakdanjem življenju zagotovile upoštevanje načel svobode izražanja in pravice pripadnikov manjšin, vključno z Romi. Da bi ranljive skupine zaščitili pred diskriminacijo, zlasti na podlagi spolne usmerjenosti, so potrebni odločnejši ukrepi. Komisija bo v pristopnem procesu tem vprašanjem podelila še izrazitejšo prednost, med drugim s predpristopnim financiranjem, ki bo imelo podrobneje opredeljen namen, in znatnejšo podporo vključevanju Romov s pomočjo posebnega instrumenta.

Podrobnejše ugotovitve in priporočila glede posameznih držav so na voljo v naslednjih obvestilih:

za Črno goro: MEMO/13/893

za Srbijo: MEMO/13/894

za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo: MEMO/13/890

za Albanijo: MEMO/13/888

za Bosno in Hercegovino: MEMO/13/889

za Kosovo*: MEMO/13/892

za Turčijo: MEMO/13/895

za Islandijo: MEMO/13/891

* To poimenovanje ne posega v različna stališča o njegovem statusu ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Ozadje

PREGLED PO DRŽAVAH

ČRNA GORA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2008. Pristopna pogajanja so se začela junija 2012. Dve pogajalski poglavji sta bili odprti in začasno zaprti. Opravljeni so bili sestanki, na katerih je bila pregledana stopnja usklajenosti črnogorske zakonodaje z zakonodajo EU. Junija je Črna gora sprejela akcijske načrte glede pogajalskih poglavij 23 (pravosodje in temeljne pravice) in 24 (pravica, svoboda in varnost). Potem ko je Komisija podala pozitivno oceno, je EU Črno goro septembra pozvala, naj predloži pogajalska stališča glede teh poglavij. Črna gora je svoja pogajalska stališča predložila v začetku oktobra.

SRBIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009, marca 2012 pa je dobila status države kandidatke. Marca 2011 se je ob mediatorski podpori EU začel dialog med Beogradom in Prištino. Prvi sporazum o načelih za normalizacijo odnosov je bil s Kosovom dosežen aprila 2013. Poleg tega se proces reform vztrajno krepi. Evropski svet je junija 2013 sklenil začeti s pristopnimi pogajanji. Prva medvladna konferenca o pristopnih pogajanjih Srbije bo potekala najpozneje januarja 2014, potem ko bo Svet sprejel pogajalski okvir, ki ga je Komisija predložila julija 2013. Medtem že od septembra 2013 poteka pregled usklajenosti zakonodaje. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je začel veljati 1. septembra.

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2004. Država še naprej zadovoljivo izpolnjuje politična merila. Politična kriza konec lanskega leta kaže na potrebo po bolj vključevalni in konstruktivni politiki. Dialog na visoki ravni o pristopu je privedel do tega, da se je ta država bolj zagnano posvetila pripravi reform v zvezi z EU in jih izpeljala do konca. Več pozornosti pa je treba nameniti učinkovitemu izvajanju zakonodaje na področju svobode izražanja in odpravi pomanjkljivosti na tem področju ter krepitvi neodvisnosti in usposobljenosti sodstva. Komisija že peto leto zapored priporoča začetek pristopnih pogajanj, vendar Svet o tem še ni odločil. Komisija meni, da bi odločitev za začetek pristopnih pogajanj med drugim ugodno vplivala na to, da se ustvarijo razmere, v katerih bi bilo mogoče najti rešitev vprašanja imena in izboljšati sosedske odnose.

ALBANIJA potencialna kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Junijske parlamentarne volitve so povečini potekale pravilno. Albanija je sprejela vrsto pomembnih pravnih instrumentov in med drugim izpolnila ključne zahteve za pridobitev statusa države kandidatke ter si še naprej prizadeva v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Glede na to Komisija [priporoča, da se Albaniji podeli status države kandidatke ob pričakovanju, da bo država še naprej ukrepala v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji]. Da bi Komisija lahko priporočila začetek pristopnih pogajanj, mora Albanija okrepiti reformna prizadevanja na ključnih prednostnih področjih, zlasti glede vladavine prava.

BOSNA IN HERCEGOVINA: potencialna kandidatka – kot ostale države Zahodnega Balkana ima evropsko perspektivo. Začetek dialoga na visoki ravni z Bosno in Hercegovino lani je bil spodbuden, vendar voditelji države še niso dosegli pričakovanih rezultatov. Odnosi z EU so zastali in znaten napor bo potreben, da bo država izpolnila pogoje, ki bi omogočili začetek veljavnosti stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, in nastopila kot prepričljiva prosilka za članstvo.

KOSOVO: potencialna kandidatka – kot ostale države Zahodnega Balkana ima evropsko perspektivo. Marca 2011 se je ob mediatorski podpori EU začel dialog med Prištino in Beogradom. Prvi sporazum o načelih za normalizacijo odnosov je bil s Srbijo dosežen aprila 2013. Svet je junija 2013 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu s Kosovom. Pogajanja se bodo kmalu začela.

TURČIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 1987. Pristopna pogajanja so se začela oktobra 2005; odprtih je 13 poglavij, eno pa je začasno zaprto. Junija 2013 je Svet pristal na odprtje pogajalskega poglavja 22 o regionalni politiki in koordinaciji strukturnih instrumentov, vendar s pridržkom, da njegovo skupno stališče potrdi Svet za splošne zadeve, potem ko Komisija predstavi letno poročilo o napredku. Komisija poudarja, da je intenzivnejše sodelovanje s Turčijo velikega pomena za EU in prav to sodelovanje narekuje raven reform v tej državi.

ISLANDIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Pristopna pogajanja so se začela junija 2010, a jih je Islandija maja 2013 zamrznila. V pogajanjih je bilo sicer oprtih 27 poglavij, od teh pa jih je bilo 11 začasno zaprtih. Ker je Islandija članica EGP in schengenskega območja, je velik del njene zakonodaje že usklajen z evropsko.

Dodatne informacije

Dokumenti so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontakt:

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar