Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 16 d.

ES plėtros 2014 m. prioritetai

Šiandien patvirtintose metinėse ataskaitose Europos Komisija rekomenduoja suteikti ES šalies kandidatės statusą Albanijai ir penktą kartą iš eilės siūlo pradėti stojimo derybas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija. Komisija taip pat įvertino siekiant narystės ES praėjusiais metais padarytą pažangą kitose Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje. Kadangi Islandijos vyriausybė nusprendė stojimo derybas sustabdyti, supaprastintoje ataskaitoje dėl Islandijos apžvelgiama, kaip šalies teisės aktai šiuo metu suderinti su ES.

Pristatydamas metinį plėtros dokumentų rinkinį, Komisijos narys Štefanas Füle sakė: „Plėtra tebevyksta ir, nepaisant ekonomikos krizės, ši politika gera, nes padeda rasti sprendimą. Plėtra vis dar yra viena iš veiksmingiausių ES politikos sričių. Pirmiausia sprendžiant esminius klausimus – kovos su korupcija, patikimo ekonomikos valdymo, žodžio ir žiniasklaidos laisvės, žmogaus teisių ir mažumų apsaugos – stiprinamas politinis ir ekonominis stabilumas narystės siekiančiose šalyse ir visoje ES.

Šiandien priimtoje plėtros strategijoje patvirtinama, kad Kopenhagos narystės kriterijų, dėl kurių ES susitarta prieš 20 metų, pagrindiniai principai tebėra aktualūs. Plėtra toliau tvirtai grindžiama vienu iš šių principų – teisinės valstybės principu. Kad galėtų įrodyti pasiekusios patikimų ir tvarių rezultatų, suinteresuotos šalys jau stojimo derybų pradžioje privalo imtis tokių klausimų, kaip teismų reforma ir kova su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija.

Pasaulinė ekonomikos krizė atskleidė, kad visos šalys privalo gerinti savo ekonomikos valdymą ir didinti konkurencingumą. Kad padėtų pasiekti šį tikslą, Komisija pateikė nemažai pasiūlymų, pvz., nustatė nacionalines ekonominių reformų strategijas ir viešųjų finansų valdymo veiksmų planus.

Pastarojo meto įvykiai kai kuriose plėtros šalyse parodė, kaip svarbu stiprinti demokratines institucijas ir užtikrinti, kad demokratiniai procesai būtų įtraukesni. Visos Vakarų Balkanų šalys ir Turkija turi toliau vykdyti reformas ir užtikrinti, kad žodžio laisvės principų ir mažumoms priklausančių asmenų, įskaitant romus, teisių būtų iš tiesų paisoma. Griežtesnių priemonių reikia ir kitoms pažeidžiamoms grupėms apsaugoti nuo diskriminacijos, visų pirma dėl seksualinės orientacijos. Stojimo procese Komisija šiems klausimams skirs dar daugiau dėmesio – be kita ko, teiks tikslingesnį pasirengimo narystei finansavimą ir pagal romams skirtą priemonę tvirčiau rems romų įtrauktį.

Išsamios išvados ir rekomendacijos kiekvienai šaliai pateiktos šiuose pranešimuose:

Juodkalnija MEMO/13/893

Serbija MEMO/13/894

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija MEMO/13/890

Albanija MEMO/13/888

Bosnija ir Hercegovina MEMO/13/889

Kosovas* MEMO/13/892

Turkija MEMO/13/895

Islandija MEMO/13/891

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Pagrindiniai faktai

ŠALYS

JUODKALNIJA – kandidatė, prašymą pateikė 2008 m. Stojimo derybos pradėtos 2012 m. birželio mėn. Pradėti ir preliminariai baigti du derybų skyriai. Baigti tikrinimo posėdžiai. Birželį Juodkalnija patvirtino veiksmų planus dėl 23 (teismai ir pagrindinės teisės) ir 24 (teisingumas, laisvė ir saugumas) derybų skyrių. Gavusi teigiamą Komisijos įvertinimą, ES rugsėjo mėn. paprašė Juodkalnijos pateikti savo derybų poziciją dėl šių skyrių. Juodkalnija derybų poziciją pateikė spalio pradžioje.

SERBIJA – kandidatė. Narystės prašymą pateikė 2009 m., o 2012 m. kovo mėn. įgijo kandidatės statusą. 2011 m. kovo mėn. pradėtas ES remiamas Belgrado ir Prištinos dialogas. Pirmasis susitarimas dėl santykių normalizavimo principų su Kosovu pasiektas 2013 m. balandžio mėn. Be to, Serbijoje paspartėjo reformos. 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti stojimo derybas. Pirmoji Tarpvyriausybinė konferencija dėl Serbijos stojimo derybų bus surengta vėliausiai 2014 m. sausio mėn., Tarybai patvirtinus 2013 m. liepos mėn. Komisijos pasiūlytą derybų programą. 2013 m. rugsėjo mėn. pradėtas tikrinimas. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas įsigaliojo rugsėjo 1 d.

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA – kandidatė, prašymą pateikė 2004 m. Šalis toliau pakankamai gerai atitinka politinius kriterijus. Praeitų metų pabaigoje kilusi politinė krizė rodo, kad turi būti vykdoma labiau integruota ir konstruktyvesnė politika. Aukšto lygio dialogas stojimo klausimais padėjo labiau susitelkti į reformas, susijusias su ES, ir jas vykdyti. Daugiau dėmesio reikia skirti veiksmingam įgyvendinimui, trūkumų žodžio laisvės srityje šalinimui ir teismų nepriklausomumo bei kompetencijos didinimui. Komisija penkerius metus iš eilės rekomendavo pradėti stojimo derybas. Taryba sprendimo kol kas nepriėmė. Komisija mano, kad sprendimas pradėti stojimo derybas taip pat padėtų sudaryti sąlygas išspręsti pavadinimo problemą ir pagerinti santykius su kaimyninėmis šalimis.

ALBANIJA – potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2009 m. Parlamento rinkimai birželio mėn. apskritai vyko sklandžiai. Albanija priėmė nemažai svarbių teisinių priemonių, tarp jų – tas, kurių pirmiausia reikalaujama, kad būtų galima suteikti šalies kandidatės statusą, taip pat toliau kovojo su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Atsižvelgdama į tai, Komisija [rekomenduoja suteikti šalies kandidatės statusą, jeigu Albanija ir toliau imsis kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija veiksmų]. Kad Komisija galėtų rekomenduoti pradėti stojimo derybas, Albanija turės intensyviau vykdyti reformas pagrindinėse prioritetinėse srityse, visų pirma susijusiose su teisinės valstybės principais.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA – potenciali kandidatė. Kaip ir kitos Vakarų Balkanų šalys, turi perspektyvą įstoti į ES. Pernai su Bosnija ir Hercegovina pradėtas aukšto lygio dialogas – teigiamas pokytis, tačiau Bosnijos ir Hercegovinos vadovų pasiekti rezultatai kol kas neatitinka lūkesčių. Santykiai su ES yra aklavietėje, o norint atitikti sąlygas, kuriomis įsigaliotų Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir būtų galima pagrįstai teikti narystės prašymą, reikia daug pastangų.

KOSOVAS – potenciali kandidatė. Kaip ir kitos Vakarų Balkanų regiono šalys, turi perspektyvą įstoti į ES. 2011 m. kovo mėn. pradėtas ES remiamas Prištinos ir Belgrado dialogas. Pirmasis susitarimas dėl santykių normalizavimo principų su Serbija pasiektas 2013 m. balandžio mėn. 2013 m. birželio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu. Derybos netrukus bus pradėtos.

TURKIJA – kandidatė, prašymą pateikė 1987 m. Stojimo derybos pradėtos 2005 m. spalio mėn. Pradėti 13 skyrių, iš jų vienas preliminariai baigtas. 2013 m. birželio mėn. Taryba sutiko pradėti 22 derybų skyrių dėl regioninės plėtros ir struktūrinių priemonių koordinavimo, o bendrąją poziciją, pateikus Komisijos metinę pažangos ataskaitą, turi patvirtinti Bendrųjų reikalų taryba. Komisija pabrėžia, jog ES svarbu stiprinti sąsajas su Turkija, kad reformos šalyje būtų vykdomos atsižvelgiant į ES.

ISLANDIJA – kandidatė, narystės prašymą pateikė 2009 m. 2010 m. birželio mėn. pradėtas stojimo derybas Islandija sustabdė 2013 m. gegužės mėn. Buvo pradėti 27 skyriai, o preliminariai baigta 11 iš jų. Kadangi Islandija yra EEE ir Šengeno erdvės narė, dauguma jos teisės aktų jau yra suderinti su ES.

Daugiau informacijos

Dokumentus galima rasti šioje svetainėje

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30


Side Bar