Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 16. október 2013

Rozširovanie EÚ: priority na rok 2014

V ucelenom súbore dnes prijatých výročných správ Európska komisia odporúča udeliť Albánsku status kandidátskej krajiny a už piatykrát v rade odporúča otvorenie prístupových rokovaní s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Komisia zároveň hodnotí pokrok v prístupovom procese, ktorý v priebehu minulého roka dosiahli ďalšie krajiny západného Balkánu a Turecko. Vzhľadom na rozhodnutie islandskej vlády pozastaviť prístupové rokovania sa zjednodušená správa o Islande venuje súčasnému stavu zosúlaďovania s EÚ.

Pri predkladaní ročného balíka opatrení spojených s rozširovaním EÚ komisár Štefan Füle uviedol: „Rozširovanie je pokračujúci proces a napriek hospodárskej kríze ide o dobrú politiku, ktorá sa podieľa na riešení tejto krízy. Rozširovanie je naďalej jednou z najúčinnejších politík EÚ. Tým, že sa v prvom rade venuje „základným princípom“ — ako sú boj proti korupcii, riadne hospodárske riadenie, sloboda prejavu a médií, ľudské práva a ochrana menšín — posilňuje politickú a hospodársku stabilitu v ašpirujúcich krajinách aj v EÚ ako celku.“

Dnes prijatá stratégia rozširovania potvrdzuje trvalý význam základných princípov kodanských kritérií členstva, na ktorých sa EÚ dohodla pred 20 rokmi. Patrí medzi ne zásada právneho štátu, ktorá je aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou procesu rozširovania. Dotknuté krajiny sa v rannej fáze prístupových rokovaní musia zaoberať otázkami, ako je napríklad reforma súdnictva a boj proti organizovanému zločinu a korupcii, aby preukázali presvedčivé a udržateľné výsledky.

Celosvetová hospodárska kríza zdôraznila potrebu toho, aby všetky krajiny posilnili svoje hospodárske riadenie a zvýšili konkurencieschopnosť. Na podporu tohto zámeru pripravila Komisia množstvo návrhov vrátane vypracovania národných ekonomických reformných stratégií a akčných plánov pre riadenie verejných financií.

Nedávne udalosti, ktoré sa odohrali v mnohých krajinách zahrnutých do procesu rozširovania, zdôraznili význam posilnenia demokratických inštitúcií a uskutočňovania otvorenejších demokratických procesov. Je potrebné, aby všetky krajiny západného Balkánu a Turecko uskutočnili ďalšie reformy s cieľom zabezpečiť v praxi dodržiavanie zásady slobody prejavu a práva menšín vrátane Rómov. Na ochranu ostatných zraniteľných skupín pred diskrimináciou, najmä na základe sexuálnej orientácie, je potrebné prijať rozhodnejšie opatrenia. Komisia bude klásť na tieto záležitosti v procese pristúpenia väčší dôraz, napríklad cielenejším poskytovaním predvstupovej pomoci a zvýšením pomoci na podporu začleňovania Rómov prostredníctvom „nástroja“ na riešenie problematiky rómskeho etnika.

Ďalšie podrobnosti o zistenom stave a odporúčaniach týkajúcich sa jednotlivých krajín:

Čierna Hora: MEMO/13/893

Srbsko: MEMO/13/894

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: MEMO/13/890

Albánsko: MEMO/13/888

Bosna a Hercegovina : MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turecko: MEMO/13/895

Island: MEMO/13/891

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Súvislosti

TABUĽKA KRAJÍN

ČIERNA HORA: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2008. Prístupové rokovania sa začali v júni 2012. Dve rokovacie kapitoly sa otvorili a predbežne uzavreli. „Preverovacie“ rokovania boli ukončené. V júni prijala Čierna Hora akčné plány na rokovanie o kapitolách, 23 (súdnictvo a základné práva) a 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť). Po pozitívnom hodnotení zo strany Komisie v septembri EÚ požiadala Čiernu Horu o predloženie svojich rokovacích pozícií v týchto kapitolách. Čierna Hora predložila svoje rokovacie pozície začiatkom októbra.

SRBSKO: kandidátska krajina – žiadosť o členstvo predložila v roku 2009, status kandidátskej krajiny získala v marci 2012. V marci 2011 sa začal dialóg medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sa uskutočňuje za pomoci EÚ. Prvá dohoda o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov s Kosovom sa uzavrela v apríli 2013. Tempo reforiem v Srbsku sa opäť oživilo. Európska rada rozhodla v júni 2013 o otvorení prístupových rokovaní. Prvá medzivládna konferencia o rokovaniach o pristúpení Srbska sa uskutoční najneskôr v januári 2014 po tom, čo Rada schváli rámec rokovaní, ktorý Komisia navrhla v júli 2013. Medzitým sa v septembri 2013 začalo „preverovanie“. Dohoda o stabilizácii a pridružení (DSP) nadobudla platnosť 1. septembra.

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2004. Krajina aj naďalej dostatočne plní politické kritériá. Politická kríza zo začiatku roka preukazuje potrebu inkluzívnejšej a konštruktívnejšej politiky. Dialóg na vysokej úrovni o pristúpení viedol k väčšiemu zameraniu sa na reformy súvisiace s EÚ a na ich plnenie. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať účinnej realizácii, riešeniam nedostatkov v oblasti slobody prejavu a zlepšeniu nezávislosti a právomoci súdov. Komisia posledných päť rokov odporúča otvorenie prístupových rokovaní. Rada ešte zatiaľ neprijala rozhodnutie v tejto veci. Komisia sa domnieva, že rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní by takisto prispelo k vytvoreniu podmienok na dosiahnutie riešenia týkajúce sa otázky názvu štátu a zlepšenie dobrých susedských vzťahov.

ALBÁNSKO: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009. Parlamentné voľby prebehli v júni riadnym spôsobom. Albánsko prijalo množstvo dôležitých právnych nástrojov vrátane kľúčových požiadaviek na udelenie statusu kandidátskej krajiny a pokračovalo v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Komisia v tejto súvislosti [odporúča udelenie statusu kandidátskej krajiny za predpokladu, že Albánsko bude aj naďalej vyvíjať úsilie v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii]. Skôr než Komisia odporučí otvorenie prístupových rokovaní, bude Albánsko musieť zintenzívniť reformy v kľúčových prioritných oblastiach, najmä pokiaľ ide o právny štát.

BOSNA A HERCEGOVINA: potenciálna kandidátska krajina – európsku perspektívu má rovnako ako ostatné krajiny západného Balkánu. Začatie dialógu na vysokej úrovni s Bosnou a Hercegovinou v uplynulom roku bolo pozitívnym krokom, avšak výsledky dosiahnuté vedúcimi predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny zatiaľ zaostávajú za očakávaniami. Rozvoj vzťahov s EÚ sa zastavil a bude potrebné vynaložiť značné úsilie, aby boli splnené podmienky umožňujúce nadobudnutie platnosti dohody o stabilizácii a pridružení a predloženie vierohodnej žiadosti o členstvo.

KOSOVO: potenciálna kandidátska krajina – európsku perspektívu zdieľa rovnako ako ostatné krajiny regiónu západného Balkánu. V marci 2011 sa začal dialóg medzi Prištinou a Belehradom, ktorý sa uskutočňuje za pomoci EÚ. Prvá dohoda o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov so Srbskom sa uzavrela v apríli 2013. V júni 2013 Rada splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení s Kosovom. Rokovania sa začnú už čoskoro.

TURECKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 1987. Prístupové rokovania sa začali v októbri 2005; v súčasnosti je 13 kapitol otvorených, z nich jedna je predbežne uzavretá. V júni 2013 Rada súhlasila s otvorením rokovacej kapitoly 22, ktorá sa týka oblasti regionálnej politiky a koordinácie štrukturálnych nástrojov, so spoločnou pozíciou podliehajúcou potvrdeniu Rady pre všeobecné záležitosti po predložení výročnej správy Komisie o dosiahnutom pokroku. Komisia zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ posilnila svoju spoluprácu s Tureckom, aby zostala meradlom pre kritériá reforiem v krajine.

ISLAND: kandidátska krajina – žiadosť o členstvo predložila v roku 2009. Prístupové rokovania sa začali v júni 2010. V máji 2013 ich Island pozastavil, pričom sa otvorilo 27 kapitol, z ktorých 11 je predbežne uzavretých. Keďže Island je členom EHP a schengenského priestoru, veľká časť jeho právnych predpisov je už zosúladená s právom EÚ.

Ďalšie informácie

Príslušné dokumenty možno nájsť na internetových stránkach:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar