Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 oktober 2013

Uitbreiding van de EU: prioriteiten voor 2014

De Europese Commissie heeft vandaag een aantal jaarverslagen vastgesteld, waarin zij aanbeveelt om Albanië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en (al voor de vijfde keer) om toetredingsonderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Commissie brengt tevens verslag uit over de vorderingen die de andere landen van de Westelijke Balkan en Turkije het afgelopen jaar hebben geboekt in de richting van de toetreding tot de EU. Aangezien de IJslandse regering heeft besloten de toetredingsonderhandelingen op te schorten, wordt in een kort verslag ingegaan op de mate waarin de IJslandse wetgeving is afgestemd op die van de EU.

Bij de presentatie van het jaarlijkse uitbreidingspakket zei EU-commissaris Štefan Füle: “De uitbreiding is een lopend proces dat ook in tijden van economische crisis goed beleid is en dat bijdraagt tot het vinden van een oplossing. De uitbreiding behoort tot de meest effectieve beleidslijnen van de EU. Door eerst de basis aan te pakken – zoals corruptiebestrijding, goed economisch bestuur, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van de media, mensenrechten en bescherming van minderheden – versterkt de uitbreiding de politieke en economische stabiliteit in de aspirant-lidstaten en de hele EU.”

De vandaag goedgekeurde uitbreidingsstrategie bevestigt eens te meer dat de criteria voor het lidmaatschap, die de EU twintig jaar geleden in Kopenhagen heeft vastgesteld, nog steeds relevant zijn. Daartoe behoort ook de rechtsstaat, die de kern van het uitbreidingsproces vormt. De betrokken landen moeten al in de beginfase van de toetredingsonderhandelingen zaken aanpakken als de hervorming van hun justitiële stelsel en de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie. Zij moeten aantonen dat zij in staat zijn concrete en duurzame resultaten te behalen.

De mondiale economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat alle landen hun economische bestuur en hun concurrentievermogen moeten versterken. De Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om dit doel te steunen, zoals invoering van nationale strategieën voor economische hervorming en actieplannen voor het beheer van de overheidsfinanciën.

In een aantal uitbreidingslanden is de laatste tijd gebleken dat het van groot belang is de democratische instellingen te versterken en de democratische processen inclusiever te maken. Alle Westelijke Balkanlanden en Turkije moeten verdere hervormingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting en de rechten van personen die tot een minderheid behoren, zoals de Roma, in de praktijk zijn gewaarborgd. Er moeten ingrijpendere maatregelen worden genomen om andere kwetsbare groepen te beschermen tegen discriminatie, vooral op grond van seksuele oriëntatie. De Commissie geeft deze kwesties in het toetredingsproces een hogere prioriteit, onder meer door de pretoetredingsfinanciering gerichter toe te kennen en meer bijstand te verlenen voor de integratie van de Roma door middel van een speciale faciliteit.

Gedetailleerde conclusies en aanbevelingen per land:

Montenegro: MEMO/13/893

Servië: MEMO/13/894

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: MEMO/13/890

Albanië: MEMO/13/888

Bosnië en Herzegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turkije: MEMO/13/895

IJsland: MEMO/13/891

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Achtergrond

Kort overzicht per land

MONTENEGRO: kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 2008 en toetredingsonderhandelingen zijn geopend in juni 2012. Er zijn twee onderhandelingshoofdstukken geopend en voorlopig afgesloten. De screeningbijeenkomsten zijn afgerond. In juni heeft Montenegro actieplannen vastgesteld voor de hoofdstukken 23 (Rechterlijke macht en grondrechten) en 24 (Justitie, vrijheid en veiligheid). Na een positieve beoordeling door de Commissie heeft de EU Montenegro in september verzocht zijn onderhandelingspositie voor deze hoofdstukken bekend te maken. Montenegro heeft dat begin oktober gedaan.

SERVIË: kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 2009 en de status van kandidaat-lidstaat is verleend in maart 2012. In maart 2011 ging de door de EU gefaciliteerde dialoog tussen Belgrado en Prishtina/Priština van start. In april 2013 is met Kosovo het eerste beginselakkoord over normalisering van de betrekkingen gesloten. Het tempo van de hervormingen is in Servië weer op gang gekomen. In juni 2013 heeft de Europese Raad besloten toetredingsonderhandelingen te openen. De eerste intergouvernementele conferentie over de onderhandelingen voor de toetreding van Servië staat uiterlijk januari 2014 op de agenda, nadat de Raad het onderhandelingskader heeft vastgesteld. De Commissie heeft daartoe in juli 2013 een voorstel gedaan. In september 2013 is met de screening begonnen. De stabilisatie- en associatieovereenkomst is op 1 september in werking getreden.

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 2004. Aan de politieke criteria wordt door het land in voldoende mate voldaan. De politieke crisis van eind vorig jaar toont aan dat inclusiever en constructiever beleid noodzakelijk is. Dankzij de toetredingsdialoog op hoog niveau is de nadruk sterker komen te liggen op EU-gerelateerde hervormingen. Er moet meer aandacht komen voor een doeltreffende uitvoering, aanpak van tekortkomingen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en verbetering van de onafhankelijkheid en de bekwaamheid van de rechtbanken. De Commissie heeft al vijf jaar achtereen het openen van toetredingsonderhandelingen aanbevolen, maar de Raad heeft daartoe nog niet besloten. De Commissie meent dat het besluit om toetredingsonderhandelingen te openen zou bijdragen tot een klimaat waarin de naamkwestie kan worden opgelost en de betrekkingen met de buurlanden kunnen worden verbeterd.

ALBANIË: potentiële kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 2009. De in juni gehouden parlementsverkiezingen zijn over het algemeen ordelijk verlopen. Albanië heeft een aantal belangrijke rechtsinstrumenten vastgesteld, waaronder enkele die een vereiste waren voor de erkenning als kandidaat-lidstaat. Het land heeft de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad voortgezet. Gezien deze omstandigheden beveelt de Commissie aan om Albanië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen, mits het land blijft optreden tegen georganiseerde criminaliteit en corruptie. Voor de Commissie het openen van toetredingsonderhandelingen kan aanbevelen, moet Albanië de hervormingen op een aantal prioriteitsgebieden intensiveren, met name wat de rechtsstaat betreft.

BOSNIË EN HERZEGOVINA: potentiële kandidaat-lidstaat. Het land heeft hetzelfde Europese perspectief als de rest van de Westelijke Balkan. De instelling, afgelopen jaar, van de dialoog op hoog niveau met Bosnië en Herzegovina was positief, maar de resultaten die de leiders van het land hebben bereikt, zijn minder dan verwacht. De betrekkingen met de EU bevinden zich in een impasse. Aanzienlijke inspanningen zijn nodig om aan de voorwaarden te voldoen voor inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst en een geloofwaardige lidmaatschapsaanvraag.

KOSOVO: potentiële kandidaat-lidstaat. Kosovo heeft hetzelfde Europese perspectief als de rest van de Westelijke Balkan. In maart 2011 ging de door de EU gefaciliteerde dialoog tussen Prishtina/Priština en Belgrado van start. In april 2013 is met Servië het eerste beginselakkoord over normalisering van de betrekkingen gesloten. In juni 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om met Kosovo onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst te openen. Deze onderhandelingen gaan binnenkort van start.

TURKIJE: kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 1987. De toetredingsonderhandelingen zijn geopend in oktober 2005. Er zijn dertien hoofdstukken geopend, waarvan er één voorlopig is afgesloten. De Raad heeft in juni 2013 ingestemd met de opening van onderhandelingshoofdstuk 22 (Regionaal beleid en coördinatie van de structuurinstrumenten). Het gemeenschappelijke standpunt moet nog worden bevestigd door de Raad Algemene Zaken na de presentatie van het jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie. De Commissie benadrukt dat het voor de EU van belang is om haar rol ten aanzien van Turkije te versterken, zodat de EU het ijkpunt kan blijven voor de hervormingen van het land.

IJSLAND: kandidaat-lidstaat. Het lidmaatschap is aangevraagd in 2009. De toetredingsonderhandelingen zijn in juni 2010 geopend en in mei 2013 door IJsland opgeschort. Er waren 27 hoofdstukken geopend, waarvan er elf voorlopig zijn afgesloten. Doordat IJsland lid is van de EER en aan Schengen deelneemt, is een groot deel van de wetgeving al in overeenstemming met die van de EU.

Meer informatie

De documenten kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar