Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. lokakuuta 2013

EU:n laajentuminen: vuoden 2014 painopisteet

Euroopan komissio suosittelee tänään julkaisemissaan vuotuisissa edistymiskertomuksissa EU:n ehdokasmaan aseman myöntämistä Albanialle ja viidettä perättäistä kertaa liittymisneuvottelujen avaamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Komissio arvioi myös muiden Länsi-Balkanin maiden ja Turkin jäsenyysvalmisteluissa kuluneena vuonna tapahtunutta edistystä. Koska Islannin hallitus on päättänyt jäädyttää liittymisneuvottelut, Islannista on laadittu yksinkertaistettu kertomus. Siinä luodaan katsaus siihen, miten pitkälle maan lainsäädäntö on jo sovitettu EU:n lainsäädäntöön.

Vuotuista laajentumispakettia esitellessään komissaari Štefan Füle kertoi laajentumisprosessin elävän koko ajan ja vakuutti, että laajentuminen on osa vallitsevan talouskriisin ratkaisua. ”Laajentuminen on edelleen yksi EU:n tuloksellisimmista politiikanaloista. Tarttumalla ensiksi perusasioihin, kuten korruption torjuntaan, talouden moitteettomaan hallintaan ja ohjaukseen, sanan- ja tiedonvälityksen vapauteen sekä ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen suojeluun, voidaan lisätä poliittista ja taloudellista vakautta niin maissa, jotka haluavat liittyä unioniin, kuin koko unionissakin”, Füle vakuuttaa.

Tänään hyväksytty laajentumisstrategia vahvistaa sen, että EU:n Kööpenhaminassa 20 vuotta sitten sopimien jäsenyysehtojen perusasiat eivät ole menettäneet merkitystään. Niihin kuuluu oikeusvaltioperiaate, joka on edelleen tiukasti laajentumisprosessin ytimessä. Maiden on tartuttava esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistamiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaan liittymisneuvottelujen alkuvaiheessa, jotta niillä on osoittaa niistä riittävästi pysyviä tuloksia.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on tehnyt ilmeiseksi sen, että kaikkien maiden on vahvistettava talouden ohjausjärjestelmäänsä ja parannettava kilpailukykyään. Komissio on tehnyt joukon ehdotuksia näiden tavoitteiden tukemiseksi. Esimerkkeinä mainittakoon talouden kansallisten uudistussuunnitelmien ja julkisen varainhoidon toimintasuunnitelmien käyttöönotto.

Eräiden laajentumismaiden viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta vahvistaa demokraattisia instituutioita ja tehdä demokratian prosesseista osallistavampia. Kaikkien Länsi-Balkanin maiden ja Turkin täytyy toteuttaa lisäuudistuksia taatakseen, että sananvapauden periaatteita ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, myös romanien, oikeuksia kunnioitetaan käytännössä. Muiden haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien suojelemiseksi varsinkin seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä tarvitaan tiukempia toimia. Komissio kasvattaa näiden kysymysten painoarvoa liittymisprosessissa muun muassa kohdentamalla liittymistä valmistelevan rahoituksen paremmin ja lisäämällä tukea romanien osallistamiselle siihen tarkoitetun välineen avulla.

Havainnot ja suositukset esitetään yksityiskohtaisemmin maakohtaisissa taustatiedotteissa:

Montenegro: MEMO/13/893

Serbia: MEMO/13/894

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: MEMO/13/890

Albania: MEMO/13/888

Bosnia ja Hertsegovina: MEMO/13/889

Kosovo*: MEMO/13/892

Turkki: MEMO/13/895

Islanti: MEMO/13/891

*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Tausta

MAALUETTELO

MONTENEGRO: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2008. Liittymisneuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012. Kaksi neuvottelulukua on avattu ja suljettu toistaiseksi. Lainsäädännön analyyttinen arviointi on saatu päätökseen. Montenegro otti kesäkuussa käyttöön toimintasuunnitelmat neuvottelulukujen 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus) osalta. Komission annettua suunnitelmista myönteisen arvion EU pyysi syyskuussa Montenegroa toimittamaan neuvottelukantansa näihin lukuihin. Montenegro toimitti ne lokakuun alussa.

SERBIA: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009 ja sai ehdokasmaan aseman maaliskuussa 2012. EU:n avustuksella käytävä vuoropuhelu Belgradin ja Pristinan välillä aloitettiin maaliskuussa 2011. Maa pääsi Kosovon kanssa ensimmäiseen sopimukseen suhteiden normalisointia koskevista periaatteista huhtikuussa 2013. Uudistuksiin on saatu uutta pontta. Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2013 aloittaa liittymisneuvottelut. Ensimmäinen hallitustenvälinen konferenssi Serbian liittymisneuvotteluista järjestetään viimeistään tammikuussa 2014 sen jälkeen, kun neuvosto on hyväksynyt komission heinäkuussa 2013 ehdottaman neuvottelukehyksen. Lainsäädännön analyyttinen arviointi aloitettiin syyskuussa 2013. Vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. syyskuuta.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2004. Maa täyttää edelleen riittävässä määrin poliittiset jäsenyysehdot. Poliittinen kriisi viime vuoden lopussa osoitti kuitenkin, että politiikan on oltava osallistavampaa ja rakentavampaa. Liittymistä koskeva korkean tason vuoropuhelu on johtanut siihen, että EU:hun liittyvien uudistusten täytäntöönpanoon panostetaan enemmän. Täytäntöönpanon onkin kiinnitettävä enemmän huomiota niin, että puututaan ongelmiin sananvapauden toteutumisessa ja lisätään tuomioistuinten riippumattomuutta ja tuomiovaltaa. Komissio on suositellut jo viiden peräkkäisen vuoden ajan liittymisneuvottelujen aloittamista. Neuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä asiassa. Komissio uskoo, että päätös neuvottelujen aloittamisesta edistäisi myös ratkaisun löytymistä nimikysymykseen ja parantaisi naapuruussuhteita.

ALBANIA: mahdollinen ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009. Kesäkuun parlamenttivaalit sujuivat kokonaisuutena moitteettomasti. Albania on säätänyt joitakin tärkeitä lakeja, joilla muun muassa täytetään keskeiset ehdokasmaan aseman myöntämisedellytykset, ja se on jatkanut korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Tätä taustaa vasten komissio [suosittelee ehdokasmaan aseman myöntämistä siitä lähtökohdasta, että Albania jatkaa järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa]. Ennen kuin komissio voi suositella liittymisneuvottelujen avaamista, Albanian on tehostettava oikeusvaltioon liittyviä uudistuksia painopistealoilla.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA: mahdollinen ehdokasmaa, jolla on muiden Länsi-Balkanin maiden tapaan Eurooppa-perspektiivi. Korkean tason vuoropuhelun aloittaminen Bosnia ja Hertsegovinan kanssa viime vuonna oli myönteinen askel, mutta maan johtajien tähän mennessä saavuttamat tulokset eivät vastaa odotuksia. Suhteissa unioniin ei ole tapahtunut kehitystä. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloedellytysten täyttäminen ja uskottavan jäsenyyshakemuksen tekeminen edellyttävät huomattavia ponnisteluja.

KOSOVO: mahdollinen ehdokasmaa, jolla on muun Länsi-Balkanin alueen tavoin Eurooppa-perspektiivi. EU:n avustuksella käytävä vuoropuhelu Pristinan ja Belgradin välillä aloitettiin maaliskuussa 2011. Maa pääsi Serbian kanssa ensimmäiseen sopimukseen suhteiden normalisointia koskevista periaatteista huhtikuussa 2013. Kesäkuussa 2013 neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta Kosovon kanssa. Neuvotteluja ollaan käynnistämässä.

TURKKI: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 1987. Liittymisneuvottelut aloitettiin lokakuussa 2005: 13 lukua on avattu ja niistä yksi suljettu toistaiseksi. Kesäkuussa 2013 neuvosto suostui avaamaan aluepolitiikkaa ja rakennepolitiikan välineiden yhteensovittamista koskevan neuvotteluluvun (luku 22); yhteiselle kannalle tarvitaan yleisten asioiden neuvoston vahvistus sen jälkeen, kun komissio on esittänyt vuotuisen edistymiskertomuksensa. Komissio pitää tärkeänä, että EU lisää vuorovaikutusta Turkin kanssa, jotta se säilyttäisi asemansa Turkin uudistusten vertailukohteena.

ISLANTI: ehdokasmaa, joka haki jäsenyyttä vuonna 2009. Liittymisneuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2010, mutta Islanti jäädytti ne toukokuussa 2013. Neuvottelulukuja on avattu 27, joista 11 suljettu toistaiseksi. Koska Islanti kuuluu ETA:an ja Schengen-alueeseen, iso osa sen lainsäädännöstä on jo sovitettu EU:n lainsäädäntöön.

Lisätietoja

Asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Peter Stano (+32-2-295 74 84)

Anca Paduraru (+32-2-296 64 30)


Side Bar